دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، مرداد 1401 
بررسی قابلیت های کارآفرینانه در بین مالکان کسب وکارهای خانوادگی

صفحه 79-94

10.22069/jead.2022.19832.1564

سید ناصر مقدس نیکو؛ هادی ثنایی پور؛ روح اله سمیعی؛ عبدالحسین کرمپور