بررسی تأثیر دانش و آگاهی مشتریان بر بهبود پایداری زنجیره تأمین پسته در ایران از دیدگاه خبرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران،

چکیده

مدیریت پایدار زنجیره تأمین جایگاه ویژه‌ای در عرضه محصولات به مصرف‌کننده نهایی دارد. صنعت پسته ایران نیز اهمیت زیادی در تأمین ارز و بهبود تراز تجاری کشور دارد. بنابراین اصلاح زنجیره تأمین از طریق گسترش دانش و آگاهی، به رقابت‌پذیری بیشتر این صنعت در بازار جهانی و پایداری زنجیره تأمین کمک شایانی خواهد کرد. از این رو، مطالعه حاضر به دنبال بررسی تأثیر سطح دانش و آگاهی مشتریان بر بهبود پایداری زنجیره تأمین محصول پسته در ایران از دیدگاه خبرگان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بود که با رویکرد آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی جامعه مورد مطالعه شامل 20 نفر از خبرگان صنعت پسته ایران بودند که از طریق سایت انجمن پسته ایران، به روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله‌برفی انتخاب شدند. در مرحله کمی جامعه آماری، شامل 156 نفر ازفعالان حوزه صنعت پسته بودند که طبق فرمول کوکران 130 نفر تعیین و برای نمونه‌گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. در بخش کیفی برای شناسایی مقوله‌ها و مفاهیم از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی برای تحلیل روابط متغیرها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارSmartPLS3 استفاده شده است. براساس نتایج به‌دست آمده، دربخش کیفی 55مفهوم در قالب 6مقوله اصلی شناسایی شدند. همچنین نتایج بخش کمی نشان دادند که مقوله‌های دانش کشاورزی بردانش فرآوری، دانش فرآوری بر دانش انبارداری وحمل، دانش انبارداری وحمل بر دانش بازاریابی و توزیع،دانش بازاریابی و توزیع بردانش پشتیبانی و خدمات تأثیرمستقیم دارند.همچنین همه مقوله‌ها به‌جز مقوله بازاریابی و توزیع که موردتأیید قرار نگرفت، برمدیریت زنجیره تأمین پایدار تأثیرمستقیم دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of customers' knowledge and awareness on improving the sustainability of the pistachio supply chain in Iran from the experts' point of view

نویسنده [English]

  • Naser Seifollahi
Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Sustainable management of thesupply chain has a special place in thesupply of products to thefinal consumer.Iran's pistachio industry is also very important in providing foreign exchange and improving thecountry's trade balance.Therefore, reforming thesupply chain through theexpansion of knowledge and awareness will greatly contribute to thegreater competitiveness of this industry in theglobal market and thestability of thesupply chain.Therefore, thepresent study seeks to investigate theeffect of thelevel of knowledge and awareness of customers on improving thesustainability of thepistachio product supply chain in Iran from the experts' point of view.This research was applied interms of purpose, which was done with a mixed approach.In thequalitative stage, thestudied population included20experts of Iran's pistachio industry, who were selected through thewebsite of theIranian Pistachio Association, using thepurposeful snowball sampling method.In thequantitative stage, thestatistical population included156people from thefield of pistachio industry,130 people were determined according to Cochran'sformula and simple random sampling was used.In thequalitative part, thematic analysis method was used to identify the categories and concepts, and in thequantitative part, thestructural equation modeling method was used with SmartPLS3 software to analyze therelationships between thevariables.Based on theobtained results, in thequalitative section,55concepts were identified in theform of 6main categories. Also, theresults of thequantitative section showed that the categories of agricultural knowledge have a direct effect on processing knowledge, processing knowledge on warehousing and transportation knowledge,warehousing and transportation knowledge on marketing and distribution knowledge,marketing and distribution knowledge on support and service knowledge.Also, allthe categories, except the marketing and distribution category, which wasnot approved, have a direct impact on sustainable supplychain management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Agricultural Knowledge
  • Pistachio Industry
  • Sustainability
آمارنامه سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران. 1399. آمارنامه سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران. برگرفته از: https://www.irica.gov.ir/web_directory
آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی. 1399. وزارت جهاد کشاورزی. معاونت برنامه‌ریزی اقتصادی. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات.
اتحادی، و.، و شاهنده، علی. 1396. رتبه­بندی شاخص­های عملکرد زنجیره ­تأمین گوشت با به­کارگیری و ترکیب روش‌های MADM. دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره­ تأمین. تهران. موسسه همایش صنعت.
اعظمی، م.، و وحدت­مودب، هـ. 1400. تحلیل شکاف جغرافیایی شاخص­های توسعه کشاورزی در استان همدان. فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی، 2(4): 115-132.
افضلی‌گروه، ه. 1400. مدیریت کاهش ضایعات پسته در ماشین‌های پوست‌کن. مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی، 3(4): 13-20.
امینی‌فر، ز.، و اعرابی، م. 1394. مدیریت زنجیره تأمین پایدار و ضرورت بررسی آن، کنفرانس بین‌المللی پژوهش­های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران. شرکت مدیران ایده‌پردازان پایتخت ایلیا.
بی­ریا، س. 1400. مزیت نسبی تولید و صادرات پسته شهرستان دامغان. مجله علوم و فناوری پسته، 6(111): 34-51.
جامی نیشابوری، ا.، و مسیحی، ا. 1396. سیستم انبارداری معکوس اتوماتیک: مفاهیم بنیادی، مدل­سازی و حل مسئله چینش بهینه اقلام و مسیریابی ربات­ها. نشریه تخصصی مهندسی صنایع، 51(1): 117-131.
جعفری، م.، رضایی، ف. 1395. مدیریت دانش بازاریابی و عملکرد صنعت بانکداری ایران. دو فصلنامه علمی – پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی. 8(16): 79-98.
جمالی، غ.، باورصاد، ب.، صفری، محمد. 1400. تجزیه و تحلیل و ارزیابی تدریجی پایداری زنجیره تأمین در راستای بهبود توان رقابتی صنایع تولیدی. نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین. 23(72): 1-7.
چوبین، م.، یوسفی، ب. و رحیمی فرد، ع. 1397. مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک پایدار در مجموعه مقالات نخستین  همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت اصفهان: 219-225.
حسینی­فرد، س.ج.، بصیرت، م.، و صداقتی، ن. 1396. دستورالعمل فنی مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهی درختان پسته. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. پژوهشکده پسته کشور.
خوشخوی، م.، گریگوریان، و.، تفضلی، ع.، صالحی، ح.، عزیزی، م.، و مبلی.، م. 1400. وضع موجود تولید محصول­های باغبانی در ایران: یک بررسی اسنادی میوه­ها. مجله پژوهش­های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 6(1): 51-68.
دین پناه، غ.، و اخوان، ا. 1393. عوامل موثر بر دانش کشاورزی ارگانیک در بین گلخانه‌داران شهرستان وارمین. مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 7(1): 102-111.
رستمی، م. 1400. کاهش ضایعات دانه پسته حین فرآوری پسته تر. مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی، 3(4): 1-12.
سالاری‌بردسیری، م.، خلیلیان، ص.، موسوی، ح. 1396. بررسی عوامل موثر بر تجارت محصولات کشاورزی با تأکید بر درآمدهای نفتی. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 9(3): 33-56.
سعیدی­راد، م.، اسفرم، ی.، کرمی، ف.، و قورچی، م. 1399. تحلیل شکاف جغرافیایی شاخص­های توسعه کشاورزی در استان لرستان. مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی، 1: 31-44.
سنگبر، م.، صافی، م.، آذر، عادل.، و ربیعه، م. 1401. شناسایی و اولویت­بندی توانمندسازهای مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنعت پتروشیمی با رویکرد ترکیبی «فراترکیب» و «نظریه گراف­ها و رویکرد ماتریسی». فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 20(64): 1-34.
شفیع­پورمطلق، ر.، رحمانی، ب.، و رضویان، م ت. 1401. بررسی نقش بازارهای جهانی در توسعه کشاورزی ایران با رویکرد کارآفرینی. فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 12(3): 351-370.
صیادی تورانلو، ح.، میرغفوری، ح.، یاوری، م.، و ثقفی، س. 1399. تجزیه و تحلیل نقش مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تأمین پایدار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد). نشریه علمی مدیریت زنجیره تامین، 22(67): 52-66.
محمدنژاد چاری، ف.، و صفائی قادیکلایی. ع. 1398. شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین لارج. مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 13(4): 103-120.
موحدی، ر.، بختیاری همدانی، ف.، و سعدی، ح. 1400. ارتباط بین چابکی سازمانی و مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی (مطالعه موردی استان تهران). نشریه علمی فناوری آموزش، 16(2): 293-306.
موسوی فضل، ح.، رحیمیان، م ح.، کوهی، ن.، ریاحی، ح.، کرامتی، م.، عباسی، فریبرز.، و  باغانی، ج. 1399. ارزیابی حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب در کانون‌های اصلی تولید پسته کشور. نشریه آبیاری و زه‌کشی، 6(14): 244-256. 
ناظوری، ف.، کلانتری، س.، درکی، ن.، طلایی، ع.، و جوانشاه، ا. 1393. تأثیر زمان برداشت، نوع فرآوری و شرایط انبارداری بر نگهداری پسته تازه و خشک. به زراعی کشاورزی، 16(4): 795-807.
وحدتی، ک.، و ساروخانی، س. 1399. مروری بر توسعه پایدار بخش کشاورزی ایران و جهان، مجله پژوهش­های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 5(1): 19-32.
Alisaraei, A., Assar, H. A., Ghobadian, B., and Motevali, A. 2017. Potential of biofuel production from pistachio waste in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 72: 510-522.‏
Bulló, M., Juanola-Falgarona, M., Hernández-Alonso, P., and Salas-Salvadó, J. 2015. Nutrition attributes and health effects of pistachio nuts. British Journal of Nutrition, 113: 79-93.‏
Burer, S., Jones, P.C., and Lowe, T.J. 2016. Coordinating the supply chain in the agricultural seed industry. European Journal of Operational Research, 185(1): 354-377.
Carter, C.R., and Rogers, D.S. 2017. A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory. International journal of physical distribution & logistics management.
Chopra, S., and Meindl, P. 2017. Supply chain management. Strategy, planning & operation. In Das summa summarum des management: 265-275.
Colin, M., Galindo, R., and Hernández, O. 2015. Information and communication technology as a key strategy for efficient supply chain management in manufacturing SMEs. Procedia Computer Science, 55: 833-842.‏
Ciccullo, F., Pero, M., Caridi, M., Gosling, J., and Purvis, L. 2018. Integrating the environmental and social sustainability pillars into the lean and agile supply chain management paradigms: A literature review and future research directions. Journal of cleaner production, 172: 2336-2350.‏
Dai, J., Xie, L., & Chu, Z. 2021. Developing sustainable supply chain management: The interplay of institutional pressures and sustainability capabilities. Sustainable Production and Consumption, 28, 254-268.‏
FAO. 2019. FAO Statistical Yearbook. Agricultural production. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved from: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC.
FAO. 2021. Substance QC: Position data. Food and Agriculture Organization of the United. Retrieved from: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/.
Garg, C., Sharma, A., and Goyal, G. 2017. A hybrid decision model to evaluate critical factors for successful adoption of GSCM practices under fuzzy environment. Uncertain Supply Chain Management, 5(1): 59-70.‏
Goldhamer, D.A. 2005. Tree water requirements and regulated deficit irrigation. Pistachio Production Manual. 4th Ed. Ferguson L. University of California, Davis.
Gold, M.A., Godsey, L.D., and Josiah, S.J. 2014. Markets and marketing strategies for agroforestry specialty products in North America. In New Vistas in Agroforestry (pp. 371-382). Springer, Dordrecht.
Hirigoyen, J. 2021. California pistachio growers and processors create $5.2 billion impact on state’s economy. Iran pistachio association. Special Issue March 2014, No. 105. n.d.: http://iranpistachioorg /fa/newsletter /2448–93–105.
Liu, P. 2019. Pricing policies and coordination of low-carbon supply chain considering targeted advertisement and carbon emission reduction costs in the big data environment. Journal of cleaner production, 210: 343-357.
Mancheri, N.A., Sprecher, B., Bailey, G., Ge, J., and Tukker, A. 2019. Effect of Chinese policies on rare earth supply chain resilience. Resources, Conservation and Recycling, 142: 101-112.‏
Selen, W., and Soliman, F. 2019. Operations in today’s demand chain management framework.
Schwartz, K., Tapper, R., and Font, X. 2019. A sustainable supply chain management framework for tour operators. Journal of Sustainable Tourism, 16(3): 298-314.
Waltho, C., Elhedhli, S., and Gzara, F. 2019. Green supply chain network design: A review focused on policy adoption and emission quantification. International Journal of Production Economics, 208: 305-318.‏
Zecca, F., and Rastorgueva, N. 2014. Supply chain management and sustainability in agri-food system: Italian evidence. Journal of Nutritional Ecology and Food Research, 2(1): 20-28.‏
Zhang, R., and Wang, K. 2019. A multi-echelon global supply chain network design based on transfer-pricing strategy. Journal of Industrial Integration and Management, 4(01): 1850020.