تبیین مدل اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران،

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار، گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

نظر به تجربه اندک بخش کشاورزی کشور برای توسعه اکوسیستم این بخش می توان از آموزه ها و تجربه‌های بخش های پیشگام کارآفرینی به‎ منظور توسعه مدل مناسب اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور بهره برد. این تحقیق با هدف تبیین مدل اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی در ایران انجام شد که از منظر گردآوری داده ها از نوع میدانی، از منظر کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزء تحقیقات آمیخته اکتشافی ‎متوالی (کیفی-کمی) بود. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند دیدگاه 15 نفر از خبرگان حوزه‎ کسب ‎و‎کارهای نوپا تحلیل گردید. در بخش کمی جامعه آماری 1800 نفر از فعالان استارت آپی کشور بودند. با استفاده از فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 286 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS22 و AMOS24 و آماره فراوانی در بخش توصیفی و تحلیل عامل تاییدی در بخش استنباطی استفاده شد. مطابق یافته ‎های بخش کیفی مؤلفه‎ سرمایه‎‎ ‎انسانی بیشترین کدها را به‎ خود اختصاص داد و مؤلفه‎ های سیاستگذاری، فرهنگی‎ اجتماعی، حمایتی‎ پشتیبانی، توسعه‎ بازار و ‎ ‎مالی ‎اقتصادی به‎ ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. مطابق یافته‎ های بخش کمی مؤلفه‎ های حمایتی‎ پشتیبانی، سرمایه ‎‎انسانی، سیاستگذاری، توسعه ‎بازار، فرهنگی‎ اجتماعی و مالی ‎اقتصادی به‎ترتیب در رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی ایران اهمیت داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of the Entrepreneurial Ecosystem Model in the Context of Agricultural Higher Education System in Iran

نویسندگان [English]

  • Zohreh Motamedi Nia 1
  • Hamid Movahed Mohamadi 2
  • Hossein Mahdizadeh 3
1 Lecturers of Entrepreneurship and Rural Development, Department, Ilam University
2 2. Prof., Department of Agricultural Extension & Education, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Assistant Prof., of Entrepreneurship and Rural Development, Faculty of Management, Ilam University, Iran
چکیده [English]

considering the lack of experience in the agriculture sector of Iran for developing such ecosystems, it is possible to benefit from the experiences and knowledge of pioneering entrepreneurial sectors to develop the appropriate entrepreneurial ecosystem model in the context of the country’s agricultural higher education system. This study aims at explaining the entrepreneurial ecosystem model in the context of the agricultural higher education system in Iran, and is considered field research in terms of data collection, non-experimental in terms of controlling the variables, applied research in terms of purpose, and exploratory sequential mixed method research (qualitative-quantitative) in terms of methodology. In the qualitative section using purposeful sampling, the viewpoints of 15 startup experts were analyzed. In the quantitative section, the statistical population consisted of 1800 startup activists in Iran. Using the Cochran formula, a sample including 286 individuals was selected randomly. For data analysis, SPSS22 and AMOS24 software and frequency statistic in the descriptive section, and confirmatory factor analysis in the inferential section were used. According to the findings of the qualitative section, the component of human capital had the highest number of codes, followed by policy, socio-cultural, support, market development and financial-economic components, respectively. According to the findings of the quantitative section, support, human capital, policy, market development, socio-cultural and financial-economic components were respectively found important to entrepreneurial ecosystem growth in the context of the agricultural higher education system of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 'Entrepreneurial Ecosystem"
  • "Startup Activists"
  • "Business Development
  • " "Startup"
  • "Universities"
بادسار، م.، صفا، ل.، و فتحی، س. 1394. تأثیر عامل‎های فردی و زمینه­ای بر گرایش دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان نسبت به اشتغال در روستا. پژوهش‎‎مدیریت‎‎آموزش‎‎کشاورزی،‎7(33):‎‎136-‎123.
انتظاری، ی. 1397. تحلیل تأثیر دانشگاه بر توسعه منطقه­ای در ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 24(2): 25-1.
بیژنی، م.، فلاح­حقیقی، ن.، کرمی، غ.، عسگری‏قدس، م.، و زند، م. 1394. واکاوی ویژگی‌های روان‌شناختی کارآفرینانه و عوامل پیش‌برنده و بازدارنده کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی (مورد مطالعه: واحدهای منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی). مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 8(1): 94- 79.
حسینی­نیا، غ.، علی­آبادی، و.، و عطایی، پ. 1398. طراحی الگوی زیست­بوم کارآفرینی در کسب­و­کارهای روستایی ‎تعاون ‎محور، ‎توسعه ‎کارآفرینی،‎12(3):‎‎360-341.
شریف­زاده، م.ش.، عبدالله­زاده، غ.، و شریفی، م. 1400. واکاوی زیست­بوم دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی کشاورزی: کاربرد روش­شناسی سامانه‎های نرم. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 17: 25-1.
داوری، ع.، سفیدبری، ل.، و باقرصاد، و. 1396. عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ. توسعه کارآفرینی، 10(1): 120- 100.
رستمی، ف.، گراوندی، ش.، و زرافشانی، ک. 1390. پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان در تأسیس کسب‏و‏کار (مطالعه‏موردی: دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع‏طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه). توسعه‏کارآفرینی، 4(14): 105- 87.
رضایی، ر.، کریمی، آ.، میری­کرم، ف.، و صفا، ل. 1391. بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان در زمینه کارآفرینی (مطالعه‏موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‎سینا و کردستان). نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه‎پایدار کشاورزی، 5(1): 42-31.
عابدی، ب.، برادران، م.، خسروی‌پور، ب.، یعقوبی، ج.، و یزدان­پناه، م. 1396. شناسایی موانع فراروی ایجاد دانشگاه‎کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از نظریه‎مبنایی. فصلنامه پژوهش‌های ترویج‎و‎آموزش کشاورزی، 10(1): 52-41.
عبداله­زاده، غ.، شریف­زاده، ا.، عربیون، ا.، و طلایی، م. 1391. شناسایی و اولویت‌بندی سرفصل‌ها و محتوای دوره‌های آموزش کارآفرینی بر اساس کارکردهای کسب­و­کار. نشریه نامه آموزش عالی، 5 (18): 113-89.
عزتی‎راد، ن.، امیدی‎نجف‎آبادی، م.، و میردامادی، م. 1399. تحلیل ابعاد مؤثر بر توسعه زیست‎بوم کارآفرینی کشاورزی بر اساس دیدگاه کارشناسان ترویجی.‎نشریه‎کارآفرینی‎در‎کشاورزی،‎7 (3):‎50-35.
عزیزی، م.، شفیع­زاده، ا.، و اکبرزاده، ن. 1392. شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه مورد نیاز مدیران دانشگاهی. توسعه کارآفرینی، 6(­2): 53-27.
علی­آبادی، و.، موحدی، ر.، یعقوبی­فرانی، ا.، و پاپ­زن، ع. 1399. ارائه الگوی مفهومی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده­های کشاورزی غرب ایران. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی.52(12): 26-3.
معتمدی­نیا، ز.، موحدمحمدی، ح.، علم­بیگی، ا.، و مهدی‎زاده، ح. 1400. رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور از دیدگاه دانشجویان رشته­های کشاورزی. نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 8(15): 33-20.
مرادی، م.، یداللهی­فارسی، ج.، محمدی­الیاسی، ق.، و فریدزاده، ر. 1399. واکاوی عوامل نهادی زیست­بوم کارآفرینی دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه تهران. اندیشه­های نوین تربیتی، 16(4): 39-31.
مرجایی، س.، و پورآتشی، م. 1395. کاربست کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه‌های ایران به­مثابه یک مسأله. بررسی مسائل اجتماعی ایران، 7(2): 286- 251.
مردانشاهی، م.م. 1396. عامل‌های تأثیرگذار بر صلاحیت راه‌اندازی کسب­و­کار دانش­آموختگان رشته‌های کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع­طبیعی مازندران. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. 41(9): 109- 96.
نادری، ن.، یوسفی، ز.، و رضایی، ب. 1395. شناسایی راهکارهای غلبه بر موانع راه‌اندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی با رویکرد پدیدارشناسانه. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 4(2): 150- 127.
هادی‎ز­اده، ج.، ثقفی، م.، و فتحی، ا. 1392. آموزش و توسعه کارآفرینی. همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش­محور)، بابلسر، دانشگاه مازندران، اردیبهشت­ماه.
هفته­نامه شنبه، رسانه اختصاصی اکوسیستم استارتاپی ایران. (1397).
Boswell, C. and Cannon, Sh. 2012. Introduction to Nursing Research. 3rd ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Publishers.
Brown, R. and Mason, C. 2017. Looking Inside the Spiky Bits: A Critical Review and Conceptualization of Entrepreneurial Ecosystems. Small Business Economics, 49(1):11–30.
Cohen, B. 2006. Sustainable Valley Entrepreneurial Ecosystems. Business Strategy and the Environment, 15(1), 1-14.
Czarnitzki, D., Thorsten, D., Katrin, H., Paula, S. and Andrew A.T. 2016. Knowledge Creates Markets: The Influence of Entrepreneurial Support and Patent Rights on Academic Entrepreneurship. ZEW Discussion Papers, 16-36.
Forfas, F. 2009. Entrepreneurial Ecosystem: South West Ireland, Rethinking Entrepreneurship. Baseline Data and Analysis. South West Ireland. Dublin. 26. Available at: www.forfas.ie.
Fu, E. and Hsia, T. 2017. Universities and Entrepreneurial Ecosystems: Elements of the Stanford-Silicon Valley Success. From http://www.Kauffman fellows, org/journal posts/universities and entrepreneurial ecosystems Stanford Silicon Valley success.
Gynawali, D. and Fogel, D. 1994. Environments for Entrepreneurship Development: Key Dimensions and Research Implications. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(4): 43-62.
Isenberg, D. 2011. The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship. Presentation at the Institute of International and European Affairs, May 12, 2011, Dublin Ireland. Available on line at http://entrepreneurialrevolution. com/. 1-32.
Kuratko, D.F., Fisher. G., Bloodgood. J.M. and Hornsby, J.S. 2017. The Paradox of New Venture Legitimation Within an Entrepreneurial Ecosystem. Small Business Economics, 49(1): 119–140.
Malecki, E.J. 2018. Entrepreneurship and Entrepreneurial Ecosystems. Geography Compass, 12(3):1-21. e12359.
Mason, C. and Brown, R. 2014. a. Entrepreneurial Ecosystems and Growth Oriented Entrepreneurship. Final Report to OECD, Paris, 30(1): 77-102.
Miller, D. and Acs, Z.J. 2017. The Campus as Entrepreneurial Ecosystem: The University of Chicago. Small Business Economics, 49­(1): 75-95.
Rice, M.P., Fetters, M.L. and Green, P.G. 2014. University-Based Entrepreneurship Ecosystem: Aglobal Study of Six Educational Institutions. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 18(5/6): 481-501.
Spigel, B. 2017. The Relational Organization of Entrepreneurial Ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1): 49-72.
Stam, E. 2015. Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy: A Sympathetic Critique. European Planning Studies, 23(9): 1759–1769.
Toledano, N. and Urbano, D. 2008. Promoting Entrepreneurial Mindsets at Universities: A Case Study in the South of Spain. European Journal of International Management, 2­(4): 382-399.
Thomsen, B., Muurlink. O. and Best, T. 2018. The Political Ecology of University-Based Social Entrepreneurship Ecosystems. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 12(2): 199-219.