مدل‌سازی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر خلق فرصت‌ها‌ی کارآفرینانه در صنایع دستی: کاربرد تحلیل شبکه‌ای (ANP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی ،دانشگاه آزاد علی آباد کتول،علی آباد کتول،ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 استادیار، گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

اگرچه شناسایی فرصت، لازمه توسعه کارآفرینی در یک حوزه محسوب می‌شود و بدون آن، فعالیت کارآفرینانه رخ نمی‌دهد، ولی لازم است عوامل موثر بر توسعه فرصت‌های کارآفرینانه شناسایی شود تا بتوان سیاستگذاری لازم برای بهره‌برداری از آنها را انجام داد. بخش صنایع دستی علیرغم قابلیت‌های فراوان تاکنون در زمینه عوامل تأثیرگذار بر فرصت‌های کارآفرینانه آن مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل تحلیلی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر خلق فرصت‌ها‌ی کارآفرینانه است که به صورت موردی در بخش صنایع دستی استان گلستان انجام شده است. روش تحقیق در این مطالعه از نوع آمیخته (کمی و کیفی) می‌باشد. ابتدا در بخش کیفی 5 معیار و 22 زیرمعیار تأثیرگذار بر خلق فرصت‌های کارآفرینانه در صنایع دستی بر اساس نظر 20 نفر از خبرگان و کارشناسان ارشد کارآفرینی و صنایع دستی که به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند، شناسایی شد. سپس در بخش کمی، با نمونه‌گیری از 171 نفر از فعالان صنایع دستی در استان گلستان، معیارها و زیرمعیارهای شناسایی شده در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای رتبه‌بندی شد. نتایج نشان داد که زیرمعیارِهای قوانین و مقررات مالیاتی، روش‌ها و رویکردهای جدید تولید صنایع دستی و ارتقاء سطح فرهنگ آموزش صنایع دستی به ترتیب بیشترین تأثیر و زیرمعیارهای سرمایه اجتماعی، صادرات و کاربردی کردن محصول به ترتیب کمترین تأثیر را بر خلق فرصت‌های کارآفرینانه در صنایع دستی دارند. بررسی مجموع امتیازات بیانگر این است که معیار اجتماعی و فرهنگی در خلق فرصت‌های کارآفرینانه صنایع دستی اهمیت بیشتری از سایر معیارها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Influential Components on Creating Entrepreneurial Opportunities in Handicrafts: Application of Analytical Networking Analysis (ANP)

نویسندگان [English]

  • Mohadese Motahari 1
  • Seyed Mohammad reza Hosseini 2
  • Roohalla Samiee 3
  • Majeid Ashrafi 4
1 Entrepreneurship student .Ali abad university .Ali abad city . Iran
2 Asisstant Professor Departmant of Economic, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran;
3 Assistant Professor, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
4 Asisstan t professor. Departmant of Accounting .Aliabad Katoul Branch Islamic Azad University .Aliabad Katoul .Iran.
چکیده [English]

Although opportunity identification is a prerequisite for entrepreneurial development in any field and without it, entrepreneurial activity does not occur, but it is necessary to identify the factors affecting the development of entrepreneurial opportunities in order to make the necessary policy to take advantage of them. Despite its many capabilities, the handicrafts sector has not yet been considered in terms of factors affecting its entrepreneurial opportunities. Therefore, the main purpose of this study is to presenting an analytical model of components affecting the creation of entrepreneurial opportunities, which has been done on a case study in the handicrafts sector of Golestan province. The research method in this study is mixed (quantitative and qualitative). First, in the quality section, 5criteria and 22sub-criteria affecting the creation of entrepreneurial opportunities in handicrafts were identified based on the opinion of 20 experts and senior experts in entrepreneurship and handicrafts who were selected by snowball sampling method. Then, in the quantitative section, by sampling 171 handicraft activists in Golestan province, the criteria and sub-criteria identified in the first stage were ranked using ANP. The results showed that the sub-criteria of tax laws and regulations, new methods and approaches of handicraft production and upgrading the culture of handicraft education have the most impact and the sub-criteria of social capital, export and product application have the least impact on creating entrepreneurial opportunities in handicrafts, respectively. Examining the total score indicates that social and cultural criteria are more important than other criteria in creating entrepreneurial opportunities for handicrafts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Opportunities
  • opportunity creation
  • Entrepreneurship Development
  • handicrafts
 اکبری، م.، غلام‌زاده، ر.، شامانیان، م. 1394. شناسایی شایستگی­های جوانان روستایی در زمینه کسب­وکارهای صنایع دستی شهرستان ورامین. فصل­نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 35: 139-125.
امینی، ع.، مزروعی سبدانی، ه. 1399. مفهوم سازی مدل کسب وکار گردشگری در صنایع دستی اصفهان. گردشگری و توسعه، 9 (3): 121-135.
باغبانی، ح.، فولادی، م. 1393. بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت کارآفرینی دانشجویان. فصلنامه رشد فناوری، 10(39): 29-37.
پورسعید، م. 1388. طراحی الگوی توسعۀ منابع انسانی کارآفرین بر اساس نظریۀ یادگیری اجتماعی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 1(3): 81-100.
حاجی پورشوشتری، ع. 1386. مهر اصالت یونسکو برای صنایع دستی گلجام، 6 و7: 155-171.
زبردست، ا. 1389. کاربرد فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP) در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای. فصلنامه هنرهای زیبا. معماری و شهرسازی،  41(1): 90-79.
صارمی، م.، علی‌زاده ثانی، م. 1388. بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرایند شناسایی فرصت‌های کارآفرینی بین کارآفرینان برتر منتخب. توسعۀ کارآفرینی، 2 (1): 103-122.
طالبی، ک.، داوری، ع.، دهقان، ع. 1392. شناسایی تأثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت‌های دانش‌بنیان. مطالعات مدیریت، 23(71): 19- 47.
عزیزی، ش.، مؤتمنی، ع. ر.، عبداله‌پور، ا. ر. 1391. الگوی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه. توسعه کارآفرینی، 5(2): 7- 24.
قلی‌پور، ر.، آقاجانی، ح. ع.، کرامتی‌کریمی، م. ع. 1388. بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در حوزۀ فناوری اطلاعات. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 1(3): 123- 156.
کندری، ت.، ابوترابی، م. ع.، حاج امینی، م. 1397. تأمین مالی بیرونی و اشتغال بخش فرهنگ: مورد صنایع دستی ایران. سیاستگذاری اقتصادی، 10 (2): 133-103.
گودرزی، م.، ملکی، س.، آریانپور، آ. 1399. کاربست رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی در تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه صنایع دستی در روستاهای استان خوزستان. روستا و توسعه، 23 (2): 62-29.
محمدی، ق.، رکنی، ن.، طیبی، ک. 1390. نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی. توسعه کارآفرینی، 3(11): 7- 26.
محمدی‌الیاسی، ق. 1388. تأملی بر چیستی و منزلت فرصت و فرصت شناسی در مطالعات کارآفرینی. پژوهشنامه پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، 43: 137-158.
موسوی بازرگان، س. ج. 1384. تبیین، تجزیه و اندازه­گیری مهارت فرصت­شناسی. رشد فناوری، 2 (5): 43-35.
موسوی، س. ن.، غفوریان شاگردی، ا.، سرشومی، ع.، سپهوند، ر. 1397.  توسعه صنعت گردشگری از طریق برندسازی صنایع دستی (مورد مطالعه: صنایع دستی استان اصفهان). گردشگری و توسعه، 7 (4): 226-240.
میرواحدی، س. طغرایی، م. سنجریان، ز. 1396. بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت­های کارآفرینانه. کارآفرینی در کشاورزی، 4 (1): 53-74.
وحدتی، ح.، ناصرپور، م.، صیادمنصور، پ. 1400. اثر قابلیت­های نوین صنایع دستی بر جهش تولید و توسعه بازارهای هدف گردشگری استان لرستان. دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، 9 (17): 266-245.
وهابی، ع.، امرایی، ب. 1387. صنایع دستی، آسیب‌ها و نوآوری‌ها آسیب‌شناسی صنایع دستی ایران و نوآوری جهت توسعه ملی. مجموعه مقالات همایش راهکارهای توسعه صنایع دستی ایران دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
یزدان‌پناه، ل.، صمدیان، ف. 1388. عوامل مؤثر بر میزان موفقیت شرکت­های تعاونی مطالعه موردی صنایع دستی استان کرمان. تعاون و کشاورزی، 20 (202 و 203): 19-34.
Baron, R. and Ensley, M.D. 2006. Opportunity recognition as the detection of meaningful patterns. Management Science, 52(9):1331-1344.
Alvarez, S.A. and Barney, J.B. 2007. Discovery and creation: Alternative theories of entrepreneurial action. Strategic entrepreneurship, 1(1‐2): 11-26.
Riuttanen, L. 2015. Effect of business opportunity recognition on entrepreneurs market perception. Masters thesis, Oulu: University of Oulu.
Ozgen, E. and Baron, R.A. 2007. Social sources of information in opportunity recognition: Effects of mentors, industry networks, and professional forums. Business Venturing, 22(2): 174-192.
Wang, Y. L., Andrea D., Ellinger, A.D., and Jim Wu, Y.C. 2013. Entrepreneurial opportunity recognition: an empirical study of R&D personnel. Management Decision, 2(51): 248-266.
Alonso, M.A.P., Sanchez, J.C. and Maditinos, D. 2016. Entrepreneurial Opportunities Perception and Intentions within European Innovation-Driven Economies Under the Shadow of a Financial Crisis. Entrepreneurship, Business and Economics, 3(1): 3-13.
Venkataraman, S. 1997. The Distinctive Domain of Entrepreneurship Research. Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, 3: 119-138.
Shrader, R.C. and Hills, G.E. 2015. Opportunity Recognition: Perceptions of Highly Successful Entrepreneurs. Small Business Strategy, 14(2): 30-49.     
Shane, S. and Venkataraman, S. 2000. The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1): 217-226.
Glass, A.J. and Wu, X. 2007. Intellectual property rights and quality improvement. Development Economics, 82(2): 393-415.
Wasdani, K. P. and Mathew, M. 2014. Potential for opportunity recognition along the stages of entrepreneurship. Global Entrepreneurship Research, 2(1): 7-16.
Eckhardt, J.T. and Shane, S.A. 2003. Opportunities and entrepreneurship. Journal of Management, 29(3), 333-349.
Baron, R.A. and Shane, S.A. 2005. Entrepreneurship. A Process Perspective. By South-Western, Part of the Thomson Cororation.
Campos, H.M., Rubio, A.M., Atondo, G.H. and Chorres, Y.M.P. 2015. Relationship between Creativity, Personality and Entrepreneurship: An Exploratory Study. International Business Research, 8(8): 59-71.
Ahlin, B., and Drnovsek, M., Hisrich. 2014. Entrepreneurs' creativity and firm innovation: the moderating role of entrepreneurial self-efficacy. Small Business Economics, 43(1): 101-117.
Garcia-Melon, M., Ferris-Onate, J., Aznar-Bellver, J., Aragonés-Beltran, P. and Poveda-Bautista, R. 2008. Farmland appraisal based on the analytic network Process. Journal of Global Optimization. 42: 143-155.
Gundry, L.K. and Kickul, J.R. 2006. Entrepreneurship strategy: changing patterns in new venture creation, growth, and reinvention. Sage Publications. Incorporated.
Hsieh, C., Nickerson, J.A. and Zenger, T. R. 2007. Opportunity discovery. problem solving and a theory of the entrepreneurial firm. Journal of Management Studies. 44(7): 1255-1277.
Lee, H. et al. 2009. Selection of technology acquisition mode using the analytic network process. Mathematical and Computer Modeling. 49: 1274-1282.
Saaty, T.L. 1999. Fundamentals of the Analytic Network Process. Proceedings of ISAHP 1999. Kobe. Japan.
Wang, Y. 2007. Rural community participation in tourism development: cases from Hainan Province, China. Library and Archives Canada= Bibliothèque et Archives Canada, Ottawa.