اعلام ضریب تاثیر نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی درسال 1399 توسط Isc

جهت مشاهده ضریب تاثیر سال 99 نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی به این سایت مراجعه نمایید: https://jcr.isc.ac/main.aspx