اهداف و چشم انداز

اهداف انتشار مجله به شرح زیر خواهد بود:

  1. فراهم‌سازی فرصتی برای رسانش یافته‌های پژوهشی با تاکید بر همگرایی دو حوزه کارآفرینی و توسعه پایدار با توجه به عنوان مجله؛
  2. ترویج رویکردهای بین‌رشته‌ای، چندرشته‌ای و فرارشته‌ای در حوزه کارآفرینی، کسب‌وکار و توسعه پایدار کشاورزی و حوزه‌های موضوعی مرتبط، نظیر مدیریت کسب­وکار، نوآوری و فناوری، آموزش عالی، ترویج کشاورزی، گردشگری کشاورزی، توسعه روستایی و نظایر آن؛
  3. تنوع‌بخشی به قالب رسانش یافته‌ها از طریق فراخوان و پذیرش مقالات به شکل: مقاله کامل علمی پژوهشی، مروری، مفهومی، نظریه‌پردازی، مطالعه موردی، گزارش کوتاه، یاداشت فنی و روش‌شناسی و نظایر آن؛
  4. فراهم‌سازی مجمع اندیشمند برای راهبری پژوهش‌های کارآفرینی، کسب‌وکار و توسعه پایدار در بخش کشاورزی و روستایی در قالب هیات تحریریه، مدیریت فصلنامه، ارزیابان و داوران و دبیران تخصصی با همکاری انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران؛
  5. همکاری با مجامع علمی تخصصی، در انتشار یافته‌های تحقیقاتی و علمی برآمده از کنگره‌های علمی، سمینارها، سمپوزیوم‌ها، و غیره در چارچوب ضوابط و مقررات انتشار مجلات علمی؛
  6. ارتقای کیفیت انتشار با روزآمدسازی، برخط‌ٍسازی و شفاف‌سازی فرآیند دریافت، ارزیابی و چاپ مقالات علمی در مجله توام با بهره‌گیری از سامانه‌ها و فرآیندهای پایش و تحقق اخلاق علمی در فرآیند انتشار با رویکرد کیفیت‌مداری.
  7. اطلاع رسانی در زمینه‌های پژوهشی – تخصصی کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی و کمک به جلوگیری از فعالیت‌های مشابه در کشور؛
  8. تلاش برای ورود و عضویت در بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اینترنتی بین‌المللی