راهنمای نویسندگان

 برای دریافت فرم تعارض منافع لطفا اینجا کلیک نمایید.

 

 فایل تعهد نامه

سایت الکترونیکی نشریه: http://jead.gau.ac.ir

  پست الکترونیکی نشریه: jead@gau.ac.ir

 

شرایط پذیرش و راهنمای تهیه مقاله

 نشریه «مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی» نشریه‌ای فارسی- انگلیسی با رویکرد علمی وابسته به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران، به منظور انتشار نتایج پژوهش‌ها، رشد آگاهی، توسعة علمی و ترویج دانش تخصصی در زمینة توسعه کارآفرینی و کسب و کار و توسعه پایدار در بخش کشاورزی و دیگر زمینه‌های مربوط شامل کسب و کارهای منابع طبیعی و گردشگری، تعاونی، کارآفرینی روستایی، نوآوری، فن‌‌آوری و مباحث عمومی کارآفرینی منتشر می‌شود.

 ویژگی­ها و نحوه نگارش مقالات

 1. ساختار شامل: 1. چکیده، 2. مقدمه، 3. مبانی نظری و پیشینه تحقیق (شامل تعریف مفاهیم و جزئیات مرتبط با چارچوب مفهومی/ زمینه نظری تحقیق و تحقیقات پیشین مرتبط با موضوع تحقیق)،4. روش تحقیق، 5. یافته‌ها، 6. بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها (توصیه و پیشنهادات و سپاسگزاری به‌صورت اختیاری)، 7. تشکر و قدردارنی (ترجیحاً از موسسه یا افرادی که مشارکت مؤثری در تأمین مالی یا گردآوری داده­ها داشته­اند قدردانی شود)، 7. فهرست منابع و مأخذ و 8. چکیده انگلیسی می­باشد.
 2. خلاصه یا چکیده فارسی و انگلیسی نیز می‌بایست حداکثر در 200 تا 250 کلمه همراه مقاله و به ترتیب خلاصه فارسی در ابتدا مقاله و خلاصه انگلیسی در انتهای مقاله و بعد از فهرست منابع قرار گرفته باشد. واژه‌های کلیدی نیز بین 3 تا پنچ واژه در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود.
 3. نویسنده یا نویسندگان محترم، مقاله خود را طبق فرمت مجله و در قالب فایل Word فایل اصلی مقاله (بدون ذکر مشخصات نویسندگان) و یک فایل نیز حاوی مشخصات نویسندگان از طریق سایت مجله به آدرس: http://jead.gau.ac.ir/ ارسال نمایند. هنگام ورود اطلاعات نویسنده یا نویسندگان در پروفایل نشریه دقت شود که در قسمت فارسی و انگلیسی کلیه جزییات مورد نیاز وارد شود.
 4. مقالات بر گرفته از رساله یا پایان نامه دانشجویان (دکتری، کارشناسی‌ارشد، کارشناسی) به‌نام اساتید راهنما، مشاور و دانشجو به‌صورت توأم و با مسئولیت اساتید راهنما منتشر می‌گردد.
 5. متن مقالات فارسی با قلم بی لوتوس نازک 12 و محتوای انگلیسی با قلم نازکTimes New Roman-11 تهیه شود. فونت اشکال و جدول‌ها بی لوتوس 10 باشد. مقالات روی کاغذ A4 (با حاشیه 3 از چهار طرف) تایپ گردد. فواصل بین خطوط به‌صورت single باشد. مقالات باید به صورت دو ستونی تنظیم شود.
 6. حجم مقاله نباید از حدود 6000 کلمه تجاوز نماید و از 4500 کلمه کمتر باشد (با در نظر گرفتن محل جداول - اشکال - خلاصه - نتایج و فهرست منابع).
 7. فایل مشخصات نویسندگان در یک صفحه باید حاوی نام و نام خانوادگی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه یا موسسه محل اشتغال نویسندگان، شهر، کشور به فارسی و انگلیسی باشد. نویسنده مسئول مکاتبات همراه با درج پست الکترونیکی و با علامت ستاره مشخص مشخص شود. آدرس مکاتبه همراه با شماره تلفن نیز در انتهای فایل آورده شود.

 ساختار مقاله

ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:

 1. چکیده: شامل چکیده فارسی و انگلیسی مقاله و واژگان کلیدی (4 تا 6 کلمه) می­باشد. چکیده مقاله بین 200 تا 250 کلمه باشد و بیانگر خلاصه‌ای از زمینه، روش (روش‌ها) یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد. چکیده انگلیسی و فارسی در مطابقت کامل با یکدیگر تهیه شود. لازم است که چکیده انگلیسی حاوی نکات اصلی و نتایج مقاله باشد، به‌طوری که آن را بتوان به‌صورت جداگانه چاپ نمود. چکیده انگلیسی در انتهای مقاله بعد از فهرست منابع آورده شود.
 2. مقدمه: متضمن اطلاعات زمینه‌ای، ضرورت انجام پژوهش، سئوالات بی پاسخ و نحوة پاسخ‌دهی مقاله به آن‌ها در ارتباط با موضوعات مقاله و هدف تحقیق. حداکثر در 800 کلمه.
 3. مبانی نظری و پیشینه تحقیق: متضمن تعاریف علمی، آخرین نظریه‌ها و مباحث علمی مرتبط با موضوع مقاله، دیدگاه‌های صاحبنظران برجسته و پیشینة تجربی تحقیق و جمع­بندی پیشینه و در صورت نیاز ارائه چارچوب مفهومی تحقیق است.
 4. روش تحقیق: شامل جزئیاتی در خصوص روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعاتی، ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه آماری و نمونه، پایایی و روایی ابزار تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده­ها است. در صورت نیاز می­توان معرفی منطقه مورد مطالعه را نیز انتهای روش تحقیق در یک عنوان جداگانه ارائه کرد.
 5. بحث اصلی یا یافته‌ها: ارائه نتایج یافته‌های مهم با رعایت اصول علمی فرمت نشریات، به ‌صورت بحث، شکل و جدول.
 6. جمع‌بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادها: متضمن آثار و اهمیت یافته‌های پژوهش و یافته‌های پژوهش‌های مشابه دیگر با تأکید بر مغایرت‌ها و علل آن، توضیح قابلیت تعمیم‌پذیری و کاربرد علمی یافته‌ها و ارائه رهنمودهای لازم برای ادامه پژوهش در ارتباط با موضوع، نتیجه‌گیری و توصیه‌ها و پیشنهادهای احتمالی.
 7. روش‌های ارائه منابع و مأخذ: منابع و مآخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شود.

            ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز (APA) باشد، به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ شده به همان زبان اصلی (فارسی یا انگلیسی) باشد. به عنوان نمونه: (رضایی، 1380) یا (Timmer, 1988).

            در پایان مقاله، منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورده شود (ابتدا منابع فارسی سپس منابع انگلیسی آورده شود):

کتاب: نام خانوادگی مؤلف، حرف اول نام مؤلف، و تکرار آن برای مؤلفان بعدی. سال چاپ. عنوان کتاب (با قلم ایتالیک). نوبت چاپ، ناشر. محل انتشار.

نمونه فارسی:

احمدپور داریانی، م. 1381. کارآفرینی: تعاریف، نظریات و الگوها. انتشارات پردیس. تهران.

 نمونه انگلیسی:

Timmons, J. A. 1999. New venture creation: Entrepreneurship for the 21st century (5th ed.). US: Irwin/McGraw-Hill.

مقاله: نام خانوادگی مؤلف، حرف اول نام مؤلف، و تکرار آن برای مؤلفان بعدی. سال چاپ. عنوان مقاله. عنوان مجله، سال انتشار مجله، شماره مجله: شماره صفحات مقاله.

 نمونه فارسی:

          شریف­ زاده، ا.، محبوبی، م. ر. عربیون، ا. 1388. تبیین مؤلفه‌های توسعه کسب‌ و کارهای کشاورزی در استان گلستان. توسعه کارآفرینی، 1 (4): 88-71.

 نمونه انگلیسی:

 • Krueger, N.F. 1993. The impact of prior entrepreneurial exposure on perceptions of new venture desirability and feasibility. Entrepreneurship Theory and Practice, 18 (1): 5-21.
 • Mahfud, T., Triyono, M. B., Sudira, P., and Mulyani, Y. 2020. The influence of social capital and entrepreneurial attitude orientation on entrepreneurial intentions: the mediating role of psychological capital. European Research on Management and Business Economics, 26 (1): 33-39.

     در صورت استفاده از منابع اینترنتی، علاوه‌بر رعایت روش ذکر منبع که در بالا توضیح داده شد، نشانی اینترنتی منبع نیز در ادامه آورده شود، و سپس داخل پرانتز تاریخ مراجعه اینترنتی (بازیابی از اینترنت) قید شود. مثال:

Stark, S. 2000. Women and Globalization, available at: www.emory.edu (retrieved April 2002)

     اگر منبع نشریه چاپ شده با نام یک موسسه است، باید شامل نام موسسه، سال انتشار، عنوان نشریه و محل انتشار باشد. برای سایر موارد به آخرین شماره رجوع شود.

     منابع فارسی ترجمه شده از زبان‌های خارجی باید با نام مترجم ارجاع گردد و بعد از عنوان کتاب، یا مقاله، واژه ”ترجمه“ داخل پرانتز درج می‌گردد مثال:

Sarmadnia, G., Kocheki, A. 1996. Crops physiology.  Mashhad Jehad. Daneshgahi Press. Sixth Edition. 467pp. (Translated in Persian).

 1. جداول و شکل‌ها در متن مقاله با ذکر شماره مسلسل گنجانده شوند و از قرار دادن آن‌ها در آخر مقاله خودداری گردد. (اشکال و نمودارهای مقاله حتما اصل بوده و دارای کیفیت مطلوب باشد. اندازه قلم‌ها خصوصاً در مورد منحنی­ها (legend) به‌ گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند).
 2. عناوین جداول در بالا و عناوین شکل‌ها در زیر آنها با شماره­ های مجزا قید گردد (فونت 10 بولد و وسط­چین. برای نمونه جدول 1- یا شکل 1-). از بکار بردن عنوان­هایی مانند نمودار، تصویر، نقشه و عکس و غیره خودداری و و کلیه آنها با عنوان شکل درج گردد. 

نکات مهم:

 1. برای ارجاع به منابع در متن تنها نام‌خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع فارسی نوشته شود. اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، فقط به ذکر نام‌خانوادگی نویسنده اول و سپس ”همکاران“ اکتفا شود.
 2. نویسندگان محترم دقت نمایند که همه منابع داخل متن باید در انتهای متن نیز درج شود. همچنین نباید در منابع انتهای متن، منبعی باشد که در داخل متن به آن ارجاع نشده است.
 3. هنگام ورود اطلاعات نویسندگان به سایت نشریه لطفا دقت شود که اسامی هم در قسمت فارسی و هم در قسمت انگلیسی با جزییات کامل وارد شود (حاوی نام و نام خانوادگی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه یا موسسه محل اشتغال نویسندگان، شهر، کشور به فارسی و انگلیسی).