اصول اخلاقی انتشار مقاله

ملاحظات اخلاقی نویسندگان:

 نویسندگان نباید هیچ گونه اطلاعات ساختگی اعم از خام و یا پردازش شده در مقاله ارسالی خود داشته باشند.

صداقت علمی باید توسط همه نویسندگان رعایت شود. هر گونه استفاده از منابع قبلی خواه چاپ شده خواه نشده باید توسط نویسندگان در مقاله با قید منبع ذکر شود.

هیچ گونه نمودی از تبعیض قومی، فرهنگی، ملی، جنسی، هویتی، سنی و زبانی نباید در مقاله وجود داشته باشد و در غیر این صورت مقاله در مرحله اول رد خواهد شد.

مقالات ارسالی نباید در هیچ نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد، همه نویسندگان باید موافقت نامه شرکت خود در تحقیق را دریافت کرده باشند. به همین منوال نیز حفظ حقوق شخصی شرکت کنندگان و همچنین شخصی سازی هویت آنها باید به دقت توسط نویسندگان در نظر گرفته شود.

اصلاح و خلاصه کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام می شود و مسؤلیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است. نویسنده‌، مسؤل مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن نیست.