الگوی احیاء کسب‌وکارهای کوچک و متوسط روستایی آسیب‌دیده در بحران کووید 19 (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای روستایی استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار ، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

همه ­گیری ویروس کووید ۱۹ (کرونا)، نه‌ تنها بر سلامت همگانی اثر داشته، بلکه موجب رکود اقتصادی زیادی در جهان شده است. اقتصاد ایران در کنار تبعات ویروس کرونا فشار تحریم را نیز تحمل کرده و این دو عامل را هم‌­زمان با هم تجربه می­کند. مهم­تر آن­که کسب ­وکارها نیز از آسیب­های این ویروس در امان نبوده­ اند. استان کرمانشاه با آمار بالای بیکاری در معرض تهدید ناشی از آسیب کسب ­وکارهای روستایی قرار دارد؛ لذا پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی احیای کسب­ وکارهای کوچک و متوسط روستایی آسیب­‌دیده در بحران کووید 19 با تمرکز بر کسب­ وکارهای روستایی استان کرمانشاه می­باشد. جامعه آماری این پژوهش به شیوه نمونه ­گیری هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب شده­اند و شامل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان و اساتید دانشگاه رازی می­باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر رویکرد، آمیخته اکتشافی و از نظر روش پژوهش، ترکیبی از دو روش تحلیل محتوای کیفی و توصیفی می­باشد. برای گردآوری داد­‌ه­ های پژوهش در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه‌ساختارمند و در بخش کمی از روش پیمایشی استفاده شد. حاصل تجزیه ‌و تحلیل داده ­ها در چهار مقوله اصلی مالی- تسهیلاتی، خدماتی- حمایتی، توانمند­سازی کسب ­وکار و بازار خلاصه شد. دو عامل، مالی - تسهیلاتی و خدماتی- حمایتی موجب توانمند­سازی کسب­ وکارشده و این عامل به نوبه خود می‌تواند منجر به زمینه­ سازی برای اخذ تصمیم­هایی با محوریت مشتری، بازار و بازاریابی باشد. نتایج آزمون فریدمن عوامل را به صورت مالی- تسهیلاتی (43/3)، توانمند­سازی کسب­وکار (73/2)، حمایتی- خدماتی (40/2) و عوامل بازار (43/1) اولویت­بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for revitalizing small and medium-sized rural businesses have been seen in the covid-19 crisis (case study: rural businesses of kermanshah province)

نویسندگان [English]

  • khadijeh azizi 1
  • Mahdi Hosseinpour 2
  • Mohammad Javad Jamshidi 3
1 MSc. Student, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship - Faculty of Social Sciences, Economics and Entrepreneurship - Razi University, Iran
چکیده [English]

The Covid 19 virus pandemic (Corona) has not only affected public health, but has caused a major recession in the world. In addition to the consequences of the Corona virus, the Iranian economy is also facing the pressure of sanctions and is experiencing these two factors simultaneously. More importantly, businesses have not been immune to the virus. Kermanshah province with high unemployment is at risk of damage to rural businesses. Therefore, the present study seeks to provide a model for the revitalization of small and medium-sized rural businesses affected by the Covid 19 crisis, which has been conducted in rural businesses in Kermanshah province. Experts of the Jihad Agricultural Organization of the province and professors of Razi University have formed the statistical population of this study who were selected by purposive sampling and snowball method. Semi-structured interview method was used to collect research data in the qualitative part and survey method was used in the quantitative part. The data collection process continued until the theoretical saturation of the available information Qualitative analysis of the data was performed by Max Kyoda software and by analyzing 15 interviews, a total of 45 codes were identified. The data were analyzed in four main categories: financial - facility, service - support, business empowerment and market summary. The two factors of finance - facilities and services - support empower the business, and this in turn can be a factor in creating decisions with a focus on customer, market and marketing. In the quantitative part, the results of Friedman prioritization test showed that for the rehabilitation of damaged rural units in Kermanshah province, respectively, financial-facility factors (3.43), empowerment- resilience (2.73), support-services (2.40) and market factors (1.43) had a higher priority.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural businesses
  • Crisis
  • Covid19 (Corona)
  • Kermanshah
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. 1399. اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا؛ ضرورت حمایت از کسب و کارها (ویرایش اول). منتشر شده در گزارش اقتصادی (تحلیلی و نتایج آن). پرتال خدمات الکترونیکی https://chambertrust.ir
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه 10 تیر 1399 ساعت 16:39. همشهری آنلاین، کد خبر: 531595، www.hamshahrionline.ir/news/531595
ایسنا .1399. پنجشنبه ۱۸ دی .ساعت ۱۰:۴۸. کد خبر: 99101813644
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 1399. سالنامه آماری.
امیری، ص.، نادری، ن.، و محمدی­فر، ی. 1398. مفهوم­پردازی چالش‌های کسب­وکارهای خانگی در روستاهای استان کرمانشاه. فصلنامه پژوهش­های روستایی، 10(2): 172-184.
پارساپور. س.، براتی. ج.، و رسول‌زاده. م. 1396. عوامل اثرگذار بر پایداری بنگاه‌های کوچک و کارآفرین موردمطالعه: بنگاه‌های صنعتی شهرستان مشهد. فصلنامه علمی‌پژوهشی توسعه کارآفرینی، 10(1): 41-60.
تاجری مقدم. م.، زبیدی. ط.، و یزدان­پناه. م. 1399. تحلیل رفتارهای پیشگیرانه در مقابله با ویروس کرونا مورد: نواحی روستایی شهرستان دشتستان. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 9 (33): 1-24.
زندمقدم، م.، و اصغری قاجاری، ا. 1398. توسعه پایدار شهری و مدیریت بحران. نشریه علمی شابک، 5(46):191-200.
جهان‌بخش، ح.، پورناصری، ش.، جابری، م.، و اسدی پیکر، م، ر. 1395. تبیین نقش سایت­های پروازی سبک چندمنظوره با اولویت کاربری مدیریت بحران در مقیاس شهری و بررسی معیارهای مؤثر در مکان­یابی آن­ها. چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران. https://civilica.com/doc/612134
حسینی نیا، غ.، و علی­آبادی، و. 1398. آسیب­شناسی زنجیره ارزش کارآفرینی در کسب و کارهای روستایی (مطالعه موردی تعاونی­های روستای استان کرمانشاه). فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8 (31): 1-25.
حسنی­نیا، غ.، و فلاحی، هـ. 1396. عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی نمونه موردی: مناطق روستایی، شهرستان منوجان. پژوهش­های روستایی، 8 (29): 25-35.
حسین‌زاده، ه.، و ﻧﺼﺮﺗﯽ، ر. 1393. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻃـﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ بنگاه‌های ﮐﻮﭼـﮏ و زودﺑـﺎزده ﺑـﺮ اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل در استان‌های ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﮐﺸـﻮر. ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ سیاست‌های ﻣـﺎﻟﯽ و اقتصادی، 2(7): 91-108.
حسینی، م. 1387. مدیریت بحران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. نشرتهران موسسه نشر شهر.
خاتون­آبادی، س. ا.، و انداده، غ. 1388. بررسی موفقیت کارآفرینان روستایی استان اصفهان با استفاده از روش­های تصمیم گیری چند پاره و تحلیل عاملی. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 2(23): 1-11.
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. 1400.کرونا ویروس، https://www.kums.ac.ir/fa/coronavirus
.مرکز پژوهش­های مجلس. معاونت اقتصادی. 1399. درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا. 1399. فرصت­ها و تهدیدهای کرونا برای کسب­وکارهای ایرانی. شماره مسلسل: 17219، https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1627635.
دﻟﺠﻮی­ﺷﻬﻴﺮ، ج. 1388. وﻳﮋﮔﻲ­ﻫﺎی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، مجله ﻛﺎر و ﺟﺎﻣﻌﻪ، 112: 24-33.
سازمان تأمین اجتماعی ایران. 1399. گزارش­های سیاستی پیرامون کرونا ویروس، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی. گزارش دوازدهم بحران کرونا و جهان کار (کوید 19 و دنیای کار) کد: 99909، https://tamin. r/News/item/99909.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه. 1396. گزارش آماری صنایع کوچک و متوسط استان کرمانشاه. اداره آمار و اطلاعات، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه
شاهچراغ، س.ر.، طالقانی، غ.، و امیریان، ا. 1395. توسعه کسب­وکارهای روستایی. تهران. نشر رصد علم.
شرفی، ل.، رضایی، ر.، میرک زاده، ع.ا.، و کرمی دهکردی، ا. 1398. طراحی الگوی پایداری مشاغل کوچک و متوسط کشاورزی در استان کرمانشاه. تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی، 12(2): 11-24.
ربیعی، ح.، و تک­روستا، م.1400. بررسی و تبیین تاثیرات کرونا بر اقتصاد مناطق روستایی، نمونه موردی: روستای اشکور علیا. فصلنامه آمایش سیاسی فضا، 3(3): 148-162.
رضایی، ‌ع.‌ا.، و ‌بختیاری،‌ م.1390. مدیریت ‌بحران. تهران: انتشارات ‌یادآوران.
کرامتی، ص.، محمدی، ب.، سلیمی، ت.، و مقدمی، ح. 1391. مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری شریان­های حیاتی در زلزله. دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران، تهران.
محمدپور­ ترکایش، م.، و میرزازاده ­باریجوق، ف. 1389. بررسی تاثیر ایجاد و توسعه کسب­وکارهای کوچک و متوسط در رشد اقتصادی. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، شیراز.
معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی دفتر مطالعات زیربنایی مجلس شورای اسلامی. 1399. درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (25). تحلیل اجمالی بر چالش­های کسب­وکارهای روستایی و عشایری در دوره شیوع کرونا» قابل دسترس در https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1502019
ملاشاهی، غ. ع.، و ظریفیان، ش. 1394. عوامل موثر بر موفقیت کسب­وکارهای کوچک ومتوسط زراعی و باغی شهرستان زابل. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران، 4 (46): 748-739.
ورمزیاری، ح.، و ایمانی، ب. 1396. تحلیل تاب­‏آوری کسب­وکارهای روستایی در شهرستان ملکان. توسعه کارآفرینی، 10(1): 181-200.
ولایی، م.، کریم­زاده، ح.، و منافی­آذر، ر. 1397. تحلیل موانع توسعه کسب­وکارهای خرد در نواحی روستایی شهرستان میاندوآب. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 3 (25): 183-207.
فراهانی، ح.، و حاجی­حسینی، س. 1393. ارزیابی ظرفیت‌های روستایی برای توسعه کارآفرینی و توانمندسازی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش شال شهرستان بوئین زهرا). تحقیقات روستایی، 4 (4): 715-748.
یاوری گهر، ف.، و منصوری مؤید، ف. 1396. مدیریت بحران در صنعت گردشگری. فصلنامه مطالعات ‌مدیریت ‌گردشگری،‌ 12(40): 21-40.
یعقوبی فرانی، ا.، سلیمانی، ع.، و موحدی، ر. ۱۳۹۳. تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی زنان روستایی. فصلنامه مطالعات زنان، ۱۲(4): ۷-4۲.
Alradhawi, M., Shubber, N., Sheppard, J., and Ali, Y. 2020. Effects of the COVID-19 pandemic on mental well-being amongst individuals in society-A letter to the editor on “The socio-economic implications of the coronavirus and COVID-19 pandemic: A review”. International Journal of Surgery (London, England), 78: 147-148.
 Anand, K.B., Karade, S., Sen, S., and Gupta, R.M. 2020. SARS-CoV-2: camazotz's curse. Medical Mournal Mrmed Forces India, 76(2): 136-141.‏
Lusk, J., and Anderson, J.D. 2020. Economic impacts of COVID-19 on food and agricultural markets & consumer behavior during the pandemic. CAST Comment. doi, 10.
Born, B., Dietrich, A.M., and Müller, G.J. 2021. The lockdown effect: a counterfactual for Sweden. PloS One 16(4): e0249732.
Bosworth, Gary. 2012. Characterising Rural Businesses E Tales From The Paperman. Journal of  Rural Studies, 28(4): 499-506.
Davis, B., Di giuseppe, S., and Zezza, A. 2014. income diversification patterns in rural sub-saharan africa: reassessing the evidence. Policy ResearchWorking Paper, no. 7108.
Davidsson, P., Recker, J., and von Briel, F. 2021. COVID-19 as External Enabler of entrepreneurship practice and research. BRQ Business Research Quarterly, 24(3): 214-223
Fairlie, R. 2020. the impact of covid‐19 on small business owners: evidence from the first three months after widespread social‐distancing restrictions. Journal of Economics and Management Strategy, 29(4): 727-740.‏
Fong, M.W., Gao, H., Wong, J.Y., Xiao, J., Shiu, E.Y.C., Ryu, S., and Cowling, B.J. 2020. nonpharmaceutical measures for pandemic influenza in nonhealthcare settings— 64 social distancing measures. Emerging Infectious Diseases, 26(5): 976-984.
Galloway, L. and Kapasi, I. 2014. Rural homebased businesses and their contribution to rural lives: An exploratory study. Research Report, Heriot-Watt University, Edinburgh
Hassan, R.M., and Kong, R. 2016. Factors influencing entrepreneurship: acomparative analysis among farmers in Shaanxi, Shandong, Henan and Gansuprovinces, china. African Business and Management Research Journal, 1(2): 15-27.
Hsieh, H.F., and Shannon, S.E. 2005. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9): 1277-1288
Jenkins, W. D., Bolinski, R., Bresett, J., Van Ham, B., Fletcher, S., Walters, S., and Ouellet, L. 2021. COVID‐19 During the Opioid Epidemic–Exacerbation of Stigma and Vulnerabilities. The Journal of Rural Health, 37(1): 172-174.‏
Klyver, K., and Nielsen, S.L. 2021. Which crisis strategies are (expectedly) effective among SMEs during COVID-19?. Journal of Business Venturing Insights, 16(e002739):1-9.
Lucaci, A., and Nastase, C. 2020. European Rural Businesses during the Covid-19 Pandemic: Designing Initiatives for Current and Future Development. In C. Nastase (vol. ed.), Lumen Proceedings: Vol. 13. 16th Economic International Conference NCOE 4.0 2020 (pp. 419-429). Iasi, Romania: LUMEN Publishing House.
Nudell, M., and Antokol, N. 1988. the handbook for effective emergency and crisis management. lexington, ma: lexington books.‏
Obasan, K. 2014. He Impact of Business Environment on the Survival of Small Scale Businesses in Nigeria; Int. J. Manag; Bus, Res, 4(3): 165-170.
Panicos, D., Jun, D., Sourafel, G. and Chengang, X. 2008. Dose the Chinese banking system promote the growth of firms? World Economy and Finance Research Programme Working Paper No. 0036
Qiu, Y., Chen, X., and Shi, W. 2020. Impacts of social and economic factors on the transmission of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China. Journal of Population Economics, 33(4): 1127-1172.‏
World Health Organization or WHO. 2020. Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic, Public Advice. (Online), Available at:https://www.who.int/emergencies/diseases/ novelcoronavirus-2019.
Faulkner, B. 2001. Towards a framework for tourism disaster management. Tourism Management, 22: 135-147.
Peters. M. and Pikkemaat, B. 2005. Crisis management in alpine winter sports resorts–The 1999 avalanche disaster in Tyrol. Journal of Travel and Tourism Marketing, 19(2/3): 9-20.
Chadha, P. 2020. The Four Phases of Crisis Management. (onlline), Available at: https://agb.org/blog-post/the-four-phases-of-crisis-management/