جذب نیروی کار مهاجر روستایی در کسب‌وکارهای شهری: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

10.22069/jead.2022.20256.1601

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی جذب و تلفیق نیروی کار مهاجر روستایی در کسب­وکارهای شهری به انجام رسید. این تحقیق از نوع کیفی بوده و به روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختارمند صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل نیروی کار مهاجر روستایی و نیز کارفرمایان و دست‌اندرکاران بازار کار در شهر گرگان بود. نمونه‌گیری هدفمند به شیوه در دسترس و گلوله‌برفی صورت گرفت (n=24). فرآیند گردآوری اطلاعات تا سطح اشباع نظری و آستانه سودمندی اطلاعات قابل دسترس ادامه یافت. علاوه بر تحلیل محتوا و کدگذاری یافته‌ها، از نرم‌افزارNvivo10 QSR  برای طبقه‌بندی داده­های کیفی و کدگذاری مضامین پدیدار شده در مصاحبه‌ها بهره گرفته شد. در نتیجه، شش خوشه مفهومی ترسیم شد. مجموعه‌ای از نشانگرهای مرتبط با جذب نیروی کار مهاجر روستایی در کسب­وکارهای شهری، در دو سطح محیط کار (۳۰ نشانگر) و اجتماع میزبان (۳۲ نشانگر) شناسایی شد. همچنین، یافته‌های این تحقیق نشان داد مجموعه‌ای از عوامل در سه سطح فردی (۲۰ عامل)، سازمانی  یا محیط کسب‌وکار (۲۴ عامل) و اجتماعی  یا اجتماع میزبان (۱۸ عامل) بر جذب نیروی کار مهاجر روستایی در کسب­وکارهای شهری تاثیر گذارند. بنابراین، می‌توان نتیجه‌گرفت علاوه ویژگی‌های فردی، فراهم‌بودن محیط مساعد کاری و نیز، یکپارچگی در اجتماع میزبان برای جذب نیروی کار مهاجر روستایی در محیط‌های کار شهری تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Absorption of rural migrant workers in urban enterprises: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Abdollahzadeh 1
  • Mohammad Sharif Sharifzadeh 2
1 Department Of Agricultural Extension and Education,, Faculty of Agricultural Management,, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Department Of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources,
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the absorption and integration of rural migrant workers in urban enterprises. This qualitative research was done by descriptive phenomenological method. Data were collected using semi-structured in-depth interviews. The statistical population of the research included rural migrant workers as well as employers and labor market participants in Gorgan. The participants were selected purposefully using convenience and snowball sampling techniques (n=24). The data collection process continued to the level of theoretical saturation and the usefulness threshold of the available information. In addition to content analysis and coding of the findings, Nvivo10 QSR software was used to classify qualitative data and codify the themes that emerged in the interviews. As a result, six conceptual clusters were drawn. A set of indicators related to the absorption of rural migrant workers in urban enterprises was identified at two levels of work environment (30 indicators) and host community (32 indicators). Also, the findings of this research showed that a set of factors at three levels: individual (20 factors), organizational or business environment (24 factors) and social or host community (18 factors) affect the absorption of rural migrant labor in urban enterprises. Therefore, it can be concluded that in addition to individual characteristics, the provision of a favorable working atmosphere as well as integration in the host community is effective in attracting rural migrant workers in urban work environments.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural migration
  • Migrant labor
  • Labour absorption
  • Labour market
 پناهی، ل.، و پیشرو، ح. 1390. بررسی عوامل موثر بر مهاجرت جوانان روستایی به شهر، مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان مرودشت. فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 1 (2): 51-41.
سلمانی، م.، رضوانی، م.ر.، پورطاهری، م.، ویسی، ف. 1390. نقش مهاجرت فصلی نیروی کار در معیشت خانوارهای روستایی (مطالعه‎­ی موردی: شهرستان سروآباد ـ استان کردستان). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 3 (43): 127-111.
سیفی، ع.، خالقی‌نژاد، م. 1395. جهانی‌شدن و آثار آن بر مهاجرت نیروی کار. فصلنامه سیاست خارجی، 30 (3): 137-162.
شمس الدینی، ع.، گرجیان، پ. ۱۳۸۹. عوامل موثر در مهاجرت روستائیان به شهرها، با تاکید بر شبکه مهاجرت (مطالعه موردی: دهستان رستم آباد). چشم انداز جغرافیایی، 5 (11): 92-75.
عبدالله­زاده، غ.، شریف­زاده، م. ش.، اژدرپور، ع. 1398. بررسی عوامل موثر بر گرایش به مهاجرت در بین روستاییان. جغرافیا و برنامه‌ریزی، 23 (67): 195-173.
علاءالدینی، پ.، میرزایی، آ. 1397. ادغام مهاجران افغانستانی در نواحی شهری ایران: مطالعۀ موردی محلۀ هرندی در تهران. پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، 8 (1): 7-25.
غفاری مقدم، ز.، صبوحی، م. 1386. بررسی عوامل موثر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران. ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مجموعه مقالات: 14-1. مشهد.
قاسمی‌سیانی، م. ۱۳۸۸. پیامدهای مهاجرت روستا- شهری نسل جوانان روستایی. پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، 2: 165-145.
میرزامصطفی س.م.، قاسمی پ. ۱۳۹۲. عوامل مؤثر بر مهاجرت‌‌های استانی با استفاده از الگو جاذبه. سیاست‌های مالی و اقتصادی: ۱ (۳) :۷۱-۹۶
نصیری، ا. ۱۳۹۰. تحلیلی بر دلایل مهاجر فرستی شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر قیدار). مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه‌ای، 3 (11): 138-119.
نواح، ع.، نبوی، س. ع.، حیدری، خ. 1395. قومیت و احساس طرد اجتماعی؛ مخاطرات اجتماعی پیش‌رو (مورد مطالعه؛ قوم عرب شهرستان اهواز). مجله جامعه شناسی ایران، 17(4): 74-104.
Abbasi-Shavazi M.J., Hugo, G., Sadeghi, R. and Mahmoudian, H. 2015. Immigrant–native fertility differentials: The Afghans in Iran. Asian and Pacific Migration Journal, 24(3): 273-297.
Antman, F.M. 2012. Gender, educational attainment, and the impact of parental migration on children left behind. Journal of Population Economics, 25: 1187–1214.
Behera M., Mishra S. and Behera, A.R. 2021. The COVID-19-led reverse migration on labour supply in rural economy: challenges, opportunities and road ahead in Odisha. The Indian Economic Journal, 69(3): 392-409.
Berry, J.W. 1992. Acculturation and Adaptation in a New Society. International Migration, Special Issue: Migration and Health in the 1990s, 30: 69–85.
Devereux, S. 2007. Sen's entitlement approach. Critiques and counter-critiques. In: Devereux, Stephen (Ed.), The new famines. Why famines persist in an era of globalization. Routledge, London & New York, pp. 66–89.
Frank, K. 2013. Immigrant employment success in Canada: examining the rate of obtaining a job match. International Immigration Review; 47(1): 76–105.
Friedmann, J. and Sullivan, F. 1974. The Absorption of Labor in the Urban Economy: The Case of Developing Countries. Economic Development and Cultural Change, 22(3): 385–413.
Fukuyama, F. 2000. Social capital. In L. Harrison, & S. Huntington (Eds.), Culture Matters: 98–111. New York: Basic Books.
He, L. and Van Heugten, K. 2020. Chinese Migrant Workers’ Care Experiences: A Model of the Mediating Roles of Filial Piety. Qualitative Health Research, 30(11): 1749–1761.
Kumar, R. and Jamil, R. 2020. Labor, Health, and Marginalization: A Culture-Centered Analysis of the Challenges of Male Bangladeshi Migrant Workers in the Middle East. Qualitative Health Research, 30(11): 1723–1736.
Leff, N.H. 1979. Entrepreneurship and economic development: The problem revisited. Journal of Economic Literature, 17(1): 46–64.
Massy, D. and Espana, F. 1987. The social process of international migration. Science, 237: 738-733.
Moch, L P. 2003. Moving Europeans: migration in western Europe since 1650, 2nd ed. Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis.
Parnwell, M. 1993. Population movements and the Third World. Routledge, London & New York.
Pedagogik, N. 1995. A developmental or a 'pure' phenomenographic interest-are there methodological implications? Journal of Nordic Educational Research, 15(3): 144-155.
Rai, P. 2020. Seasonal masculinities: seasonal labor migration and masculinities in rural western India. Gender, Place & Culture, 27(2): 261-280.
Rye, J.F. and Slettebak, M.H. 2020. The new geography of labour migration: EU11 migrants in rural Norway. Journal of Rural Studies, 75: 125-131.
Richardson, J.E.T. 1999. The concepts and methods of phenomenographic research. Review of Educational Research, 69(1): 53-82.
Sanders, J., Nee, V. and Sernau, S. 2002. Asian Immigrants’ Reliance on Social Ties in a Multiethnic Labor Market. Social Forces, 81(1): 281–314. 
Sarkar, S. and Mishra D.K. 2021. Circular Labour Migration from Rural India: A Study of Out-Migration of Male Labour from West Bengal. Journal of Asian and African Studies, 56(6):1403-1418.
Shen, Y. and Hu, Y. 2020. Emotional labour in a translocal context: rural migrant workers in China’s service sector. Social & Cultural Geography, 23 (4): 1-18.‏
Sokolowski, R. 2000. Introduction to Phenomenology. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
Wescott, C.G. and Brinkerhoff, J.M. (Eds.). 2006. Converting migration drains into gains: Harnessing the resources of overseas professionals. Asian Development Bank.‏ Manila, Philippines.
Zhao, Y. 1999. Leaving the Countryside: Rural-To-Urban Migration Decisions in China. The American Economic Review, 89(2): 281–286.