اعضای هیات تحریریه

سردبیر

غلامحسین عبد اله زاده

توسعه روستایی و کشاورزی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

abdollahzade1gmail.com
01732426845
0000-0002-5540-0760

مدیر مسئول

محمد شریف شریف زاده

دانشیار - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

sharifsharifzadehgmail.com
0000-0002-7923-0225

مدیر داخلی

مژده اکبرزاده للکامی

دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

m.akbarzade67yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمد رضا محبوبی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

mahboobi47gmail.com
0171-4426942
0000-0001-9519-3519

محمد شریف شریف زاده

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

sharifsharifzadehgmail.com
0000-0002-7923-0225

سید حمید موحد محمدی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد- دانشگاه تهران

hmovahedut.ac.ir
0000-0003-3101-1848

غلامحسین عبداله زاده

توسعه روستایی و کشاورزی دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

abdollahzade1gmail.com
0000-0002-5540-0760

احمد عابدی سروستانی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

abedigau.ac.ir
0000-0002-5808-4505

روح اله رضایی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار - دانشگاه زنجان

rohollahrezaeiyahoo.com
0000-0001-6996-8771

کوروش رضایی مقدم

ترویج و توسعه کارآفرینی کشاورزی استاد - دانشگاه شیراز

rezaeishirazu.ac.ir
09166134617

نوذر منفرد

ترویج وآموزش کشاورزی استاد - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

nozarmonfaredgmail.com

خلیل کلانتری

برنامه ریزی شهری و منطقه ای استاد - دانشگاه تهران

khkalanut.ac.ir