اعضای هیات تحریریه

سردبیر

غلامحسین عبد اله زاده

توسعه روستایی و کشاورزی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/abdollahzade
abdollahzade1gmail.com
0000-0002-5540-0760

h-index: 16  

مدیر مسئول

محمد شریف شریف زاده

دانشیار - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/sharifzadeh
sharifsharifzadehgmail.com
0000-0002-7923-0225

h-index: 16  

مدیر داخلی

مژده اکبرزاده للکامی

دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

m.akbarzade67yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمد رضا محبوبی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/mahboobi
mahboobi47gmail.com
0000-0001-9519-3519

محمد شریف شریف زاده

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/sharifzadeh
sharifsharifzadehgmail.com
0000-0002-7923-0225

h-index: 16  

سید حمید موحد محمدی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد- دانشگاه تهران

hmovahedut.ac.ir
0000-0003-3101-1848

h-index: 8  

غلامحسین عبداله زاده

توسعه روستایی و کشاورزی دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

abdollahzade1gmail.com
0000-0002-5540-0760

h-index: 16  

احمد عابدی سروستانی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/abadi
abedigau.ac.ir
0000-0002-5808-4505

h-index: 11  

روح اله رضایی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد - دانشگاه زنجان

rohollahrezaeiyahoo.com
0000-0001-6996-8771

h-index: 12  

کوروش رضایی مقدم

ترویج و توسعه کارآفرینی کشاورزی استاد - دانشکده کشاورزی - دانشگاه شیراز

agri.shirazu.ac.ir/en/~rezaeim
rezaeishirazu.ac.ir
0000-0003-2661-453X

h-index: 17  

نوذر منفرد

ترویج وآموزش کشاورزی استاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر

scientometric.areeo.ac.ir/Nozar_Monfared
nozarmonfaredgmail.com
0000-0003-1873-4822

h-index: 6  

خلیل کلانتری

برنامه ریزی شهری و منطقه ای استاد - دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/khkalan
khkalanut.ac.ir
0000-0002-6648-1041

h-index: 20