واکاوی رفتار نوآورانه دانشجویان آموزشکده کشاورزی شهرستان ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رفتار نوآورانۀ دانشجویان آموزشکدۀ کشاورزی شهرستان ساری در استان مازندران پراخته است. این تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و جامعۀ آماری آن را 433 نفر تشکیل داده‌اند. به طوری که 206 نفر از آن‌ها بر مبنی جدول کرجسی مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش تحقیق پرسشنامه محقق‌ساخته بود که رفتار نوآورانه در آن با 32 گویه در قالب سه بعد کشف ایده، خلق ایده و پشتیبانی ایده، سنجش شد. پس از جمع‌آوری و دسته‌بندی داده‌ها، از روش آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم‌افزار SPSS21 جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، بین ابعاد مختلف رفتار نوآورانه در سطح 99 درصد اطمینان رابطۀ مثبت و معنی‌داری وجود دارد. یافته‌ها حاکی از آن است، بین رفتار نوآورانه و ترم در حال تحصیل دانشجویان، رابطۀ مثبت و معنی‌داری وجود دارد. مقایسه رفتار نوآورانه دانشجویان در گروه‌های مختلف نشان داد، رفتار نوآورانه در گروه‌های جنسیت، مقطع تحصیلی، داشتن شغل، دارا بودن سابقۀ نوآوری و کارآفرینی و همچنین رشته‌های تحصیلی مختلف، تفاوت معنی‌داری داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می‌گردد مراکز آموزشی از جمله موسسات و مراکز آموزش عالی با در دسترس قرار دادن امکانات و زیرساخت‌های آموزشی زمینۀ تولید و توسعه ایده ها را برای دانشجویان فراهم نمایند تا بدینوسیله زمینه تقویت و گسترش فرهنگ کارآفرینی، هموار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the innovative behavior in students of Sari Agricultural College

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Salili 1
  • Amir Ahmadpour 2
  • Mohammadreza Shahraki 3
1 Agricultural Extension and Education Group; Faculty of Engineering; Islamic Azad University, Sari Branch, Iran
2 Agricultural Extension and Education Group; Faculty of Engineering; Islamic Azad University, Sari Branch, Iran
3 Department of Natural Resources and Watershed Management of Golestan Province, Iran.
چکیده [English]

The present study examines the innovative behavior of students of agricultural schools in Sari city in Mazandaran province. This is a descriptive-survey study. The statistical population was composed of 433 students, out of which 206 students were selected on the basis of Krejcie and Morgan table. The research tool was a researcher-made questionnaire in which innovative behavior was measured by 32 items in the form of three dimensions of idea discovery, idea creation and idea support. Descriptive and inferential statistical methods were used in SPSS21. The results showed that there is a positive and significant relationship between different dimensions of innovative behavior at the level of 99% confidence. Findings indicate that there is a positive and significant relationship between innovative behavior and students' semester. Comparison of innovative behavior of students in different groups showed that innovative behavior in the groups of gender, level of education, having a job, having a history of innovation and entrepreneurship, as well as different fields of study, had a significant difference. According to the results, it is suggested that educational centers, including institutions and centers of higher education, by providing educational facilities and infrastructure to provide the ground for the production of ideas to pave the way for the development and strengthening of entrepreneurial culture. It is suggested that educational centers, including institutions and higher education centers, by providing educational facilities and infrastructure, supply the ground for creating and developing ideas for students, in order to strengthen and expand the entrepreneurial culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student
  • Creativity
  • Innovation
  • Idea Promotion
  • Idea Support
آزاد، پ.، و زاهدبابلان، ع. 1393. مقایسه رفتار نوآورانه مدیران در مدارس متوسطه دولتی و غیر انتفاعی شهر اردبیل. کنفرانس بین­المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری: تهران.
آملی، ف.، عباس‌زاده، ن.، و حسینی، م.ع. 1400. شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد رفتار نوآورانه در دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران. مجله  ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 11 (2): 180-151.
ابراهیم­پور، ح.، حسین­نژاد، ن.، نعمتی، و. تقی­پور، ف. 1394. بررسی ارتباط هوش معنوی با رفتار نوآورانه­ی معلمان. مجله روان­شناسی مدرسه، 4 (1): 21-7. 
احمدی، س.، و تقی­پور­فرشی، ف. 1393. بررسی تأثیر رفتارهای غیرنوآورانه بر افسردگی اعضای هیأت علمی زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. مجله زن و مطالعات خانواده، 6 (23): 43-31.
ایرجی­راد، ا.، و لطفی خاتون­آباد، ف. 1398. نقش توانمندسازی در رابطه بین رفتار نوآورانه و خلاقیت کارکنان. مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9 (1): 22-1.
جهانگیر، م.، خوراکیان، ع.، و لگزیان، م. 1395. بررسی تأثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی به اشتراک گذاری خطاها. فصلنامه مدیریت نوآوری، 5 (1): 52-29.
دهقان، م.، موقر، م.، و حسینی، ا. 1400. بررسی تأثیر رهبری تحول‌گرا بر رفتار نوآورانه با تأکید بر نقش ‏میانجی رفتار پیشاهنگی. مجله  ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 10 (4): 112-87.
زاهد بابلان، ع.، و سیدکلان، س.م. 1394. بررسی تأثیر جو سازمانی نوآورانه ادراکی بر خودکارآمدی خلاق و رفتار نوآورانه دانشجو-معلمان با استفاده از مدل­یابی معادلات ساختاری. مجله مدیریت بر آموزش سازمان­ها، 4 (1): 125-103.
سعیدا اردکانی، س.، کنجکاو منفرد، ا.ر.، حکاکی، س.م.، و رضایی دولت آبادی، ح. 1392. شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه نوآوری فردی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 1 (2): 155-135.
صالحی، ک.، و مرادی پردنجانی، ح. 1394. نقش آموزش­های دانشگاهی در توسعه قابلیت­ها و فعالیت­های کارآفرینی دانشجویان. مجله پژوهش­های مدیریت راهبردی، 21 (57): 81-57.
صفری، س.، تندنویس، ف.، و هادوی، س.ف. 1390. ارتباط میان ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی ایران. مجله پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش)، 1 (1): 62-53.
صلح­دوست، ف.، و جعفری زاده کرمانی، ز. 1395. بررسی رفتار نوآورانه کتابداران و عامل­های مؤثر بر آن در فرآیند مجموعه‌سازی (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی). مجله پژوهش­نامه کتابداری و اطلاع­رسانی، 6 (1): 261-243.
غیور، س.م.، غفوریان شاگردی، ا.، کاتب، ی.، و سیاح، ع. 1395. بررسی تأثیر سبک حل مساله شهودی بر رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطلاعات با نقش تعدیلگر رفتار تسهیم دانش. مجله مدیریت فردا، 15: 142-123. 
کاظمی، ر.، جعفری مقدم، س.، و سهیلی، س. 1391. شناسایی میزان تأثیر جو سازمانی بر نوآوری (مطالعه موردی: بانک ملت). مجله توسعه کارآفرینی، 5 (2): 86-67.
موفق، خ.، دلاور، ع.، شفیع­آبادی، ع.، و درتاج، ف. 1393. اعتبارسنجی مدل رفتار نوآورانه کاری میسمان و مولدر در میان مدیران و کارکنان بانک ملت. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4 (2): 17-1.
نعامی، ع.، و شناور، ف. 1394. نقش اشتیاق شغلی، کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی در پیش­بینی دگرگون‌سازی شغلی. مجله پژوهش­های مدیریت عمومی، 8 (27): 165-145.
هدائی، هـ.، و کولوبندی، ع. 1393. بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر رفتار نوآورانه با در نظر گرفتن تعلق کاری کارکنان به عنوان متغیر واسطه در شهرداری منطقه 8 تهران. فصلنامه مدیریت کسب و کار، 22: 116-99.
Aboobaker, N. and Zakkariya, K.A. 2021. Digital learning orientation and innovative behavior in the higher education sector: effects of organizational learning culture and readiness for change. International Journal of Educational Management, file:///C:/Users/Kahkeshan/Downloads/2021_IJEM.pdf.
Alnajdawi, S., Emeagwali, O.L. and Elrehail, H. 2017. The interplay among green human resource practices, organization citizenship behavior for environment and sustainable corporate performance evidence from Jordan. Journal of Environmental Accounting and Management, 5(3): 171-184.
Baer, M. and Frese, M. 2003. Innovation is not enough: Climates for initiative and psychological safety, process innovations, and firm performance. Journal of Organizational Behavior, 2: 45-68.
Bennett, S., Lockyer, L. and Agostinho, S. 2018. Towards sustainable technology‐enhanced innovation in higher education: Advancing learning design by understanding and supporting teacher design practice. British Journal of Educational Technology, 49 (6): 1014-1026.
Birdi, K., Leach, D. and Magadley, W. 2016. The relationship of individual capabilities and environmental support with different facets of designers’ innovative behavior. Journal of Product Innovation Management, 33 (1): 19-35.
Choi, M. and Ruona, W.E. 2011. Individual readiness for organizational change and its implications for human resource and organization development. Human resource development review, 10 (1): 46-73.
Cingöz, A. and Akdogan, A. 2011. An empirical examination of performance and image outcome expectation as determinants of innovative behavior in the workplace. Social and Behavioral Sciences, 24: 847-853.
Choi, W.S., Kang, S.W. and Choi, S.B. 2021. Innovative behavior in the workplace: An empirical study of moderated mediation model of self-efficacy, perceived organizational support, and leader–member exchange. Behavioral Sciences, 11 (12): 182198.
De Jong, J., and Den Hartog, D. 2010. Measuring innovative work behaviour. Creativity and Innovation Management, 19 (1): 23-36.
Duverger, P. 2012. Using dissatisfied customers as a source for innovative service ideas. Journal of Hospitality & Tourism Research, 36 (4): 537-563.
Ellis, R.A., Bliuc, A.M. and Goodyear, P. 2012. Student experiences of engaged enquiry in pharmacy education: digital natives or something else?. Higher Education, 64 (5): 609-626.
Hanif, A., and Bukhari, I. 2015. Relationship between innovative work behavior and job involvement among the employees of telecom sector. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 13 (2): 23-29.
Jafarzadeh Kermani, Z. and Solhdoost, F. 2017. Relationship Between Innovation Climate and Innovative Behavior of Librarians: Case Study in Organization of Libraries, Museums and Documentation Center of Astan Quds Razavi. International Journal of Information Science and Management (IJISM), 15(1): http://ijism.ricest.ac.ir/ index.php /ijism/article/view/937 3rd Global Conference on Business and Social Sciences (GCBSS-2016) on “Contemporary Issues in Management and Social Sciences Research”, Kuala Lumpur, Malaysia
Leong, C.T., and Rasli, A. 2014. The relationship between innovative work behavior on work role performance: An empirical study. Social and Behavioral Sciences, 129: 592-600.
Lukina, V., Sidorova, T. and Nikolaeva, A. 2018. Research of student's innovative behavior. In 7th icCSBs 2018 The Annual International Conference on Cognitive-Social, and Behavioural Sciences (pp. 127-134).
Luo, L., Zhou, C., and Zhang, S. 2016. Gender and regional differences in creativity: A comparative study on playfulness and humor in postgraduate students between mainland China and Taiwan. NASPA Journal About Women in Higher Education, 9: 208-229.
Mihm, J., Loch, C.H., Wilkinson, D. and Huberman, B.A. 2010. Hierarchical structure and search in complex organizations. Management Science, 56 (5): 831-848.
Mikhailova, O.B. and Kaminskaya, E.A. 2016. Gender characteristics of the students’ innovative behavior. The Social Sciences, 11 (18): 4483-4488.
Ukes, T. 2010. Innovative work behavior: A case study at a tire manufacturer. Bachelor thesis, University of Twente, Retrieved August 31:http://essay.utwente.nl/62728/1/ Bacheloropdracht_T._Oukes_September_2011(publieke_versie).pdf
Ren, F. and Zhang, J. 2015. Job stressors, organizational innovation climate, and employees’ innovative behavior. Creativity Research Journal, 27: 16-23.
Offeei, S.H.M., Kamarulzaman, Y., and Yusop, F.D. 2016. Innovation culture in higher learning institutions: A proposed framework. Social and Behavioral Sciences, 219: 401-408.
Ears, G.J. and Baba, V.V. 2011. Toward a multistage, multilevel theory of innovation. Canadian Journal of Administrative Science, 28: 357-372.
Rivastava, A.P. and Dhar, R.L. 2019. Authentic leadership and extra role behavior: A school based integrated model. Current Psychology, 38 (3): 684-697.
Stoffers, J.M.M., Neessen, P. and Dorp, P. 2015. Organizational culture and innovative work behavior: A case study of a manufacturer of packaging machines. American Journal of Industrial and Business Management, 5: 198-207.
Taştan, S.B. 2013. The Influences of participative organizational climate and self-leadership on innovative behavior and the roles of job involvement and proactive personality: A Survey in the Context of SMEs in Izmir. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 75: 407-419.
Tayal, R., Upadhya, R.K., Yadav, M., Rangnekar, S. and Singh, R. 2018. The impact of transformational leadership on employees’ acceptance to change: Mediating effects of innovative behaviour and moderating effect of the use of information technology. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 48 (4): 559-578.
Waenink, E. 2012. Creating innovative employees: The effect of competences on innovative work behavior and the moderating role of human resource practices. Master thesis, University of Twente. Retrieved August 12: http://essay.utwente.nl/61964/1 /Final_Version_ Master_Thesis_Elles_Waenink_-_August_2012.pdf
Wang, X.H.F., Fang, Y., Qureshi, I. and Janssen, O. 2015. Understanding employee innovative behavior: Integrating the social network and leader–member exchange perspectives. Journal of Organizational Behavior, 36: 403-420.
Wong, S. and Pang, L. 2003. Motivators to creativity in hotel industry perspectives of managers and supervisors. Tourism Management, 24 (5): 551-559.
Wojtczuk-Turek, A. and Turek, D. 2013. Innovativeness in organizations: The role of LMX and organizational justice. The Case of Poland, International Journal of Synergy and Research, 2 (1): 41-55.
Xu, Z., Wang, H. and Suntrayuth, S. 2022. Organizational climate, innovation orientation, and innovative work behavior: the mediating role of psychological safety and intrinsic motivation. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2022: file:///C:/Users/mr.shahraki/ Downloads/Organizational_Climate_Innovation_Orientation_and_.pdf
Zhong, Z., Hu, D., Zheng, F., Ding, S. and Luo, A. 2018. Relationship between information-seeking behavior and innovative behavior in Chinese nursing students. Nurse Education Today, 63: 1-5.