بررسی قابلیت های کارآفرینانه در بین مالکان کسب وکارهای خانوادگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی علی‌آباد کتول، علی‌آباد کتول، ایران

2 استادیار ، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، گنبد، گنبد کاووس، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت،واحد شیراز,دانشگاه شیراز,شیراز,ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی قابلیت‌های کارآفرینانه در بین مالکان کسب‌وکارهای خانوادگی است با سابقه فعالیت در بازار بین‌المللی است .جامعه آماری عبارت است از کلیه سازندگان و انبوه‌سازان صنعت ساختمان در استان تهران دارای کسب‌و‌کارهای خانوادگی فعال در سطح بین‌المللی، که از بین آنها 70 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه استاندارد سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی کردنائیج و همکاران (1386) با 95 گویه و در مقیاس لیکرت بود. محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه-های مورد استفاده در پرسشنامه تحقیق نشانگر سطح قابل قبول پایایی ابزار تحقیق بود. تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS26 انجام شد. یافته‌ها نشان ‌داد که پاسخگویان این تحقیق به علت سابقه سنی، همچنین سابقه کار و فعالیت در بازار بین‌الملل و سطح تحصیلات بالا، در سطح مطلوبی از قابلیت کارآفرینی به ویژه در زمینه مرکز کنترل درونی، نیاز به موفقیت بیشتر، ریسک‌پذیری متعادل و سلاست فکری قرار دارند. از طرفی، نتایج نشان داد که سطح برخورداری پاسخگویان از مؤلفه‌های چالش‌طلبی، رویاپردازی و عملگرایی در کمترین حد نسبت به بقیه قرار داشته است. به ‏طور کلی نتایج نشان داد که وضعیت کلی قابلیت کارآفرینانه 86/32 درصد پاسخگویان در سطح مطلوب می‌باشد. این نتایج بیانگر اهمیت برخورداری از قابلیت‌های کارآفرینانه در سطح مطلوب برای مالکان کسب-وکارهای خانوادگی است که لازم است در برنامه‌های وزات‌خانه‌های متولی توسعه کسب‌وکار، ارائه آموزش مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Entrepreneurial Capabilities Among Family Business Owners

نویسندگان [English]

  • Seyed naser Moghadas nikoo 1
  • Hadi Sanaeepour 2
  • Roohalla Samiee 3
  • Abdolhoseyn Karampour 4
1 PhD Student in Entrepreneurship, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Department of Management, Faculty of Humanities, Gonbad, Gonbad Kavous, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
4 Assistant Professor of Management, Shiraz Branch, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to assess the entrepreneurial capabilities among family business owners with a background of operating in the international market. The target population consists of all builders and mass builders of the construction industry in Tehran province with internationally active family businesses, from which 70 persons were randomly selected as a sample. The research instrument was a standard questionnaire measuring the personality traits of Iranian entrepreneurs Kordanij et al. (2007) with 95 items on a Likert scale. Calculation of Cronbach's alpha coefficient for the components used in the research questionnaire showed an acceptable level of reliability of the research tool. Data analysis was performed using SPSS26 statistical software. Findings showed that the respondents of this study due to age, as well as work experience in the international market and higher education were at a desirable level of entrepreneurship, especially in the field of internal locus of control, need for achievement, risk-taking propensity and flow notion. On the other hand, the results showed that the level of respondents' enjoyment of the components of challenge, utopism and operationalism were at a lower level than the others. Overall, the results showed that the general level of entrepreneurial capability of 35.4% of the respondents was estimated as in favorable level. These results imply the importance of having entrepreneurial capabilities at the desired level for family business owners, which needs to be considered in the programs of the ministries in charge of business development for providing relevant training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business development
  • Entrepreneurial Competency
  • Family entrepreneurship
  • International Business
احمدپور داریانی، م. 1387. کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها، تهران، نشر جاجرمی، چاپ نهم.
احمدپور داریانی، م.، و مقیمی، م. 1385. مبانی کارآفرینی. تهران: نشر فراندیش.
امینی، م.، تمنایی­فر، م.ر.، غلامی علوی، ص. 1391. ارزیابی قابلیت­های کارآفرینی دختران دانشجو. فصلنامه زن و جامعه، 3 (12): 115-138.
جهانگیری، ع.، ثقفی، ر. 1387. بررسی و سنجش ویژگی‌های کارآفرینی مدیران (مطالعه موردی: شرکت مخابرات). توسعه کارآفرینی، 1(1): 87-96.
رعدی افسوران، ن. 1389. مطالعه‌ قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. علوم تربیتی، 17(1): 103-128.
شجاع قلعه دختر، ل.، رحیمیان، ح.، جراحی ل. 1393. ارزیابی میزان قابلیت­های کارآفرینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، ۹ (۳) :۹-۲.
 عقبایی، ف.، استعلاجی، ع.، کردوانی، پ. 1398. تبیین قابلیت­های کارآفرینی در منطقه روستایی سبلان. جغرافیا، 60: 47-57.
غفاری، هـ.، یونسی، ع. 1390. بررسی قابلیت­های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور اراک. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. 3 (3):‌ 136-115.
فرهنگ، ص.، آقامحمدی، ع. 1388. بررسی قابلیت­های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه فنی بابل (نوشیروانی بابل). فصلنامه پیک نور- علوم انسانی، 7 (3):‌ 126-116.
کردنائیج، ا.، زالی، م.، هومن، ح.، شمس، ش. 1386. ابزار سنجش ویژگی­های شخصیتی کارآفرینان ایرانی، نشر دانشگاه تربیت مدرس.
محمدی، ا.، مرجانی، س. ع. 1393. بررسی قابلیت‎های کارآفرینی کتابداران (مطالعه موردی: کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس‌رضوی). پژوهشنامه کتابداری و اطلاع­رسانی، 4 (1): 153-168.
مرادی، ح.، و شعبانعلی فمی، ح. 1389. شناسایی قابلیت­های کارآفرینی (مطالعه موردی : دانشجویان دختر دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی رامین اهواز). توسعه کارآفرینی، 2(8): 172-151.
مقدس نیکو، س. ن.، ثنایی­پور، هـ.، سمیعی، ر.، کرمپور، ع. 1400. شاخص‌های بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای خانوادگی در ایران. کارآفرینی در کشاورزی، 8 (2): 33-48.
مقصودی، ج. 1384. بررسی و مقایسه ویژگی­های شخصیتی و روان­شناختی کارآفرینان با افراد عادی در سازمان­های غیر دولتی زنان، مجله مطالعات زنان، 1(2): 32-7.
مقیمی، س.م.، سید امیری، ن. 1389. عوامل موثر بر رشد و توسعه شرکت­های خانوادگی استان تهران: پژوهشی در دو صنعت نساجی و نفت. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، 5(18): 77-104.
واحدی، م.، مرادنژادی، هـ.، شریف‌زاده، ا.، شریفی، م. 1388. بررسی ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، 2-40(2): 101-93.
هزارجریبی، ج. 1384. بررسی نقش کارآفرینی در ایجاد فرصت­های اقتصادی. پژوهش­نامه اقتصاد، 5 (3): 267-237.
یارایی، ع. 1383. بررسی برخی روحیات کارآفرینی در بین دانشجویان و مقایسه آن با مدیران صنایع. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شیراز.
Barney, J. 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, 17(1): 99-120.‏
Bird, B. 1988. Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention. Academy of management Review, 13(3): 442-453.‏
Bird, B. 1995. Towards a theory of entrepreneurial competency. Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, 2: 51-72.
Brockhaus, R.H. 1982. The psychology of the entrepreneur. In C. Kent, D. Sexton, & K.H. Vesper (Eds), Encyclopedia of Entrepreneurship (pp. 39–57). Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall.
Chandler, G.N. and Hanks, S.H. 1994. Founder competence, the environment, and venture performance. Entrepreneurship theory and practice, 18(3): 77-89.‏
Chandler, G.N. and Jansen, E. 1992. The founder’s self-assessed competence and venture performance. Journal of Business Venturing, 7(3): 223–236.
Cromie, S., and Johns, S. 1983. Irish entrepreneurs: Some personal characteristics. Journal of Occupational Behaviour, 4(4): 317–324.
Dyer Jr, W.G. and Handler, W. 1994. Entrepreneurship and family business: Exploring the connections. Entrepreneurship theory and practice, 19(1): 71-83.‏
European Commission, 2006. Implementing the Community Lisbon Programme: fostering entrepreneurial mindsets through education and learning. Commission of the European Communities, Brussels. Available at:  http://ec.europa.eu/health/ph_ determinants/environment/IPP/documents/com_328_en.pdf Accessed date: 05.12.
2018
Frese, M. and Fay, D. 2001. Personal initiative: An active performance concept for work
in the 21st century. Research in Organizational Behavior, 23: 133–187.
Fuller‐Love, N. 2006. Management development in small firms. International Journal of Management Reviews, 8(3): 175-190.‏
Greenberger, D.B. and Sexton, D.L. 1988. An interactive model of new venture initiation. Journal of Small Business Management, 23(3): 1-7.
Herron, L., and Robinson, R.B. 1993. A structural model of the effects of entrepreneurial characteristics on venture performance. Journal of Business Venturing, 8(3): 281–294
Hunt, C. and Meech, L. 1991. Competencies and human resource management in the Department of Immigration, Local Government and Ethnic Affairs. Australian Journal of Public Administration, 50(4): 444-451.‏
Johnson, S. and Winterton, J. 1999. Management skills”, Skills Task Force Research Paper 3, Department for Education and Employment, London.
Kajs, L.T., Daniel L., and McCollum, M. 2009. Assessing and Describing Tolerance for Ambiguity in the Context of School Leadership. Allied Academies International Conference, pp. 20-23.
Lewis, V.L., and Churchill, N.C. 1983. The five stages of small business growth. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship, 61 (3): 1-12.
Low, M.B. and MacMillan, I.C. 1988. Entrepreneurship: Past research and future challenges. Journal of Management, 14(2): 139-161.‏
Man, T.W., Lau, T. and Chan, K.F. 2002. The competitiveness of small and medium enterprises: A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of business venturing, 17(2): 123-142.‏
Man, T.W.Y. 2001. Entrepreneurial competencies and the performance of small and medium enterprises in the Hong Kong services sector. PhD dissertation, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
Markman, G.D., Balkin, D.B. and Baron, R.A. 2002. Inventors and new venture formation: The effects of general self–efficacy and regretful thinking. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(2): 149-165.‏McClelland, D. 1961. The Achieving Society. Princeton: NJ. Van No strand.
Mitchelmore, S. and Rowley, J. 2010. Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 16 (2): 92-111.
Mitchelmore, S., and Rowley, J. 2013. Entrepreneurial competencies of women entrepreneurs pursuing business growth. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20 (1): 125-142.
Mueller, S.L., and Thomas, A.S. 2000. Culture and Entrepreneurial Potential: A Nine Country of Locus of Control and Innovation. Journal of Business Venturing, 16: 51-75.
Paul, J., and Rosado, A. 2019. Gradual Internationalization vs Born-Global/International new venture models: A review and research agenda. International Marketing Review,36(6): 830–858.
Postigo, Á., Cuesta, M., García-Cueto, E., Prieto-Díez, F., and Muñiz, J. 2021. General versus specific personality traits for predicting entrepreneurship. Personality and Individual Differences, 182: 111094.‏
Ripolles, M., and Blesa, A. 2021. International new ventures’ international performance:
A matter of network entrepreneurial orientation and network management
activities. Management Research Review, ahead-of-print, 1–21.
Smith, B., and Morse, E. 2005. Entrepreneurial Competencies: Literature Review and Best
Practices. Small Business Policy Branch, Industry Canada, Ottawa.
Venkataraman, S., and Shane, S. 2000. The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1): 217-226.‏
Wadeson, N. 2020. Internationalization theory and Born Globals. Multinational Business Review, 28(4), 447–461.
Walker, E., and Webster, B. 2006. Management competencies of women business owners. The International Entrepreneurship and Management Journal, 2(4): 495-508.‏
Zahra, S.A. 2005. Entrepreneurial risk taking in family firms. Journal of Family Business Review, 18(1), 23-40.