کسب امتیاز الف در سامانه ارزیابی نشریات کشور

نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی در سامانه ارزیابی نشریات کشور با کسب امتیاز 809 موفق به کسب رتبه الف گردید.