دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 30، مهر 1402، صفحه 1-185 
تدوین مدل پارادایمی توسعه کارآفرینی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر: کاربست رویکرد آینده-پژوهی

صفحه 95-116

10.22069/jead.2023.21087.1700

سحر رستمی؛ مرتضی انوشه؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ عین اله کشاورز ترک؛ بابک محمدحسینی