تحلیل اکتشافی مزایای استقرار شرکت های دانش‌بنیان در مراکز رشدِ پارک علم و فناوری استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد ترویج و آموزش کشاورزی-دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

خدمات و امکانات متنوعی شامل تخصیص فضای اداری و دفتری، انواع خدمات آموزشی و مشاوره‌ای و تسهیلات مالی و غیره به شرکت‌های ‌دانش‌بنیان از طریق پارک‌های علم‌ و ‌فناوری و مراکز رشد، برای حمایت و کمک به رشد، توسعه و بلوغ این شرکت‌ها ارائه می‌گردد. هدف این مقاله، شناسایی و تحلیل مزایای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در مراکز ‌‌‌‌رشدِ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پارک علم و فناوری از دیدگاه مدیران و مسئولان پارک و مراکز رشد و شرکت‌های مذکور است. روش این پژوهش کیفی و از نوع مطالعه چند‌موردی بود. داده‌ها، از طریق مصاحبه با 17 نفر از مدیران پارک علم و فناوری، مراکز رشد و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز ‌‌‌رشد ِ‌‌پارک علم و فناوری فارس جمع‌آوری شد. از نرم افزارMAXQDA2020 برای کدگذاری و تحلیل داده‌ها استفاده شد. طبق نتایج، برخورداری از امکانات و خدمات متنوع، امنیت و حفاظت‌ فیزیکی، اعتبارات، تعامل و هم‌افزایی و اشتغال و کارآفرینی از مزایای عمده‌ای است که شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ واسطه استقرارشان در فضای مراکز‌ رشدِ‌ پارک علم و فناوری از آن بهره‌مند هستند. مقایسه دیدگاه دو گروه مدیران پارک و مراکز رشد و شرکت‌ها نشان داد که عواملی مانند وام، آموزش و تعامل و هم‌افزایی از دیدگاه مدیران پارک و مراکز رشد‌ پارک به ترتیب دارای درجه اهمیت بیشتری بودند، اما به اعتقاد مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان، جلب اعتبار اجتماعی، آموزش و وام به‌ترتیب از اولویت بالاتری برخوردار بودند. شناسایی و توجه به عواملی که برای شرکت‌ها، اهمیت بالاتری دارند، می‌تواند به برنامه‌ریزی هرچه صحیح‌تر مدیران پارک و مراکز رشد و رضایت بیشتر اعضای شرکت‌ها بیانجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploratory Study of Advantages of Fars Science and Technology Park Incubators for Knowledge-based Companies

نویسندگان [English]

  • Suzan Zandazar 1
  • Kurosh Rezaei-Moghaddam 2
  • Mahsa Fatemi 3
1 Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

There are variuos services and facilities including offices, educational and advisory services as well as financial credites provided to knowledge-based companies through Science and Technology Parks and incubators in order to support and contribute to the development and maturity of these companies. The main purpose of this study was to explore, identify and analyze the advantages of knowledge-based companies established in Science and Technology Park from the viewpoints of the managers and officials of the parks and companies. The research method was qualitative with multiple case study. The data was collected through interviews with 17 managers of Science and Technology Park, incubators and managers of knowledge-based companies established in incubator of Fars Science and Technology Park. Data analysis was conducted using MAXQDA2020 through data coding. Based on the results, having various facilities and services, security and physical protection, credits, interaction and synergy, as well as employment and entrepreneurship were the major advantages that knowledge-based companies benefit due to their physical location in the Science and Technology Park. Comparison of the opinions of two groups of park managers and companies indicated that the factors such as loans, training and interaction and synergy were more important from the opinion of the park managers, but according to the knowledge-based companies` managers, social credit, training and loans had a higher priority, respectively. Identifying the factors which are more important for companies can lead to more accurate planning of park managers and more satisfaction of company members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Working area
  • Social credit
  • Financial facilities