تدوین الگوی اکوسیستم تجاری‌سازی پژوهش‌های مؤسسات تحقیقات کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحدعلوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بحران‌های جهانی، توسعه اقتصاد ملی را به یک مشکل اساسی تبدیل کرده‌است. یکی از راه‌های دستیابی به توسعه اقتصادی، بهبود مکانیسم‌های تجاری‌سازی تحقیقات علمی است. با نگاهی به عملکرد پژوهش‌های کشاورزی در سال‌های گذشته می‌توان دریافت که برخلاف توانمندی‌های موجود در توسعه فناوری، بسیاری از آنها در امر تجاری‌سازی فناوری ناموفق عمل کرده‌اند. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی موسسات تحقیقاتی کشاورزی در قالب مدل راهبردی بوده‌است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از حیث جمع‌آوری داده‌ها کیفی است. این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش نظریه داده‌بنیاد انجام گرفته‌است. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیئت علمی موسسات تحقیقات کشاورزی وکسب و کارهای تجاری کشور در حوزة تجاری‌سازی بوده‌اند. نمونه‌گیری با روش گلوله برفی و تا زمان اشباع نظری دنبال شد که در مجموع 16 نفر از متخصصان را شامل گردید. در این پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار گردآوری داده‌ها و از رویکرد مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد و نرم افزار ATLAS.ti 8 استفاده شد. با توجه به یافته‌های پژوهش در بخش کیفی، 212 کد در قالب 24 مقوله شناسایی گردید که در قالب شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدیریت، قوانین و مقررات و آینده نگری و توسعه زیرساخت از مهمترین عوامل تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی تحقیقاتی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the dimensions and components of the agricultural research commercialization ecosystem

نویسندگان [English]

  • vadieh cheraghali 1
  • Abbas Khamseh 2
  • Reza Radfar 3
1 Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Global crises have turned the development of the national economy into a fundamental problem. One of the ways to achieve economic development is to improve the commercialization mechanisms of scientific research. By looking at the performance of agricultural researches in the past years, it can be seen that, contrary to the existing capabilities in technology development, many of them have failed in the commercialization of technology. The purpose of this research was to design a model for the commercialization of research findings of agricultural research institutes in the form of a strategic model. The current research is a part of descriptive-survey research in terms of practical purpose and in terms of implementation method, and in terms of qualitative data collection. The statistical population of this research was the academic faculty members of the country's agricultural and commercial research institutes in the field of commercialization. Sampling was followed by the snowball method until theoretical saturation, which included a total of 16 experts. In this research, a semi-structured interview was used as a data collection tool and an approach based on database theory and ATLAS.ti 8 software was used. According to the research findings in the qualitative part, 212 codes were identified in the form of 24 categories, which were placed in the form of causal conditions, background conditions, intervening factors, strategies and consequences. The findings of the research showed that management, laws and regulations, foresight and infrastructure development are the most important factors in the commercialization of research projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative
  • commercial
  • ecosystem
  • research studies