تاثیرپذیری رفتار تعاملی پایدار مشتری از ادراک مسئولیت اجتماعی برند، نگرانی‌های زیست‌محیطی و اعتماد سبز (مورد مطالعه: مشتریان محصولات کشاورزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

چکیده

نگرانی درباره‌ی محیط زیست باعث شده حرکتی به نام نهضت سبز به وجود آید و شرکت‌های نیک‌اندیش پا از مقررات دولت‌ها فراتر بگذارند. آن‌ها از استراتژی‌هایی استفاده می‌کنند که محیطی پایدار به وجود می‌آورد و می-کوشند یک نظام اقتصادی بر جهان حاکم کنند که بقا و دوام این کره خاکی را تضمین کند. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی درک شده برند بر رفتار تعاملی پایدار مشتری، با تأکید بر نقش نگرانی‌های زیست محیطی و اعتماد سبز می‌باشد. جامعه آماری مشتریان محصولات کشاورزی فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد بودند. حجم نمونه با فرمول کوکران 384 درنظر گرفته شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه استاندارد Chuah et al. (2020) جمع‌آوری شد و روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و تأیید خبرگان و روایی سازه با استفاده از بارهای عاملی و پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS بهره گرفته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که مسئولیت اجتماعی درک شده برند بر اعتماد سبز تأثیرگذار بوده است؛ اما تأثیر آن بر نگرانی‌های زیست محیطی تأیید نشده است. همچنین مشخص شد که نگرانی‌های زیست محیطی و اعتماد سبز بر رفتار تعاملی پایدار مشتری تأثیر معناداری دارد. در نهایت تأثیر رفتار تعاملی پایدار مشتری بر وفاداری و رفتار شهروندی مشتری نیز تأیید شد. پیشنهاد می‌شود برندها بر جنبه‌های محسوس مسئولیت اجتماعی تمرکز کرده و آن را برای مشتریان تشریح کنند تا آنان اهمیت موضوع را بهتر درک کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The influence of the customer's sustainable engagement behavior on the perceived social responsibility of the brand, environmental concerns and green trust (case study: customers of agricultural products)

نویسندگان [English]

  • Atiyeh Aghajani
  • Omid Behboodi
Department of Management, Attar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Concerns about the environment have led to a movement called the Green Movement, and philanthropic companies have gone beyond government regulation. They use strategies that create a sustainable environment and seek an economic system that will ensure the survival of the planet. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of perceived brand social responsibility on sustainable customer interaction behavior, with emphasis on the role of environmental concerns and green trust in agricultural products. The population of this research is the customers of agricultural products of Mashhad chain stores and the sample size according to Cochran's formula is 384 people. Data were collected through the standard questionnaire of Chuah et al. (2020) and the validity of the questionnaire was confirmed through face validity and expert validation and construct validity using factor loads, and reliability using Cronbach's alpha test and combined reliability. Structural equation modeling was used to analyze the data with PLS software. The results of this research show that the perceived social responsibility of the brand has influenced green trust; But its impact on environmental concerns has not been confirmed. It was also found that environmental concerns and green trust have a significant effect on the customer's sustainable engagement behavior. Finally, the effect of the customer's sustainable engagement behavior on the loyalty and citizenship behavior was also confirmed. It is suggested that brands focus on the tangible aspects of social responsibility and explain it to customers so that they understand the importance of the issue better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Trust
  • Sustainable Customer Engagement Behavior
  • Social Responsibility
  • Environmental Concerns