دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1397، صفحه 1-106 
7. بازدارنده های توسعه کارآفرینی زنان روستایی (مورد مطالعه : زنان کارآفرین شهرستان لاهیجان)

صفحه 93-106

10.22069/jead.2018.14882.1326

تهمینه احسانی فر؛ مهنا شاهمردای؛ پریسا مرادیان؛ فرحناز رستمی قبادی؛ کامبخش فرحمند