دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-130 
1. نقش تعاونی‌های کشاورزی در توسعه و ترویج کارآفرینی

صفحه 1-16

زهرا حاجی هاشمی؛ رضا موحدی؛ حشمت اله سعدی


3. شناسایی نگرش‏های کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی: کاربرد روش‏شناسی کیو

صفحه 35-52

عبدالحمید پاپ زن؛ نعمت اله شیری؛ فاطمه پورقاسم؛ مژگان خوش مرام؛ فاطمه قربانی؛ مریم تاتار


7. عوامل موثر بر موفقیت تحقیق و توسعه در صنایع غذایی

صفحه 113-130

غلامحسین حسینی نیا؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مژگان ایرانی