دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-130 
شناسایی نگرش‏های کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی: کاربرد روش‏شناسی کیو

صفحه 35-52

عبدالحمید پاپ زن؛ نعمت اله شیری؛ فاطمه پورقاسم؛ مژگان خوش مرام؛ فاطمه قربانی؛ مریم تاتار


عوامل موثر بر موفقیت تحقیق و توسعه در صنایع غذایی

صفحه 113-130

غلامحسین حسینی نیا؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مژگان ایرانی