دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-145 
الگوسازی مفهومی تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی

صفحه 93-110

مهنوش شریفی؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ سیدحمید موحد محمدی