دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-98 
3. شاخص‌های بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای خانوادگی در ایران

صفحه 33-48

10.22069/jead.2021.19224.1497

سید ناصر مقدس نیکو؛ هادی ثنایی پور؛ روح الله سمیعی؛ عبدالحسین کرمپور


4. طراحی الگوی کارآفرینی سالمندی با رویکرد نظریه داده بنیاد

صفحه 49-62

10.22069/jead.2021.19411.1522

علی پورمندی؛ محمدباقر گرجی؛ ابراهیم عباسی؛ مجید اشرفی