دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-122 
3. آموزش کارآفرینی کشاورزی پیش نیاز توسعه کشاورزی

صفحه 33-48

رضا موحدی؛ خدیجه حیدری ترازک؛ مسعود سامیان


6. بررسی نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی

صفحه 91-104

فرشته فرجی؛ تهمینه احسانی فر؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی


7. ارائه مدل مفهومی تشخیص فرصتهای کارآفرینانه کشاورزی

صفحه 105-122

مژگان خوش مرام؛ کیومرث زرافشانی؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده