مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در بخش کشاورزی

نوع مقاله : علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه مشکلاتی از قبیل بیکاری جمعیت جوان و سطح پایین رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها، اهمیت سرمایه‌گذاری و به‌ویژه تحقیق در حیطه کارآفرینی را نمایان‌ می‌سازد. تحقیق در زمینه تشخیص فرصت به عنوان اولین گام فرآیند کارآفرینی، از اهمیت زیادی برخوردار است. فقدان منابع مالی، سیاست‌های حمایتی ناکافی و زیرساخت‌های ناکافی، شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در بخش کشاورزی را مشکل می‌سازد. هدف از این مقاله مروری، ارائه مدلی برای تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در بخش کشاورزی بود. برای توسعه این مدل، تحقیق‌های قبلی در ارتباط با تعیین‌ کننده‌های تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه مورد مطالعه قرار گرفتند، و همچنین محدودیت‌های این تحقیقات نیز مد نظر قرار گرفتند. در مدل نهایی ارائه شده در این مقاله، ویژگی‌های شخصیتی (خلاقیت، خودکارآمدی و رقابت‌پذیری)، ویژگی‌های دموگرافیک (سن، تحصیلات و تجربه)، شبکه اجتماعی، دانش، و محیط نهادی (نهادهای شناختی، نهادهای هنجاری و نهادهای تنظیمی) به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در بخش کشاورزی تاثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها