بررسی نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی

نوع مقاله : علمی-مروری

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

کارآفرینی به ‌عنوان یک راهبرد برای توسعه کشورها، ایجاد اشتغال و رفاه، شناخت فرصت‌های مناسب و افزایش تولید به حساب می‌آید، چرا که نوآوری‌های آن تقاضاهایی برای محصولات و خدمات جدیدی که قبلاً وجود نداشتند به بار می‌آورد و در نتیجه عرضه محصولات جدید را افزایش خواهد داد و موجب افزایش اشتغال و بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه خواهد شد. همانطور که آمارها نیز نشان می‌دهند در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، کسب و کارهای کوچک و متوسط سهم به‌سزایی در تولید ناخالص داخلی کشورها دارند بهطوریکه در ایالات متحده بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و صادرات، توسط کسب و کارهای کوچک و متوسط صورت می‌گیرد. امروزه دولت‌ها و سازمان‌ها به کارآفرینی اهمیت بیشتری می‌دهند و راه شکوفایی اقتصادی را در گروی توسعه کارآفرینی می‌دانند. بنابراین با توجه به این که کارآفرینی یکی از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی یک جامعه به شمار می‌آید، هدف از این مقاله، بررسی مختصری از مفاهیم کارآفرینی و توسعه اقتصادی با تأکید بر نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی با استفاده از مدل ارائه شده توسط توما و همکاران می باشد که بر برخی از عوامل اصلی درگیر در رابطه بین کارآفرینی و توسعه اقتصادی تأکید می ورزد در مدل ارائه شده در مقاله اشاره می‌شود که، برای دست یابی به توسعه اقتصادی در جامعه باید فعالیت‌های کارآفرینی پایا ایجاد کنیم و برای ایجاد چنین فعالیت‌هایی باید از آموزش، سنت کارآفرینی، زیر ساخت‌ و حمایت‌های دولتی استفاده کنیم تا توسعه اقتصادی محقق شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Role of Entrepreneurship in Economic Development

چکیده [English]

Abstract
Entrepreneurship as a strategy for developing countries, creating jobs and
prosperity, identifying opportunities and increase production counts, Because it
demands innovation for new products and services that previously did not exist and
thus brings about the new product will increase and increase employment and
improve the living conditions of the population. As the statistics show that in
developed countries and developing the SME share in GDP are significant. If the
United States for more than half of GDP and exports are done by SME's .Today,
organizations and governments to make entrepreneurship more important and
economic prosperity depends on the development of entrepreneurial know. Thus,
given that entrepreneurship is a key factor in the economic development of a
society is considered, the purpose of this paper is a brief review of the concepts of
entrepreneurship and economic development, with emphasis on the role of
entrepreneurship in economic development using the model proposed by Toma
et al. On some of the main factors involved in the relationship between
entrepreneurship and economic development emphasizes. The model is
presented in the paper, to achieve sustainable economic development in the
community to create entrepreneurial activities and for such activities should be
educated, entrepreneurial tradition, we use the following construction and
government support to achieve economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Entrepreneur
  • Entrepreneurship
  • Development
  • Economic Development