کارآفرینی گردشگری کشاورزی، راهبردی نوین برای توسعه پایدار روستایی

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسنده

هیات علمی-دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

کارآفرینی گردشگری کشاورزی در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده ‌است و کشورهای مختلف جهان جهت ترویج و ارتقای آن تلاش زیادی نموده‌اند. صاحبنظران بر این باورند که کارآفرینی گردشگری کشاورزی می‌تواند به عنوان راهبردی جدید نقش مهمی در توسعه پایدار کشاورزی و روستایی ایفا نماید. از بعد اقتصادی، می‌‌تواند به متنوع سازی کشاورزی کمک کند و یک منبع درآمد مکمل برای کشاورزان محسوب شود و همچنین فرصت‌های شغلی جدیدی را در جوامع روستایی فراهم نماید و بدین طریق فقر، بیکاری و مهاجرت را کاهش دهد. از بعد زیست‌محیطی می‌تواند به حفاظت از محیط زیست، اکوسیستم‌ها و زمین‌های کشاورزی کمک نماید و خسارت‌های زیست محیطی و آلودگی های کشاورزی را کاهش دهد. از بعد اجتماعی-فرهنگی این نوع گردشگری می‌تواند فرهنگ و سنن روستایی را حفظ نماید، وضعیت اجتماعی کشاورزان را بهبود دهد و زنان کشاورز را توانمند سازد. ولیکن توسعه گردشگری کشاورزی با چالش‌ها و مشکلات فراوانی از جمله مشکلات برنامه‌ریزی، کمبود منابع مالی و انسانی، آموزش و حرفه‌ای‌گری روبرو می‌باشد. مقاله حاضر با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای، به بررسی مفهوم و اصول کارآفرینی گردشگری کشاورزی می‌پردازد، نمونه‌هایی از این نوع گردشگری را در کشورهای مختلف ذکر می‌نماید و مزایا و چالش‌های پیش روی آن را در زمینه توسعه روستایی بیان می‌کند. در پایان هم پیشنهادهایی به منظور رفع چالش‌ها و بهره‌گیری بهتر از فرصت‌ها ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها