مسأله شناسی صنایع غذایی تبدیلی روستایی شهرستان کبودرآهنگ در راستای توسعه کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه، گروه ترویج و آموزش کشاورزی

2 دانشیار دانشگاه رازی

چکیده

گسترش صنایع تبدیلی روستایی یکی از عامل‏های افزایش درآمد روستاییان و حمایت از تولید ملی است. اما این واحدها با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند که سبب شده نتوانند از نظر تولید، کارآفرینی روستایی و اشتغال‌زایی توسعه لازم را داشته باشند. این پژوهش با هدف مسأله شناسی صنایع غذایی تبدیلی روستایی شهرستان کبودرآهنگ استان همدان به صورت کیفی انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل 79 واحد صنایع غذایی تبدیلی روستایی شهرستان کبودرآهنگ استان همدان بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله، نمونه‏های تحقیق انتخاب شدند. تکنیک‏ جمع آوری داده‏ها، مصاحبه انفرادی نیمه ساختارمند بود. بر پایه تحلیل داده ها مشکلات مالی و اعتباری، مشکل در قوانین و مقررات، مشکل دولتی ـ سازمانی، مشکل بازار و بازاریابی، مشکل دلالان و رقبای غیر مجاز، مشکل در آموزش، مشکل انسانی ـ مدیریتی و مشکلات طبیعی مسایل اصلی صنایع تبدیلی روستایی بودند. در نهایت راهکارهایی از سوی مالکان واحدها برای مسایل پیش روی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


1. اصغری لفمجانی، ص.، بدخش، ی. و  فرهادی، و. 1391. بررسی مشکلات و چالش‏های توسعه صنایع روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش لنده، شهرستان کهکلویه)، خلاصه مقالات همایش ملی توسعه روستایی، گیلان، 65.
2.  براری، د. و مدیری، ا. 1395. بررسی فرصت‏ها و چالش‏های پیش روی صنایع تبدیلی توت فرنگی با رویکرد پدافند غیرعامل (منطقه مورد بررسی استان کردستان)، همایش بین المللی افق‏های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، انجمن افق نوین علم و فناوری.
3. بهزاد نسب، ج. 1394. بررسی وضعیت و چالش‏های فراوری صنایع غذایی و آشامیدنی با تأکید بر صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در ایران، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‏های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، 19-1.
4. حاجی‌نژاد، ع.، اصغرپور، ح. و محمدزاد، پ. 1385. بهر­ه­وری صنایع روستایی در استان سیستان و بلوچستان، مجله جغرافیا و توسعه، 8: 41-19.
5. رضوی، س.ا. ­1397. شکوفایی اقتصاد روستایی در حمایت از کالای ایرانی، خبرگزاری صدا و سیما، http://www.iribnews.ir/008lQN.
6. رنجبر، ه.، حق دوست، ع.ا.، صلصالی، م.، خوشدل، ع.، سلیمانی، م.، علی.، بهرامی و بهرامی، ن. 1391. نمونه‏گیری در پژوهش کیفی: راهنمایی برای شروع، پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10(3): 238-250.
7. سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ. 1393.
8. سیمزاری، م. ۱۳۸۴. بررسی موانع و راهکارهای توسعه صنعتی در استان اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد مرکز آموزش مدیریت دولتی استان اردبیل، ۵۱.
9. عسگری، ع.، حاجی‌نژاد، ع.، اصغرپور، ح و محمدزاده، پ. 1383. بهره­وری صنایع روستایی در ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 58: 14-33.
10. کرمی، آ و مردانی‌ادبی، ی. 1391. بررسی مسائل بازاریابی انگور شهرستان دنا، مجموعه مقالات همایش ملی توسعه روستایی، دانشگاه گیلان.
11. کلانتری، خ.، عبدی، ر.، و ح موحد محمدی، ح. 1389. عوامل پیش برنده و بازدارنده ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان خراسان شمالی، اقتصاد کشاورزی، 18(70): 37-19.
12. مرادی، خ.، آگهی، ح.، زرافشانی، ک. و  پاپ زن، ع. 1394. تحلیل کیفی چالش‏های فراروی صنایع تبدیلی انواع میوه در استان کرمانشاه (کاربرد نرم افزار NVivoپژوهش‏های روستایی، 6(3): 514-483.
13.  مطیعی لنگرودی، س. ح و نجفی کانی، ع.ا. 1390.  توسعه و صنعتی سازی روستا (نظریه‏ها، روش‏ها وراهبردهای توسعه صنعتی)، چاپ اول، دانشگاه تهران. 1-227.
14. Bass, H. 2012. Mali's agro-industry: A SWOT analysis, ITD annual Report, pp. 136-147.
15. Bouri, A., Breij, M., Diop, M., Kempner, R., Klinger, B. and Stevenson, K. 2011. Report on support to SMEs in developing Countries throughFinancial Intermediaries, dalberg, 3-39.
16. Jebadurai, D. 2013. An overview of problems of rural entrepreneurs in India, International Journal of Advanced Research in Management and social Science, 2 (7): 202-208.
17. Kazungu, M. and Tang Guuroh, R., 2014. Assessing the potential of non-Farm and farm enterprises in spurring rural development in Uganda. International Journal of Agricultural policy and research, 2(5): 198-202.
18. Patel, B. and Chavda, K. 2013, Rural Entrepreneurship in India: Challenge and problems, International Journal of Advance research in computer Science and Management Studies, 1(2): 28-37.