عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در مناطق روستایی (مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان قائنات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران

2 گروه مدیریت و اقتصاد گردشگری، دانشکده گردشگری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی گردشگری روستایی در روستاهای شهرستان قائنات نگاشته شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، در گروه تحقیقات توصیفی- تحلیلی و از نظر بُعد زمانی، در زمره تحقیقات تک مقطعی قرار می‌‌گیرد. روش گردآوری داده‌ها به شیوه کمّی با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته، و تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و مدیران سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان قائنات، گردشگران واقع در روستاهای شهرستان‌ قائنات، و دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان قائنات است. نمونه‌گیری از طریق روش تصادفی ساده و گلوله برفی انجام شده است. حجم نمونه نیز با مدنظر قرار دادن قاعده ده برابری و همچنین کوکران برابر با 350 نفر انتخاب مدنظر قرار گرفته است. برای اطمینان از روایی پرسشنامه تحقیق، از روایی محتوا و برای بررسی پایایی نیز ضریب بارهای عاملی، پایایی ترکیبی و همچنین روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه-های مردم، محصول، مکان، ترویج، شواهد فیزیکی، فرآیند، و قیمت در بازاریابی گردشگری مناطق روستایی شهرستان قائنات از اهمیت بالایی برخوردارند، اما با این وجود، عملکرد متولیان گردشگری، در خصوص هر یک از مؤلفه‌های مذکور، پایین‌تر از حد متوسط است. لذا لازم است مطابق با شاخص‌های بازاریابی گردشگری در مناطق روستایی، اقدامات لازم جهت بهبود وضعیت بازاریابی گردشگری در دستور کار متولیان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Tourism Marketing in Rural Areas (Rural Areas of Qaenat County as a Case Study)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mododi Arkhodi 1
  • Sajad Ferdowsi 2
  • Esmat Najafi 3
1 Department of Geography, Faculty of Humanities Sciences, Bozorgmehr University of Qaenat, Qaen, Iran,
2 Department of Tourism Management and Economics, Faculty of Tourism, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University of Birjand, Birjand, Iran,
چکیده [English]

The current article was written with the aim of investigating the influencing factors on rural tourism marketing in the villages of Qaenat county. In terms of purpose, this research is in the group of applied research, in terms of nature and method, in the group of descriptive-analytical research, and in terms of time, it is in the category of single-section research. The method of data collection was done quantitatively using a structured questionnaire, and data analysis was done using structural equation modeling technique and descriptive and inferential statistics. The statistical population of the research includes experts and managers of organization of cultural heritage, tourism and handicrafts, rural tourists of Qaenat county, and rural municipality and members of the islamic councils of the villages. Sampling was done through simple random and snowball method. The sample size has also been considered by considering the tenfold rule and also Cochran equal to 350 people. To ensure the validity of the research questionnaire, content validity and factor loading coefficient, combined reliability and also Cronbach's alpha method were used to check the reliability. The results indicate that the components of people, product, place, promotion, physical evidence, process, and price are of great importance in tourism marketing of rural areas, but nevertheless, the performance of tourism trustees, regarding each of the mentioned components are below average. Therefore, according to the indicators of tourism marketing in rural areas, necessary measures to improve the situation of tourism marketing should be put on the agenda of the trustees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Rural tourism
  • Product
  • Process
  • Promotion