تاثیر درس کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

ااین پژوهش با هدف بررسی تاثیر درس کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 168 نفر از دانشجویان دریافت کننده آموزش رسمی کارآفرینی و 141 نفر از دانشجویان غیردریافت کننده آموزش رسمی کارآفرینی بودند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب، 76 نفر از دانشجویان دریافت‌کننده آموزش و 70 نفر از دانشجویان غیر‌دریافت‌کننده آموزش به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی آن با کسب نظر استادان دانشگاه تایید شد و پایایی آن برای بخش های مختلف پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 623/0 تا 892/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSSاستفاده شد. نتایج نشان داد بین دو گروه دریافت‌کننده و غیردریافت‌کننده آموزش رسمی کارآفرینی تفاوت معنی‌داری از نظر قصد کارآفرینی وجود ندارد. توجه به گسترش محیط آموزش به محیط واقعی کسب و کار و تعامل نزدیک دانشجویان با افراد با تجربه با هدف تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان، از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


آراستی، ز.، سعید بنادکی، س. و ایمانی پور، ن. 1390. نقش آموزش درس " مبانی کارآفرینی " در قصد کارآفرینی رشته­های غیر مدیریت  (مطالعه موردی: دانشکده‌های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران). فصل­نامه توسعه کارآفرینی، (14)4: 124-107.
باقرصاد، و.، زالی، م.ر. رضوی، م. و سعید بنادکی، س. 1392. تاثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته­های فنی و حرفه­ای. فصل­نامه کارآفرینی، (4)6: 36-21.
خسروی پور، ب. و کیخواه، ش. 1392. آموزش کارآفرینی، رویکردی کارآمد در جهت اشتغال دانشجویان کشاورزی. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 163: 39-26.
خطائی، س. عالمی، ا. پوررضاییان، م و آیت اللهی، ح. 1389. نقش آموزش تعاملی پویا در یادگیری فیلمنامه نویسی انیمیشن. نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی، 41: 13-22.
رضایی، ر. شرفی، ل. نجفلو، ب. و گلباز، ش. 1396. عامل­های تاثیر­گذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی­ارشد کشاورزی دانشگاه زنجان با تاکید بر اثر میانجی نگرش نسبت به رفتار کارآفرینانه. فصل­نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، (40): 111-96.
رضایی، ر. کریمی، آ. میری کرم، ف. و صفا، ل. 1391. بررسی نیاز­های آموزشی دانشجویان کارشناسی­ارشد رشته­های کشاورزی در زمینه­ی کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان). فصل­نامه توسعه کارآفرینی، (3)5: 65-84.
سالازار، م، تیونگ، س. و دیاز، پ. 2000. مقدمه­های بر کارآفرینی، ترجمه سیامک نطاق (1380)، چاپ اول، انتشارات کوهسار، 188 ص. .
سعیدی مهرآباد، م. و مهتدی، م. م. 1387. .تاثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه­ی رفتارهای کارآفرینانه ( مورد مطالعه: آموزش‌های کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی). فصل­­نامه توسعه کارآفرینی، (2)1: 73-57.
شریف، م. جمشیدیان، ع. رحیمی، ح. و نادری، ن. 1390. تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی ایران. فصلنامه توسعه کارآفرینی، (11)3: 106-87.
10. طهماسبی، ر. اکبری، م. هوشمند زاده، م. و آهنگرسله بنی، ا. 1396. تاثیر آموزش­های کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان حضوری و مجازی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. فصل­نامه آموزش مهندسی ایران، (75)19: 128-103.
11. قناعتی، م. نودهی، ح. قدرتی، ا. و جلالی فر، ع. 1396. تاثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، (5)24: 325-319.
12. کریمی، س. ملا میرزایی، ف. و موحدی، ر. 1395. تاثیر آموزش کارآفرینی و سودمندی آن بر قصد کارآفرینانه­ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه‌های غرب کشور. فصل­نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 38: 65-51.
مالک پور، ک. و دلاور، ع. 1394. نقش آموزش دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکار­های ارتقاء. پژوهش­های تربیتی، 31: 58-31.
14. مجلل چوبقلو، م. ع. عبدالله فام، ر. و تمجید تاش، ا. 1390. آسیب­شناسی فرآیند کارآفرینی در برنامه درسی رشته­های تحصیلی دانشگاهی (مسالعه موردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب. فراسوی مدیریت، (18)5: 187-167.
15. محسنی، ع. موسوی، ح. و جمالی، م. 1392. نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان. فصل­نامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 69: 80-63.
مردانشاهی، م. م. و آقاجانی، ح. ع. 1394. نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان. فصل­نامه نوآوری و ارزش آفرینی، (8)4: 42-33.
موحدی، ر. حیدری ترازک، خ. و سامیان، م. 1393. آموزش کارآفرینی کشاورزی پیش­نیاز توسعه کشاورزی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، (4)1: 48-33.
18. مهرداد، ح. 1390. بررسی عوامل مؤثر در ایجاد کارآفرینی در سطح استان لرستان با تاکید بر نقش آموزش. فصلنامه علمی_ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2 (4): 97-114.
19. هوشمندان مقدم فرد، ز. و شمس، ع. 1394. عامل­های آموزشی مرتبط با ارتقای ظرفیت کارافرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 35: 15-3.
20. Amiri, S., Fathi, S., Naderi, N. and Delangizan, S. 2016. Identifying the impact of entrepreneurship education on the attitude of students toward business (Case study: Kermanshah’s Kar-Danesh Schools). International Academic Journal of Business Management,  (1): 37-51. 
21. Buana, Y., Hidayat, D. and Prayogi, B. 2017. The Effect of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention of University Students by Adopting Linan Model. Binus Business Review, 8(1): 67-75.
22. Hmieleski, K.M. and Corbett, A.C. 2006. Proclivity for improvisation as a predictor of entrepreneurial intentions. Journal of Small Business Management, 44 (1): 45-63.
23. Karimi, S., Biemans, H., Land, T., Chizari, M. and Mulder, M. 2016. The impact of entrepreneurship education: A study of Iranian students’ entrepreneurial intentions and opportunity identification. Journal of Small Business Management, 54 (1): 187-209.
24. Levie, J. 1999. Entrepreneurship:  my thane reality. Science & Public Affairs, 17: 24-25.
25. Linan, F. 2004. Intention-based models of entrepreneurship education. Piccolla Impresa/ Small Business, 26: 124-136.
26. Linan, F., Rodriguez-Cohard, J.C. and Rueda-Cantuche, M. 2011. Factors affecting entrepreneurial intention levels: arole for education. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2): 195-218.
27. Maresch, D., Harms, R., Kailer, N. and Wimmer-Wurm, B. 2016. The impact­ ­of entrepreneurship education on the entrepreneurial intention of students in science and engineering versus business studies university programs. Technological Forecasting & Social Change, 104: 172-179. 
28. Wilson, F., Kickul. J. and Marlino, D. 2007. Gender-self- entrepreneurial efficacy and entrepreneurial intention: career for implications entrepreneurship education. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(1): 387- 406.
29. Zhao, H., Seibert, S.E. and Hills, G.E. 2005. The mediating role of self-efficacy in the development of entrepreneurial intentions. Journal of Applied Psychology, 90 (6): 1265-1272.