توسعه کارآفرینی زیست محیطی با تاکید بر نقش کسب و کارهای کوچک و خرد روستایی

نوع مقاله : علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشگاه بو علی سینا

2 هیات علمی-دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

کارآفرینی زیست‌محیطی یکی از راهبردهایی است که در سال‌های اخیر، در پاسخ به مسائل زیست‌محیطی و به منظور تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد سبز، معرفی شده است. این نوع از کارآفرینی، دلالت بر ایده ایجاد کسب و کاری دارد که نشان‌دهنده یک نگرانی برای نیازهای زیست‌محیطی و اجتماعی نسل حاضر و آینده است. کسب و کارهای کوچک و خرد، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، اکثر کسب و کارها را تشکیل داده و سهم بزرگی از آلودگی‌ها و مصرف منابع را نیز به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین مورد توجه قرار‌دادن آن‌ها و هدایت ابتکار کارآفرینان محلی برای لحاظ کردن نگرانی و مسئولیت زیست‌محیطی در فعالیت‌های کارآفرینانه در مقیاس کوچک، می‌تواند منجر به گسترش نوآوری‌های زیست‌محیطی و ظهور صنایع سبز گردد. مقاله حاضر با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای-اسنادی، ابتدا مفهوم و ماهیت کارآفرینی و کارآفرینان زیست‌محیطی را مورد توجه قرار می‌دهد؛ سپس کسب و کارهای کوچک و خرد روستایی و رابطه بین کارآفرینان زیست‌محیطی و این نوع کسب و کارها بررسی می‌گردد. در ادامه موانع و فرصت‌های این نوع از کارآفرینی و تجارب تعدادی از کشورهای موفق در توسعه آن، مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان نیز پیشنهادهایی برای توسعه کسب و کارهای زیست‌محیطی کوچک و خرد روستایی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


رضایی، ب.، کهریزی، د. و نجف­پور، ه. 1395. بررسی موانع و چالش­های توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 3 (1): 53-35.
عبدالله­زاده، غ. و شریف­زاده، م. 1393. تلفیق پایداری در فرآیند کارآفرینی: تبیین مفهوم، ضرورت و ملزومات کارآفرینی پایدارگرا و کسب و کار سبز، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 1 (3): 63-39.
Allen, J.C. and Malin, S. 2008. Green Entrepreneurship: A Method for Managing Natural Resources? Journal of Society and Natural Resources, 21(9): 828-844.
Anderson, A.R. 1998. Cultivating the Garden of Eden: Environmental Entrepreneuring. Journal of Organizational Change Management, 11(2): 135–144.
Bosworth, G. 2012. Characterising rural businesses – Tales from the paperman. Journal of Rural Studies, 28 (4): 499-506.
Bowen, F.E. 2000. Environmental visibility: a trigger of green organizational Response? Journal of Business Strategy and the Environment, 9 (2): 92-107.
Buschfeld, D., Dilger, B., Sabine, L., Schmid, K. and Voss, E. 2011. Identification of future skills needs in micro and craft(-type) enterprises up to 2020. Final Report, Cologne, Hamburg, Vienna, January, 2011.
Creech, H., Paas, L., Huppe, G.A., Voora, V., Hybsier, C. and Marquard, H. 2014. Small-scale social-environmental enterprises in the green economy: supporting grassroots innovation. Journal of Development in Practice, 24 (3): 366-378.
Christy, R. D., Wenner, M.D. and Dassie, W. 2000. A Microenterprise-Centered Economic Development Strategy for the Rural South: Sustaining Growth with Economic Opportunity. Journal of Agricultural and Applied Economics, 32 (2): 331-344.
Dean, T.J. and McMullen, J.S. 2005. Toward a theory of sustainable entrepreneurship: Reducing environmental degradation through entrepreneurial action. Journal of Business Venturing, 22 (1): 50-76.
Demir Uslu, Y., Hancioglu, Y. and Demir, E. 2015. Applicability to Green Entrepreneurship in Turkey: A Situation Analysis. World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195: 1238 – 1245.
Drake, F., Purvis, M. and Hunt, J. 2004. Meeting the Environmental Challenge: A Case of Win-Win or Lose-Win? A Study of the UK Banking and Refrigeration Industries. Journal of Business Strategy and the Environment, 13(3): 172-186.
Gerlach, A. 2003. Sustainable Entrepreneurship and Innovation. In: De Boer, S., Hekkert, M. and Woolthuis, R.K. 2009. Strategies of sustainable entrepreneurs to influence the innovation system. Utrecht University, Department of Innovation and Environmental Sciences (Retrieved from: http://www.dime-eu.org/files/active/0/de%20Boer-Hekkert-and-Woolthuis.pdf).
Gevrenova, T. 2015. Nature and Characteristics of Green Entrepreneurship. Trakia Journal of Sciences, 13 (2): 321-323.
Hartman, T. 2015. Development of Non-Agricultural Enterprises in Rural Areas in the EU. Unpublished master’s thesis, Turku Universuty of Applied Sciences, Business Administration, Entrepreneurship and Business (Retrieved from: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/97365/Hartman_Tiina.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
Holstager, T.J., Neil, T.C., Decker, R.L. and Lorentz, R.D. 1998. Seeing Environmental Opportunities: Effects of Entrepreneurial ability, Efficacy, Motivation and Desirability. Journal of Organization Change Management, 11 (1): 11-25.
Isaak, R. 1998. Green logic: Ecopreneurship, theory, and ethics. Sheffield, UK: Greenleaf.
Isaak, R. 2002. The making of the ecopreneur. Greener Management International, 38: 81-91.
Kantis, H., Angelelli, P., and Koenig, V. M. 2004. Developing entrepreneurship: Experience in Latin America and worldwide. Inter-American Development Bank, 1300 New York Avenue, N.W. Washington, D.C. 20577 (Retrieved from: https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/442/Developing%20Entrepreneurship.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
Kasim, N. A. A., Mohd Nor, A. S. 2015. Blended Learning Web Tool Usage among Accounting Students: A
Malaysian Perspective. Procedia Economics and Finance 31 ( 2015 ) 170 – 185.
Kayanula, D. and Quartey, P. 2000. The Policy Environment for Promoting Small and Medium-Sized Enterprises in Ghana and Malawi. Finance and Development Research Programme, Working Paper Series, 15. IDPM, University of Manchester, Manchester.
Kenny, M., O'Malley, S., Kinahan, S., Costantino, L., Vernarelli, C., Petrovska Mitevska, B., Koceski, S., Paolucci, I., Costantino, G., Albertazzi, R., Guijas Delgado, F. J. and Moschou, M. 2018. Rural Micro and Craft Enterprise Entrepreneurs: Sustaining Rural Europe A MICRO Project Composite Report. Project Report. European Commission, Ireland (Retrieved from: http://eprints.maynoothuniversity.ie /10113/1/MICRO_European_Comparative_Report.pdf).
Keogh, P.D. and Polonsky, M.J. 1998. Environmental commitment: A basis for environmental entrepreneurship? Journal of Organizational Change Management, 11 (1): 38–49.
Kljucnikov, A., Belas, J., Kozubikova, L. and Pasekova, P. 2016. The Entreprenurial Perception of SME Business Environment Quality in the Czech Republic. Journal of Competitiveness, 8 (1): 66-78.
Krueger, N. Jr. 1998. Encouraging the Identification of Environmental Opportunities. Journal of Organizational Change Management, 11 (2): 174-183.
Langer, J.A., Orwick, J.A. and Kays, A.J. 1999. 1999 Directory of US microenterprise programs. In: Schreiner, M. and Woller, G. 2003. Microenterprise Development Programs in the United States and in the Developing World. Journal of World Development, 31 (9): 1567–1580.
Larson, A.L. 2000. Sustainable innovation through an entrepreneurship lens. Business Strategy and the Environment, 9 (5): 304-317.
Lober, D.J. 1998. Pollution prevention as corporate entrepreneurship. Journal of Organizational Change Management, 11 (1): 26-37.
Mead, D.C. and Liedholm, C. 1998. The dynamics of micro and small enterprises in developing countries. Journal of World Development, 26(1): 61–74.
Meenakshi, S.P., Subrahmanyam C.V  and Ravichandran, K. 2013. Entrepreneurship as a Tool for the Empowerment of Rural Women in India. Journal of Humanities and Social Science, 13 (5): 7-12.
Muller, P., Devnani, S., Julius, J., Gagliardi, D. and Marzocchi, C. Hope, K. (Ed.). 2016. Annual Report on European SMEs: SME recovery continues. SME Performance Review, Report by a consultant consortium for the European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Directorate H: COSME Programme; Unit H1: COSME Programme, SME Envoys and Relations with EASME (Retrieved from: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/annual_report_-_eu_smes_2015-16.pdf).
Newton, L.H. 2005. Business Ethics and the Natural Environment. Blackwell Publishing, Oxford, U.K.
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). 2001. Entrepreneurship, Growth and Policy. Paris: OECD.
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). 2010. SMEs and Green Growth: Promoting sustainable Manufacturing and eco-innovaton in small frms. OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship. Bologna+10 High-level Meetng on lessons from the global crisis and the way forward to job creaton and growth. November 2010, Paris (Retrieved from: https://www.oecd.org/cfe/smes/46404383.pdf).
Ojha, P.K. 2016. A Study on Role of Entrepreneur in Socio Economic Development in India. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 3 (5): 158-161.
Pastakia, A. 1998. Grass-roots Ecopreneurs: Change Agents for a Sustainable Society. Journal of Organizational Change Management, 11 (2): 157-173.
Peluso, N. L., Humphrey, C.R. and Fortmann. L. P. 1994. The rock, the beach, and the tidal pool: People and poverty in natural resource-dependent areas. Journal of Society and Natural Resources, 7 (1): 23–38.
Petrzelka, P., Krannich, R.S. and Brehm. J.M. 2006. Identification with resource-based occupations and desire for tourism: Are the two necessarily inconsistent? Journal of Society and Natural Resources, 19 (8): 693-707.
Post, J.E. and Altman, B.W. 1994. Managing the environmental change process: barriers and opportunities. Journal of Organization Change Management, 7 (4): 64-81.
Prakash, A. and Kollman, K. 2004. Policy Modes, Firms and the Natural Environment. Journal of Business Strategy and the Environment, 13: 107-128.
Schaper, M. 2002a. The challenge of environmental responsibility and sustainable development: Implications for SME and entrepreneurial academics. (Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/260387357_The_challenge_of_environmental_responsibility_and_sustainable_development_Implications_for_SME_and_entrepreneurship_academics).
Schaper, M. 2002b. The Essence of Ecopreneurship, Greener Management International: The Journal of Corporate Environmental Strategy and Practice, 38: 26-30 (Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/228869281_The_Essence_of_Ecopreneurship).
Schaper, M. (2nd Eds.). 2005. Making Ecopreneurs: Developing Sustainable Entrepreneurship, Routledge, 2 edition (July 28, 2010).
Schreiner, M. and Woller, G. 2003. Microenterprise Development Programs in the United States and in the Developing World. Journal of World Development, 31 (9): 1567–1580.
Shaltegger, S. 2002. A Framework for Ecopreneurship: Leading Bioneers and Environmental Managers to Ecopreneurship. Greener Management International: The Journal of Corporate Environmental Strategy and Practice, 38: 45-58 (Retrieved from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.462.324&rep=rep1&type=pdf).
Shane, S. and Venkataraman, S. 2000. The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Journal of Academy of Management Review, 25 (1): 217-226.
Shrivastava, P. 1995. Greening Business: Profiting the Corporation and the Environment. In: Tandoh-Offin, P. 2009. A Review of Environmental Entrepreneurship as an Agenda for Rural Development: The Case for Ghana. Clemson University, December, 2009.
Sidhu, K. and Kaur, S. 2006. Development of Entrepreneurship among Rural Women. Journal of Social Sciences, 13 (2): 147-149.
Sinding, K. 2000. Environmental management beyond the boundaries of the firm: definitions and constraints. Journal of Business Strategy and the Environment, 9 (2): 79-91.
Starik, M. and Heuer, M. 2002. Strategic inter-organizational environmentalism in the US: a multi-sectoral perspective of alternating eco-policy roles. Journal of Business Strategy and the Environment, 11 (4): 221-235.
Tandoh-Offin, P. 2009. A Review of Environmental Entrepreneurship as an Agenda for Rural Development: The Case for Ghana. Clemson University, December, 2009 (Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1520669).
Taylor, D.W. and Walley. E. E. 2004. The green entrepreneur: Opportunist, maverick, or visionary? International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 1 (1/2): 56–69 (Retrieved from: https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=5377).
The Economist. 2002. The great race. A survey of the global environment, July 4th, 2002 (Retrieved from: https://www.economist.com/special-report/2002/07/04/the-great-race).
The World Bank. 2012. Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. Wshington, D.C. (Retrieved from: http://siteresources. worldbank.org/EXTSDNET/Resources/Inclusive_Green_Growth_May_2012.pdf
Toyne, P. 2003. Corporate social responsibility – good business practice and a source of competitive advantage for SMEs? 48th World Conference International Council for Small Business: Advancing entrepreneurship and small business, 15-18 June 2003.
UNEP (United Nations Environment Programme). 2010. Driving a Green Economy Through Public Finance and Fiscal Policy Reform. Working Paper v. 1. 0. (Retrieved from: http://www.greenfiscalpolicy.org/wp-content/uploads/2013/08/Driving-a-Green-Economy-Through-Public-Finance-and-Fiscal-Policy-Reform.pdf).
UNEP (United Nations Environment Programme). 2011. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, A Synthesis for Policy Makers. (Retrieved from: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/126GER_synthesis_en.pdf).
Volery, T. 2002. Ecopreneurship: Rationale, Current Issues and Future Challenges. In: U. Füglistaller, H. J. Pleitner, T. Volery, and W. Weber (Eds.), Umbruch der Welt—KMU vor Höhenflug oder Absturz? (Radical change in the world—will SMEs soar or crash?) (pp. 541–553). St. Gallen: KMU Verlag HSG (Retrieved from: https://www.researchgate.net/profile/T_Volery/publication/36387113_Ecopreneurship_rationale_current_issues_and_futures_challenges/links/54b3e67a0cf2318f0f9697fb/Ecopreneurship-rationale-current-issues-and-futures-challenges.pdf).
Wei-Loon, K. and Izaidin, A.M. 2013. Sustainable Entrepreneurship among Small and Medium Enterprises (SMEs) in Malaysia. International Journal of Economics, Finance and Management, 2 (4): 286-290.
Wei-Loon, K., Roaimah, O. and Juan Rizal, S. 2015. Factors Influencing Propensity to Sustainable Entrepreneurship of SMEs in Malaysia. Global Conference on Business & Social Science-2014, GCBSS-2014, 15th & 16th December, Kuala Lumpur, Procedia of Social and Behavioral Sciences, 172: 570–577.