تحلیل موانع کارآفرینی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشاورزی استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان. دانشکده کشاورزی. تاکستان. ایران.

چکیده

پیشرفت کشاورزی کشور با اهمیت بخشی به نیروی کار انسانی به عنوان عامل اصلی بخش کشاورزی و جستجوی فرصت های مناسب و ایده‌ها برای ایجاد کسب و کار و ترویج کسب و کارهای کارآفرینانه در این بخش می‌باشد. مسیر توسعه اقتصادی را می توان از طریق توسعه کارآفرینی در بنگاه‌های کوچک زودبازده غنا بخشید. پژوهش حاضر با هدف تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در بنگاههای کوچک و متوسط کشاورزی در چارچوب پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 4532 واحد بنگاههای کوچک و متوسط کارآفرین کشاورزی در استان قزوین در سال 1395بود که تعداد نمونه مورد بررسی 354 بنگاه براساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. این صنایع در گروه‌های اصلی شامل صنایع غذایی، محصولات باغی و زراعی ، مکانیزاسیون وادوات کشاورزی، محصولات دامی و شیلات بودند. ضریب آلفای کرونباخ، به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه ها برابر با 88/0 محاسبه گردیده است. روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظر خواهی از کارشناسان مرتبط با موضوع تایید شده است. پس از تکمیل پرسشنامه‌ها و گردآوری داده‌ها از نرم افزار spss برای تحلیل داده ها بر اساس تکنیک تحلیل عاملی از نوع اکتشافی بهره گرفته شد. نتایج مربوط به تحلیل عاملی موانع توسعه در بنگاه‌های کوچک و متوسط کارآفرین کشاورزی منجر به استخراج هفت مانع شد. این موانع به ترتیب اهمیت عبارتند از مانع مالی، علمی-آموزشی، دانشی، استراتژیک، سیاست گذاری، بازاریابی -فروش و عامل محیطی که در مجموع 265/72 درصد واریانس کل موانع توسعه کارآفرینی در کسب و کارهای کشاورزی را تبیین نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


بیدختی، ع.ا. و زرگر، س.م. 1390. آسیب‌شناسی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) و بیان راهبردهای عملی برای حمایت از آنها (بررسی موردی: استان سمنان). فرایند مدیریت و توسعه. شماره 78. زمستان 1390.
بیـدختی، ع.ا. و زرگـر، س.م. 1390. بررسـی موانـع موجـود در توسـعه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) وارائه چارچوب حمایت از این بنگاه‌ها. مجله کـار و جامعه، شماره 138، صص 34-48 .
پارسا پور، س.، رسول‌زاده، م و براتی، ج. 1396. عوامل اثرگذار بر پایداری بنگاه‌های کوچک و کارآفرین مورد مطالعه: بنگاه‌های صنعتی شهرستان مشهد. مجله توسعه کارآفرینی، دورة 10، شمارة 1، بهار 1396، از ص 60-41.
رضایی، ر. و صفا، ل. 1395. بررسی موانع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی زودبازده و کارآفرین کشاورزی در استان زنجان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 2-47. شماره 1. 1395.
وزارت جهاد کشاورزی ایران.1397. تبدیل کشاورزی و صنایع تکمیلی. برگرفته از https://maj.ir/index.aspx؟lang=2&sub=0
وحدت، د. و داداشی، ع. 1389. نگـاهی بـه طـرح حمایـت از گسـترش بنگـاه‌های اقتصادی زود بازده و برخی کاستی‌هـای اجـرای آن. فصـلنامه تخصصـی پارکهـا و مراکـز رشد. صص 15 الی 24
یعقوبی، ج. و حسینی، س.م. 1386. تحلیلی بر موانع تحقق کارآفرینی در آموزش بزرگسالان و راه حل‌های آن. کنگره علمی آموزش کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس. 1386.
Bartlett, W. and Bukvic, V. 2001. Barriers to SME Growth in Slovenia. SME Develpoment MOCT-MOST 11: 177-195, 2001.
Benzing, C., Chu, H.M. and Kara, O. 2009. Entrepreneurs in Turkey: A Factor Analysis of Motivations, Success Factors and Problems. Journal of Small Business Management, 47(1), 58-91.
Cook, P. 2001. Finance and small and medium-sized enterprises in developing countries. Journal of Developmental Entrepreneurship, 6(1): 17-31.
Jafarnejad A., Abbaszadeh M.A., Ebrahimi, M. and Abtahi S.M. 2013.  Analysis of barriers to entrepreneurship in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences July 2013, 2: 4
 Jutla, D., Bodorik, P. and Dhaliqal, J. 2002. Supporting the E-business Readiness of Small and Medium Sized Enterprises: Approaches and Metrics. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 12(2): 139-64.
Kozan, M.K., Oksoy, D. and Ozsoy, O. 2006. Growth Plans of Small Business in Turkey: Individual and Environmental Influences. Journal of Small Business Management, 4(11): 114-129.
Kyaw, A. 2008. Financing Small and Medium Enterprises in Myanmar. Institute of Developing Economies - Japanese External Trade Corporation. IDE Discussion Paper No. 148. April 2008. Chiba.
Lumiste, R. and Kilvits, K. 2004. Estonian Manufacturing SMEs Innovation Strategies and Development of Innovation Networks. Paper presented at the 13th Nordic Conference on Small Business Research, 10–12 June, Tromsø, Norway.
Nicholas, J. and Ledwith, A. 2006. Development of a Best Practices Framework for New Product Development in Small To Medium Enterprises, 1–14. Retrieved from http://proceedingstest.utsp.utwente.nl/139/1/Nicholas,J._c.s._paper.pdf.
Ozsoy, O., Oksoy, D. and Kozan, K. 2001. The Characteristics of Turkish Entrepreneurs and their Enterprises. Long Island, New York: College of Business, Alfred University
Pachava, V.S. 2018. Innovation and Competitiveness – Small and Medium Enterprises in India. International Journal of Management Studies. 10.18843/ijms/v5i1(4)/18
Rae, D. 2010. Universities and enterprise education: Responding to the challenges of the new era, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol.17, No.4, pp.591-606.
Rezaei-Moghaddam, K. and Izadi, H. 2019. Entrepreneurship in small agricultural quick-impact enterprises in Iran: development of an index, effective factors and obstacles. Journal of Global Entrepreneurship research. 2019. 9(17).
Roomi, M.A., Harrison, P. and Beaumont-Kerridge, J. 2009. Women-owned small and medium enterprises in England: Analysis of factors influencing the growth process. Journal of Small Business and Enterprise Development, 16(2): 270-288.
Talaia, M. and Mascherpa, S. 2011. Entrepreneurial team and performance in Lombard SMEs: An empirical study.Unpublished master’s thesis, UniversitaDell’InsubriaFacolta Di Economia.
Tambunan, T. 2009. «Women entrepreneurship in Asian developing  countries: Their development and main constraints», Journal of Development and Agricultural Economics, May, 1(2): PP.  7-40.
Urbano, D. and Aparicio, S. 2016. Entrepreneurship capital types and economic growth: International evidence. Technological Forecasting and Social Change, 102: 34–44.
Wang, X., Jessup, L.M. and Clay, P.F. 2015. Measurement model in entrepreneurship and small business research: A ten year review. International Entrepreneurship and Management Journal, 11: 183–212.