تحلیل محتوای مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده اکوسیستم کارآفرینی

نوع مقاله : علمی-مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 مدیر کل دفتر امور اقتصادی سازمان تات

3 سرپرست مرکز کارآفرنی سازمان تات

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی پژوهش‌های مرتبط با مفاهیم اکوسیستم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا بود. برای این منظور، منابع منتشر شده در فاصله سال‌های 2010 تا 2019 (85 منبع) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی تحلیل محتوا منجر به جدا سازی 7 بعد مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی شد که عبارت بودند از : مؤلفه‌های اکوسیستم کارآفرینی، سیاست‌های توسعه کارآفرینی، مشکلات و موانع کارآفرینان، پیش‌نیازهای موفقیت اکوسیستم کارآفرینی، ذینفعان اکوسیستم کارآفرینی، راهکارهای توسعه کارآفرینی و ارکان اکوسیستم کارآفرینی. دیگر نتایج تحقیق مشخص نمود که حدود 40 درصد از منابع مورد بررسی به روش کمی به مطالعه اکوسیستم کارآفرینی پرداخته بودند. بیشتر منابع توسط سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرا درآمده بودند، به لحاظ نوع گرد‌آوری داده‌ها، 40 درصد منابع، مدیران، کارآفرینان و صاحبان کسب و کار را مخاطب خود قرار داده بودند. ابزار گرد‌آوری داده‌ها در نیمی از منابع مورد بررسی، از طریق پرسشنامه بود. به لحاظ پراکنش جغرافیائی، بیشتر منابع در سطح بین المللی به بررسی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی پرداخته بودند. همچنین بررسی سال انتشار منابع چاپ شده مشخص نمود که طی 10 سال، روند افزایشی در منابع منتخب در زمینه اکوسیستم کارآفرینی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


حیدری ساربان، و. 1391. عوامل موثر بر تقویت کارآفرینی کشاورزان در مناطق روستایی، مطالعه موری: شهرستان مشکین شهر. فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، 10 (35): 278-263.
داوری، ع.، سفید بری، ل.، و باقر صاد، و. 1396. عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ. فصلنامه توسعه کارافرینی، 10(1): 120-100.
دفتر توسعه کارآفرینی. 1395. پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران: معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال.
عربیون، ابوالقاسم.، عبداله‌زاده، غلامحسین، شریف‌زاده، محمدشریف. 1394. تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی در کشور. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، 7 (2): 103-79.
قبادی، ا.، و قدرتی، ش. 1390. موانع توسعه کارآفرینی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه زنجان.
قمبر علی، ر.، آگهی، ح.، علی بیگی، ا.ح. زرافشانی، ک. 1393. راهبرد اکوسیستم کارآفرینی: پارادایم جدید توسعه کارآفرینی، نشریه کارآفرینی کشاورزی، 1(3): 38-21.
میثمی، ا.م.، الیاسی، ق.، دهکردی، ع.، و حجازی، س.ر. 1396. ابعاد و مولفه­های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 5(3): 42-9.
وکیلی، ی.، و انصاری، م. 1390. ارزیابی روشهای پژوهش کارآفرینی در کشور و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده. توسعه کارآفرینی، 4(13): 204-185.
Aldrich, H.E. 1992. Methods in Our Madness? Trends in Entrepreneurship Research. in Sexton, D.L. and Kasarda, J.D. (eds.), The State of the Art of Entrepreneurship, Boston, MA: PWS-Kent Publishers, 191-213.
Amolo, J. and Migiro, S.O. 2015. An entrepreneurial flair development: the role of an ecosystem. Problems and Perspectives in Management, 13(2): 494-505.
Brazeal, D. and Herbert, T. 1999. The Genesis of Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 23 (3): 29-45.
Chandler, G.N. and Lyon, D.W. 2001. Issues of Research Design and Construct Measurement in Entrepreneurship Research: Past Decade. Entrepreneurship Theory and Practice, 25 (4):101-113.
Churchill, N.C. and Lewis, V.L. 1986. Entrepreneurship Research: Directions and Methods. in Sexton, D.L. and Smilor, R. (eds.), The Art and Science of Entrepreneurship, Cambridge, MA: Ballinger, 333-365.
Cohen, B. 2006. Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. Business Strategy and the Environment, 15(1): 1-14.
Dahshan, M., Tolba, A. and Badreldin, T. 2010. Enabling entrepreneurship in Egypt: toward a sustainable dynamic model [pdf] Cairo: Entrepreneurs Business Forum-Egypt.
Feldman, M., Francis, J. and Bercovitz, J. 2005. Creating a cluster while building a firm: Entrepreneurs and the formation of industrial clusters. Regional Studies, 39(1), 129– 141.
Forfas, F. 2009. Entrepreneurial Ecosystem: South West Ireland, rethinking entrepreneurship. Baseline Data and Analysis, South West Ireland. Dublin. 26 p. www.forfas.ie.
Isenberg, D. 2011. The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: principles for cultivating entrepreneurship. Presentation at the Institute of International and European Affairs, May 12, 2011, Dublin Ireland. Available on line at http://entrepreneurial-revolution.com/ (last accessed: 01/27/2012). 1-32p.
Pistrui, D., Blessing, J. and Mekemson, K. 2008. Building an entrepreneurial engineering ecosystem for future generations: the kern Entrepreneurship education network, American Society of Engineering Educators 2008 ASEE Annual Conference and Exposition June 22–25, 2008 - Pittsburgh, PA.11-25p.
Regele, M.D. and Neck, H.M. 2012. Entrepreneurship education sub-ecosystem in the United States: opportunities to increase entrepreneurial activity. Babson College, USASBE, 52-69p
Reland, R.D., Reutzel, C.R. and Webb, J.W. 2005. Entrepreneurship Research in AMJ: What has been Published, and what Might the Future Hold? Academy of Management Journal, 48: 556-564.
Roberts, R.Y. and Eesley, E. 2009. Entrepreneurial impact: the role of MIT. MIT Press. West III, G.P. and Bamford, C.E. 2005. Creating a technology based entrepreneurial economy: a resource based theory perspective, Journal of Technology Transfer, 30: 433-451.
Shaghaghi, A. and Shafiei, M. 2003. Strategies to increase the Effective and competitive participation of small and medium industries in economics and industry Islamic Republic of Iran, 1th end, Rasa Cultural Institute. Tehran. 126pp.
Suresh, J. and Ramraj, R. 2012. Entrepreneurial ecosystem: case study on the influence of environmental factors on entrepreneurial success, European Journal of Business and Management, 4(16): 95-101.
Valdez, J. 2000. The entrepreneurial ecosystem: toward a theory of new business formation, University of Texas at San Antonio.85-101p.