نوآوری جمعی در زنجیره ارزش در تعاونی‌های تولیدکشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانجشوی ارشد توسعه روستایی دانشگاه گرگان

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

از آنجا که طبیعت تعاونی‌ها بر مبنای کنش جمعی استوار است، شیوه مورد نظر برای یافتن و مدیریت نوآوری با هدف بهبود این نهادها نیز باید جمعی باشد. نوآوری جمعی یک رویکرد مناسب برای مقابله با مشکلات فعلی زنجیره ارزش در تعاونی‌های تولید کشاورزی است. این تحقیق کاربردی با استفاده از روش تحقیق پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام اعضای (سهامداران) 13 تعاونی تولید کشاورزی در استان کردستان (3500 نفر) بود که 346 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه تحقیق بر اساس دیدگاه گروهی از متخصصان و پایایی بر مبنای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس‌های مختلف بین (853/0 تا 932/0) تایید شد. بر اساس یافتههای تحقیق، نوآوری‌های جمعی عمده در مؤلفه‌های زنجیره ارزش در تعاونی‌های مورد مطالعه به شرح زیر توصیف شده‌اند: (۱) کشت محصول جدید، (۲) استفاده از نهاده‌های جدید، (۳) استفاده از شیوه‌ها و فنون جدید کاشت، داشت...، (۴) استفاده از منابع و دارایی، (۵) توسعه نیروی انسانی، (۶) بسته‌بندی محصولات، (۷) فرآوری محصولات، (۸) درجه‌بندی محصولات، (۹) برچسب‌گذاری در قالب یک برند معین، (۱۰) توسعه شبکه توزیع مطمئن برای عرضه محصول به بازار، (۱۱) تشکیل سرمایه و تامین مالی، (۱۲) توسعه زیرساخت-های جدید برای تولید و عرضه محصول، (۱۳) خرید تجهیزات و ماشین‌آلات جدید، (۱۴) شناسایی و مدیریت ریسک فعالیت‌ها، (۱۵) تعاملات منسجم با شرکاء و همکاران، (۱۶) تبلیغات در مورد محصولات و ظرفیت‌های تعاونی، (۱۷) ارتباط با مشتری و(۱۸)استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی و اینترنتی.

کلیدواژه‌ها


آذرمند، ح. 1386. تحلیل زنجیره ارزش حمل و نقل جاده­های داخلی، تولید پارچه و پوشاک در ایران. مجله اقتصادی بانک مرکزی، (1): 64-54.
بهلولی، پ. 1384. بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر مؤلفه خدمات زنجیره ارزش پورتر در توسعه صنعت آسانسورسازی کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
بهمدی، ه.، شواخی، ف. 1385. زنجیره­های ارزش: استراتژی تجاری موفق برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی. شانزدهمین کنفرانس ملی صنایع غذایی ایران.
پورتر، مایکل. 1387. استراتژى رقابتى. ترجمۀ عباس مهرپویا و جهانگیر مجیدى، انتشارات رسا، تهران.
پیرس و رابینســون. 2006. برنامه­ریزى و مدیریت اســتراتژیک. ترجمۀ (سهراب خلیلى شورینى، 1385)، چاپ دوم، انتشارات یادواره کتاب، تهران.
دل­انگیزان، س. 1387. طرح اولیه و پیشنهادی خوشه صنعتی مرغ در استان کهگیلویه و بویر احمد (نگاهی نو به اقتصاد طیور و مدیریت فعالیت­های وابسته به آن). همایش سرمایه­گذاری در استان کهگیلویه و بویر احمد، یاسوج، دانشگاه یاسوج.
دل­انگیزان، س. و همکاران. 1389. بررسی تحلیلی زنجیره ارزش محصول ذرت در استان کرمانشاه با تمرکز بر حلقه مفقوده تولید بذر. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، گروه اقتصاد دانشگاه رازی.
شاهنوشی، ن.، دهقانیان، س.، حمیده­پور، ح. 1384. بررسی مزیت نسبی تولید گندم در استان­های برگزیده کشور. فصلنامه پژوهشی بانک و کشاورزی، 10: 135-119.
گودرزی، غ. 1390. تحلیل راهبردی هزینه، پارادایم کلیدی مدیریت هزینه. مجله fortune، 43: 120-105.
میان­آبادی، ع. 1389. مدیریت زنجیره ارزش: تعریف، تاریخچه، اهداف، فرآیندها، مزایا و موانع، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، زابل.
Abidin, N.Z. and Suradi, N.R.M. 2014. September. Innovation value chain capability in Malaysian-owned Company: A theoretical framework. In AIP Conference Proceedings, 1614(1): 936-940.
Brookes, R. 1994. Kiwifruit Industry Marketing Review. University of Auckland.
Brotherton, B. 2004. Critical success factors in UK corporate hotels. The Service Industries Journal, 24(3): 19-42.
Brotherton, B., Heinhuis, E., Miller, K. and Medema, M. 2003. Critical success factors in UK and Dutch hotels. Journal of Services Research, 2(2): 47-78.
Carter, C.R. and Rogers, D.S. 2008. A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory. International journal of physical distribution & logistics management, 38(5): 360-387.
Cox, A. 1999. Power, value and supply chain management. Supply chain management: An international journal, 4(4): 167-175.
Crocombe, G.T., Enright, M.J. and Porter, M. E. 1991. Upgrading New Zealand's competitive advantage. Oxford University Press.
de Graaf, R. and van der Duin, P. 2013. Collective Innovation: A new approach for dealing with society induced challenges. A case study in the Dutch Bakery Sector. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 75: 139-145.
Dess, G. and Lumpkin, G.T. 2003. Strategic Management: Creating competitive advantages, Mc Graw-Hill, United States.
Ellram, L.M. and Cooper, M.C. 1993. The relationship between supply chain management and keiretsu. The International Journal of Logistics Management, 4(1): 1-12.
Enberg, C. 2012. Enabling knowledge integration in competitive R&D projects—The management of conflicting logics. International Journal of Project Management, 30(7): 771-780.
Gabzdylova, B., Raffensperger, J.F. and Castka, P. 2009. Sustainability in the New Zealand wine industry: drivers, stakeholders and practices. Journal of Cleaner Production, 17(11): 992-998.
Gonzalez, J.L., Kowalski, P. and Achard, P. 2015. Trade, global value chains and wage-income inequality.
Handfield, R.B. and Nichols, J.R. EL. 1999. Introduction to supply chain management.
Hax, D.C. and Majluf, N. 1996. The Strategy Concept and Process, Prentice Hall, United States.
Hellin, J. 2012. Agricultural extension, collective action and innovation systems: lessons on network brokering from Peru and Mexico. The Journal of Agricultural Education and Extension, 18(2): 141-159.
Hunger, D.J. and Wheelen, T.L. 2001, Strategic Management, Addison-Wesley Publishing Company, United States.
Kaplinsky, R. and Morris, M. 2000. A handbook for value chain research (Vol. 113). University of Sussex, Institute of Development Studies.
Klerkx, L., Aarts, N. and Leeuwis, C. 2010. Adaptive management in agricultural innovation systems: The interactions between innovation networks and their environment. Agricultural systems, 103(6): 390-400.
Kozinets, R.V., Hemetsberger, A. and Schau, H.J. 2008. The wisdom of consumer crowds: Collective innovation in the age of networked marketing. Journal of Macromarketing, 28(4): 339-354.
Linton, J.D., Klassen, R. and Jayaraman, V. 2007. Sustainable supply chains: An introduction. Journal of operations management, 25(6): 1075-1082.
Low, P. 2013. The role of services in global value chains. Fung Global Institute, June. http://www.fungglobalinstitute.org.
Lummus, R.R. and Vokurka, R.J. 1999. Defining supply chain management: a historical perspective and practical guidelines. Industrial Management & Data Systems, 99(1): 11-17.
Niemelä-Nyrhinen, J. and Uusitalo, O. 2013. Identifying potential sources of value in a packaging value chain. Journal of Business & Industrial Marketing, 28(2): 76-85.
O'Brien, W.J., London, K. and Vrijhoef, R. 2004. Construction supply chain modeling: a research review and interdisciplinary research agenda. ICFAI journal of operations management, 3(3): 64-84.
Pearce, J.A., and Robinson, R.B. 2007. Strategic Management: Strategy Formulation and Implementation. Richard D. Irwin Inc.
Poot, M. and Francesconi, G.N. 2016. Agricultural Cooperatives as Innovation Brokers: The Case of Climate Smart Agriculture in Uganda. Training (M= 3.27, SD= 2.28), 96(2.06), 0-04. http://www.tropentag.de/2016/abstracts/posters/992.pdf.
Porter, M.E. and Millar, V.E. 1985. How information gives you competitive advantage. Harvard Business Review, 65-72.
Porter, Michael. 1998. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
Power, D.J., Sohal, A.S. and Rahman, S.U. 2001. Critical success factors in agile supply chain management-An empirical study. International journal of physical distribution & logistics management, 31(4): 247-265.
Rao Tummala, V.M., Phillips, C.L. and Johnson, M. 2006. Assessing supply chain management success factors: a case study. Supply Chain Management: An International Journal, 11(2): 179-192.
Ross, D.F. 1997. Competing through supply chain management: creating market-winning strategies through supply chain partnerships. Springer Science & Business Media.
Sahin, F. and Robinson, E.P. 2002. Flow coordination and information sharing in supply chains: review, implications, and directions for future research. Decision sciences, 33(4): 505-536.
Schmitz, H. 2005. Value chain analysis for policy-makers and practitioners. International Labour Organization.
Shank, J.K. and Govin darajan, V. 1993.strategic cost management: the new tools for competitive advantage. New York: The Free Press.
Singer, M. and Donoso, P. 2008. Upstream or downstream in the value chain? Journal of Business Research, 61(6): 669-677.
Slawsby, A.A.D. and Rivera, C. 2007.  Collective innovation (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology).
Spielman, D.J., Ekboir, J., Davis, K. and Ochieng, C.M. 2008. An innovation systems perspective on strengthening agricultural education and training in sub-Saharan Africa. Agricultural systems, 98(1): 1-9.
Stuermer, M., Spaeth, S. and Von Krogh, G. 2009. Extending private‐collective innovation: a case study. R&d Management, 39(2): 170-191.
Taglioni, D. and Winkler, D. 2016. Making global value chains work for development. The World Bank.
Teuteberg, F. and Wittstruck, D. 2010. A systematic review of sustainable supply chain management. Multikonferenz Wirtschaftsinformatik 2010, 203.
Thomson, A.M., Ramsey, S., Barnes, E., Basso, B., Eve, M., Gennet, S. and Spevak, E. 2017. Science in the supply chain: collaboration opportunities for advancing sustainable agriculture in the United States. Agricultural and Environmental Letters, 2(1).
Turner, J.A., Williams, T., Nicholas, G., Foote, J., Rijswijk, K., Barnard, T. and Horita, A. 2017. Triggering system innovation in agricultural innovation systems: Initial insights from a community for change in New Zealand. Outlook on Agriculture, 46(2): 125-130.
World Bank Group. 2014. Doing Business 2015: Going beyond Efficiency: Comparing Business Regulations for Domestic Firms in 189 Economies: a World Bank Group Flagship Report. World Bank Publications.
World Bank. 2006. Enhancing agricultural innovation: how to go beyond the strengthening of research systems. World Bank.