ابهام‏ زدایی واژه‏ شناختی مهارت‏های اشتغال ‏محور دانش‏ آموختگان بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 استادیار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

واژه‏های متعددی برای مهارت‏های مرتبط با اشتغال دانشجویان در آموزش عالی به کار رفته است که از جمله می‏توان به کارآفرینی، اشتغال‏پذیری، مهارت‏های عمومی، مهارت‏های قابل انتقال، مهارت‏های اصلی، مهارت‏های کلیدی و مهارت‏های کسب و کار و یادگیری توسعه شغلی اشاره کرد. از جمله چالش‏های پیش روی محققان و دست‏اندرکاران آموزش عالی تعدد این واژه‏هاست که در برخی مواقع با بی‏دقتی به کار گرفته می‏شوند. هدف این مقاله ابهام‏زدایی از این واژه‏ها و فراهم کردن زمینه درک صحیح و کاربست شایسته آنها در عرصه پژوهش و عمل در آموزش عالی کشاورزی است. مقایسه کارآفرینی و اشتغال‏پذیری نشان داد وجه ممیزه کارآفرینی صلاحیت‏های قبل از تأسیس کسب و کار (صلاحیت فرصت) و وجه تمایز اشتغال‏پذیری یادگیری توسعه شغلی است. از وجوه تشابه آنها صلاحیت‏های پس از ایجاد کسب و کار (صلاحیت‏های مدیریتی) و مهارت‏های فنّی (تخصصی) است. مهارت‌های اصلی، کلیدی، عمومی، قابل انتقال، کسب و کار و یادگیری توسعه شغلی بخشی از مهارت‏های اشتغال‌پذیری هستند. واژه‏های مهارت‏های عمومی، قابل انتقال، اصلی و کلیدی در بسیاری موارد به صورت مترادف به‏کار می‏روند، اما می‏توان وجوه تمایزی را برای آنها قائل شد. در این زمینه، مهارت‌های قابل انتقال و عمومی که در حقیقت معنای یکسانی دارند؛ نسبت به مهارت‌های اصلی یا کلیدی و همچنین مهارت‏های کسب و کار، طیف گسترده‌تری از مهارت‌ها را در بر می‌گیرند و مهارت‌های اصلی یا کلیدی و مهارت‏های کسب و کار نوع خاصی از مهارت‌های عمومی یا قابل انتقال هستند.

کلیدواژه‌ها


اولادیان، م.، سیف‏نراقی، م.، نادری، ع.، و شریعتمداری، ع. 1389. بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی دانش‏آموختگان دانشگاه تهران و مدیران کارآفرین شهر تهران به‏منظور فراهم نمودن الگوی مناسب برنامه درسی دوره کارشناسی علوم‏تربیتی گرایش مدیریت و برنامه‏ریزی آموزشی. فصلنامه اندیشه‏های تازه در علوم تربیتی، 5 (2): 81-103.
ایرجی‏راد، ا.، و ارداغیان، ز. 1395. تحلیل عاملی مؤلفه‏های شایستگی‏های کانونی در برنـــامه‏ آمـوزشی. فصلنامه اندازه‏گیری تربیتی، 7(26): 100-77.
سامیان، م.، موحدی، ر. و سعدی، ح. 1396. مدل شایستگی‏های کانونی و حرفه‏ای دانشجویان رشته‏هـای کشاورزی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 4(1): 18-1.
صالحی‏عمران، ا.، و حسن‏زاده‏بارانی‏کرد، س. 1393. آموزش شایستگی‏های کانونی در برنامه درسی به عنوان رویکرد جدید بــــرای ایجاد ارتباط در مطالعات میان رشته‏ای. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 5(10): 62-45.
صالحی‏عمران، ا.، و رحمانی‏قهدریجانی، ا. 1391. بررسی شایستگی‏های کانونی در برنامه‏های آموزش‏های فنی و حرفه‏ای مروری بر مباحث نظری و تجربیات کشورها. نشریه مهارت آموزی، 1(1): 31-7.
میرشکاری، ع. 1385. نقش آموزش عالی در توسعه کارآفرینی در حوزه کشاورزی. همایش ملی آموزش کشاورزی. تهران. دانشگاه تربیت مدرس.
نومی‏خلجان، س.، زمانی، غ.، و بخشی‏جهرمی، آ. 1390. فراتحلیل وضعیت اشتغال دانش‏آموختگان کشاورزی کشور. اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، تهران، پژوهشکده سیاست‏گزاری علم، فناوری و صنعت.
Adriaensen, J., Bijsmans, P., and Groen, A. (2019). Monitoring Generic Skills Development in a Bachelor European Studies. Journal of Contemporary European Research, 15(1): 110-127.
Ahmad, H.N., Ramayah, T., Wilson, Carlene, C., and  Kummerow, L. 2010. Is entrepreneurial competency and business success relationship contingent upon business environment? A study of Malaysian SMEs. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16(3): 182-203.
Ahmad, N.H., Suseno, Y., Seet, P.Sh., Susomrith, P., and Rashid, Z. 2018. Entrepreneurial competencies and firm performance in emerging economies: A study of women entrepreneurs in Malaysia. Knowledge, Learning and Innovation (pp. 5-26), Springer.
Andrews, J., and Higson, H. 2008. Graduate employability,‘soft skills’ versus ‘hard’business knowledge: A European study. Higher Education in Europe, 33(4): 411-422.
Baum, J.R., and Locke, E.A. 2004. The relationship of entrepreneurial traits, skill, and motivation to subsequent venture growth. Journal of applied psychology, 89(4): 587-598.
Beaver, G., and Jennings, P. 2005. Competitiveadvantage and entrepreneurial power: The dark side of entrepreneurship. Journal of small business and enterprise development, 12(1): 9-23.
Bennett, N., Dunne, E., and Carré, C. 1999. Patterns of core and generic skill provision in higher education. Higher Education, 37(1): 71-93.
Bird, B. 1995. Toward a theory of entrepreneurial competency. Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth, 2(1): 51-72.
Bridges, D. 1993. Transferable skills: A philosophical perspective. Studies in Higher Education, 18(1): 43-51.
Brown, Ph., Hesketh, A., and Williams, S. 2003. Employability in a knowledge-driven economy. Journal of education and work, 16(2): 107-126.
Bunney, D., Sharplin, E., and Howitt, C. (2015). Generic skills for graduate accountants: the bigger picture, a social and economic imperative in the new knowledge economy. Higher Education Research & Development, 34(2): 256-269.
Cai, Y. 2013. Graduate employability: A conceptual framework for understanding employers’ perceptions. Higher Education, 65(4): 457-469.
Chan, C.K., and Fong, E.T. 2018. Disciplinary differences and implications for the development of generic skills: A study of engineering and business students’ perceptions of generic skills. European Journal of Engineering Education, 43(6): 927-949.
Chandler, G.N., and Jansen, E. 1992. The founder's self-assessed competence and venture performance. Journal of Business venturing, 7(3): 223-236.
Crossman, J., and Clarke, M. 2010. International experience and graduate employability: Stakeholder perceptions on the connection. Higher Education, 59(5): 599-613.
Fallows, S., and Steven, Ch. 2000. The Skill Agenda. In S. Fallows & C. Steven (Eds.), Integrating key skills in higher education. Employability, transferable skills and learning for life (pp. 3−12). London: Kogan Page.
Gillespie, J. 2001. Higher education and key skills. The Higher Education Academy. Available on: https:// www.qualityresearchinternational.com.
Hande, S., Mohammed, C.A., and Komattil, R. 2015. Acquisition of knowledge, generic skills and attitudes through problem-based learning: Student perspectives in a hybrid curriculum. Journal of Taibah University Medical Sciences, 10(1): 21-25.
Harvey, L. 2001. Defining and measuring employability. Quality in higher education, 7(2): 97-109.
Harvey, L. 2005. Embedding and integrating employability. New Directions for Institutional Research, 128: 13-28.
Harvey, L., and Knight, P. 2003. Briefings on Employability 5. York: Enhancing Student Employability Co-ordination Team/LTSN Generic Centre.
Harvey, L., Locke, W., and Morey, A. 2002. Enhancing employability, recognising diversity making links between higher education and the world of work, Universities UK.
Hayward, G., and Fernandez, R.M. 2004. From core skills to key skills: fast forward or back to the future? Oxford review of Education, 30(1): 117-145.
Hillage, J., and Pollard, E. 1998. Employability: Developing a framework for policy analysis. Great Britain. Department for Education and Employment (DfEE).
Hosseini, M., Kalantari, Kh., and Eskandari, F. 2008. The Role of Iranian Higher Agricultural Education System on Entrepreneurial Success of Its Graduates: Some Policy Implications for Entrepreneurship Education. American-Eurasian Journal of Agriculture& Environment, 3(3): 394-402.
Jääskelä, P., Nykänen, S., and Tynjälä, P. 2018. Models for the development of generic skills in Finnish higher education. Journal of Further and Higher Education, 42(1): 130-142.
Knight, P.T., and Yorke, M. 2003. Employability and good learning in higher education. Teaching in Higher Education, 8(1): 3-16.
Maclean, R., and Ordonez, V. 2007. Work, skills development for employability and education for sustainable development. Educational Research for Policy and Practice, 6(2): 123-140.
Man, T.W.Y., Lau, T., and Chan, K.F. 2002. The competitiveness of small and medium enterprises: A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of business venturing, 17(2): 123-142.
McQuaid, R.W., and Lindsay, C. 2005. The concept of employability. Urban studies, 42(2): 197-219.
Nilsson, S., and Ellström, P.E. 2012. Employability and talent management: Challenges for HRD practices. European Journal of Training and Development, 36(1): 26-45.
Oates, T. 1992. Core skills and transfer: Aaiming high. Educational & Training Technology International, 29(3): 227-239.
Pillai, S., Khan, M.H., Ibrahim, I.S., and Raphael, S. 2012. Enhancing employability through industrial training in the Malaysian context. Higher Education, 63(2): 187-204.
Pool, L.D., and Sewell, P. 2007. The key to employability: Developing a practical model of graduate employability. Education+ Training, 49(4): 277-289.
Rae, D. 2007. Connecting enterprise and graduate employability: challenges to the higher education culture and curriculum? Education+ Training, 49(8/9): 605-619.
Rothwell, A., Jewell, S., and Hardie, M. 2009. Self-perceived employability: Investigating the responses of post-graduate students. Journal of Vocational Behavior, 75(2): 152-161.
Sánchez, J.C. 2011. University training for entrepreneurial competencies: Its impact on intention of venture creation. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2), 239-254.
Sewell, P., and Pool, L.D. 2010. Moving from conceptual ambiguity to operational clarity: employability, enterprise and entrepreneurship in higher education. Education+ Training, 52(1): 89-94.
Vos, A.D., Hauw, S.D., and Heijden, B.D. 2011. Competency development and career success: The mediating role of employability. Journal of Vocational Behavior, 79(2): 438-447.
Washer, P. 2007. Revisiting key skills: A practical framework for higher education. Quality in Higher Education, 13(1): 57-67.
Watts, A.G. 2006. Career development learning and employability: Higher Education Academy Heslington. Learning and employability, Series Two.
Yorke, M., and Enhancing Student Employability Co-ordination Team. 2006. Employability in higher education: what it is-what it is not. York. Higher Education Academy.
Yorke, M., and Knight, P.T. 2006. Embedding employability into the curriculum. The Higher Education Academy. The Higher Education Academy. Available on: https:// www.heacademy.ac.uk.
Yorke, M., Knight, P., and Enhancing Student Employability Co-ordination Team. 2006. Embedding employability into the curriculum.