نویسنده = رضا موحدی
تعداد مقالات: 12
1. بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کشاورزی در زمینه کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا و کردستان)

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 31-42

رضا موحدی؛ فرشته عواطفی اکمل؛ مینا ضمیری آراسته؛ سیده کوثر صالحی


3. واکاوی الزامات و چالش‌های توسعه خوداشتغالی دانش‌آموختگان کشاورزی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 25-38

وحید علی ابادی؛ پوریا عطائی؛ رضا موحدی؛ مهرناز خیاطی


4. مدل شایستگی های کانونی و حرفه ای دانشجویان رشته های کشاورزی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-18

مسعود سامیان؛ رضا موحدی؛ حشمت اله سعدی


5. بررسی مدل دانشگاه کارآفرین در مراکز آموزش عالی کشاورزی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 17-37

رضا موحدی؛ مرجان سپه پناه


6. نقش اعتبارات خرد در توسعه کارآفرینی زنان روستایی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 39-55

فاطمه علی توکلی؛ رضا موحدی


7. بررسی تجارب موفق و ناموفق دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در مورد کارآفرینی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 37-57

مرجان سپه پناه؛ رضا موحدی؛ حشمت اله سعدی


8. توسعه آموزش عالی کشاورزی با تاکید بر کارآفرینی پایدار

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-77

رضا موحدی؛ فائزه گلی؛ مریم یوسفی محمدی


10. کارآفرینی پایدار رویکردی نو در کشاورزی

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-36

مرجان سپه پناه؛ رضا موحدی


11. آموزش کارآفرینی کشاورزی پیش نیاز توسعه کشاورزی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 33-48

رضا موحدی؛ خدیجه حیدری ترازک؛ مسعود سامیان


12. برنامه های آموزش کارآفرینی در حوزه کشاورزی: موانع، مشکلات و راه‌حل‌ها

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-19

رضا موحدی؛ مسعود سامیان؛ خدیجه حیدری ترازک