توسعه آموزش عالی کشاورزی با تاکید بر کارآفرینی پایدار

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشیاردانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

توسعه آموزش عالی به عنوان یکی از زیرساخت‏های توسعه هر کشور، از اهمیت فراوانی برخوردار است. در همین راستا توسعه آموزش عالی کشاورزی می تواند نقش مهمی در رشد کشاورزی ایفا نموده و دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار کشاورزی را تضمین نماید. با وجود تمامی موفقیت‏‏ ها و با در نظر گرفتن شرایط کشور باید پذیرفت که آموزش عالی کشاورزی در حال حاضر با چالش‏ها و تنگناهای متعددی روبروست. اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب می کند تا دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشاورزی برای ایجاد و رونق کسب و کارهای کشاورزی به مقوله کارآفرینی پایدار توجه نمایند. کارآفرینی پایدار در پی پیشبرد اهداف توسعه از طریق تمرکز بر منابع موجود و همچنین حفظ آن‏ها برای نسل آینده می باشد. نظام آموزش عالی کشاورزی و توسعه آن در این راستا نقش بسیار مهمی در بسترسازی، ظرفیت سازی، فرهنگ سازی و ترویج فرآیند کارآفرینی و به دنبال آن کارآفرینی پایدار ایفا می کند. مقاله حاضر که به شیوه کتابخانه ای تهیه شده با هدف بررسی توسعه آموزش عالی کشاورزی و نقش کارآفرینی پایدار در این زمینه انجام شده است. این مقاله در ابتدا به بررسی نقش آموزش عالی در توسعه، مروری بر کارآفرینی پایدار و تعاریف آن و سپس توسعه آموزش عالی در کشاورزی و نقش کارآفرینی پایدار می‌پردازد. در نهایت ضمن بررسی چالش‌های آموزش عالی کشاورزی راهکارهایی جهت توسعه کارآفرینی پایدار در نظام آموزش عالی کشاورزی بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها