کارآفرینی در کشاورزی (JEAD) - اصول اخلاقی انتشار مقاله