بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کشاورزی در زمینه کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا و کردستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه بو علی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشکده کشاورزی/ دانشگاه کردستان

4 کارشناس علم سنجی، دانشگاه بو علی سینا

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کشاورزی در زمینه کارآفرینی می‌باشد. تحقیق کاربردی حاضر از نوع توصیفی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه دانشجویان سال آخر کلیه رشته های کشاورزی در دانشگاه بو علی سینا و کردستان در سال 1395 بود. نمونه‌گیری به شیوه تمام شماری بود (n=157). در این پژوهش از روش متداول نیازسنجی یعنی مقایسه وضعیت موجود و مطلوب در سطح دانش و مهارت استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه ساختار یافته بود که شامل چهار بخش اطلاعات فردی، نیازهای دانشی دانشجویان در زمینه کارآفرینی، نیازهای گرایشی و نیازهای مهارتی در زمینه کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار بود که روایی محتوایی آن توسط تعدادی از متخصصین کشاورزی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که برای هر سه سطح مورد سنجش (دانش، نگرش، و مهارت) بالاتر از 8/0 بود. پس از جمع آوری داده‌ها و کدگذاری از نرم افزارSPSS18 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها برگرفته شد. نتایج نشان داد بالا‌ترین اولویت‌ نیاز‌های دانشی دانشجویان کشاورزی مورد مطالعه مربوط به آشنایی با قوانین و مقررات راه اندازی کسب و کار جدید، شناخت منابع اطلاعاتی مختلف جهت تدوین یک طرح کسب و کار و آشنایی با مسایل عملی کارآفرینی بوده است. در بخش نیازهای نگرشی بالاترین اولویت ها نیاز به دانش کارآفرینی و شرکت در نشست‌های کارآفرینی با حضور کارآفرینان بود. در بخش نیازهای مهارتی بالاترین اولویت‌ها مربوط به توانایی جذب سرمایه و توانایی دسترسی به تسهیلات بانکی بود.

کلیدواژه‌ها


1. احمدی، م. و شرفی، م. 1391 . بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی رشته مهندسی برق دانشکده
فنی دانشگاه تهران در زمینه کارآفرینی. کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای اینده، تهران.
2. اسکندری، آ.، زارع، ا. و شریف زاده، م. 1394 . کیفیت تدریس و نیازهای آموزشی هنرجویان هنرستانهای
.94-106 : کشاورزی استان فارس. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 35
3. آراستی، ز.، سعید بنادکی، س. و ایمانی پور، ن. 1390 . نقش آموزش درس مبانی کارآفرینی در قصد کارآفرینی
دانشجویان رشتههای غیر مدیریت (مطالعه موردی: دانشکدههای هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران).
.107-124 :(4) توسعه کارآفرینی، 14
4. حسنی، م.، شهودی، م.، سامری، م. و شهودی، س. 1393 . موقعیت و مطلوبیت آموزش مهارت های کشاورزی
سازمان فنی و حرفه ای آذربایجان غربی از دیدگاه کارفرمایان، مربیان و کارآموزان. فصلنامه پژوهش مدیریت
.81-93 : آموزش کشاورزی، 31
5. خالدی، خ.، آگهی، ح. و اسکندری، ف. 1393 . نیازهای آموزشی مدیریت کارآفرینی دانشجویان دانشکدههای
.3-15 : کشاورزی غرب ایران. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 30
6. رحمانی، ف.، یعقوبیفرانی، ا.، مهدیزاده، ح. و نادریمهدیی، ک. 1392 . بررسی نیازهای آموزشی فارغ التحصیلان
کشاورزی در زمینه برخی مهارتهای پایه مدیریت و راهاندازی کسب و کار. پنجمین همایش ملی آموزش، تهران.
7. رضایی، ر.، کریمی، آ.، میری کرم، ف. و صفا، ل. 1391 . بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد
.65-84 :(3) رشتههای کشاورزی در زمینه کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشگاه زنجان). نشریه توسعه کارآفرینی، 5
8. ریاحی، م.، عباسی، ع. و چیذری، م. 1396 . نیازسنجی آموزشی زنان روستایی در زمینه دورههای تک پودمانی
.1-27 : مهارتی علمی- کاربردی کشاورزی در استان تهران. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 329
9. سعیدی مهرآباد، م. و مهتادی، م. 1387 . تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه رفتارهای کارآفرینانه (مطالعه موردی:
.57-74 :(2) آموزشهای کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی). توسعه کارآفرینی، 1
10 . صبوری، ا. ح. و مینایی، م. ص. 1388 . طبقهبندی نیازهای آموزشی گلخانهداران شهرستان گرمسار از دیدگاه
.54 -42 :(3) گلخانهداران و کارشناسان کشاورزی. پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی، 2
11 . صفری، س. و سمیعزاه، م. 1391 . نیازسنجی آموزش و مهارت کارآفرینی در رشتههای علوم انسانی. نشریه
.65-79 :(1) فنآوری آموزش، 7
12 . عمانی، ا. ر. و چیذری، م. 1381 . نقش آموزش و ترویج بر سطح فنی گندمکاران استان خوزستان. ماهنامه جهاد،
.23-56
13 . فتحی و اجارگاه، ک. و فخامزاده، پ. 1388 . نیازسنجی آموزشی، الگوها و فنون، تهران: انتشارات آییژ.
14 . کراری، س. و عزیزی، م. 1394 . نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان (مورد مطالعه: کانون بازنشستگان آجا).
.35 -58 :(4) فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 3
15 . کواری، ح. و حسینی، م. 1390 . نیازسنجی دورههای آموزشی موردنیاز و پیشنهادی به منظور ایجاد کارآفرینی و
کاریابی در دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های علوم پزشکی جنوب کشور. فصلنامه علوم پزشکی جهرم،
.54- دوره نهم ، شماره ویژه نامه، 60
16 . کردنائیچ، ا. و همکاران . ( 1391 ). ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان. تهران: انتشارات مرکز کارآفرینی
دانشگاه تربیت مدرس.
17 . موحدی، ر.، حیدری ترازک، خ. و سامیان، م. 1393 . آموزش کارآفرینی کشاورزی پیش نیاز توسعه کشاورزی.
18. Abdul Karim, M.S. 2016. Entrepreneurship Education in an Engineering Curriculum.
Procedia Economics and Finance, 35: 379-387.
19. Anderson, M.S. 2001. The complex relations between the academy and industry: views form
the literature. J. Higher Educ, 72(2): 224-6.
20. Chaudhary, H., and Jain, S. 2017. Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial
Intentions of Potential Entrepreneurs in India.
21. Fayolle, A. 2015. The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Attitudes
and Intention: Hysteresis and Persistence. Pp: 75–93.
22. Gámez Gutiérrez, J., and Garzón Baquero, J.E. 2017. New cross-proposal entrepreneurship
and innovation in educational programs in third level (tertiary) education. Contaduría y
Administración, 62: 239–261.
23. Knowles, M. 1973. “The modern practice of adult education”, Follett Publishing Co.,
Chicago.
24. Postigo, S. 2002. Entrepreneurship Education in Argentina. The Case of San Anders
University. Paper presented for the internationalizing entrepreneurship education and
training conference in Ent 2000 Malaysia July 8-10.
25. Reichert, S. and Tauch, C. 2003. Trends and Progress towards the European Higher
Education Area. A Report Prepared for the European University Association (EUA).
Genève: EUA.
26. Sánchez, J.C. 2011. "University training for entrepreneurial competencies: Its impact on
intention of venture creation", International Entrepreneurship and Management Journal,
7(3): 239-254.
27. Varela, R., Moreno, J., and Bedoya, M. 2015. GEM Colombia 2006–2013. Cali: Icesi.