برنامه های آموزش کارآفرینی در حوزه کشاورزی: موانع، مشکلات و راه‌حل‌ها

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش بیکاری، تأسیس و فعال نمودن تشکل های تولیدی و توسعه فعالیت های کارآفرینانه در آنهاست. شواهد نشان می دهندکه آموزش‌های رسمی در کشور ما به دلیل ضعف‌های ساختاری بستر مناسبی برای کسب تخصص و پرورش نیرو‌های کارآفرین به وجود نمی‌آورد. از طرف دیگر کارآفرینان و نیرو‌های مستعد و خلاق نیز به دلیل نبود یک نظام کارآمد آموزش کارآفرینی نمی توانند به کار خود ادامه دهند. پر کردن این شکاف نیازمند پرداختن به آموزش کارآفرینی است. کارآفرینی کشاورزی به عنوان یک رویکرد اساسی و موازی با اهداف توسعه روستایی و کشاورزی میتواند کمک شایانی به توسعه و پیشرفت روستاها و در نتیجه کشور بنماید. به همین خاطر در این مقاله سعی شده است تا با روش تحقیقات و مطالعات کتابخانه ای به ضرورت و اهمیت توجه به آموزش کارآفرینی در بخش کشاورزی و مشکلات و راه‌حل‌های آموزش کارآفرینی پرداخته شود. در نهایت بر اساس نتایج این مقاله راه حل هایی برای رفع آن مشکلات هم به صورت برنامه های بلند مدت و هم به صورت برنامه های کوتاه مدت فنی و حرفه ای در زمینه کشاورزی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها