مدل شایستگی های کانونی و حرفه ای دانشجویان رشته های کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

در حال حاضر نظام آموزش عالی کشور با چالشهای عمده ای مواجه است که موجب بروز بیکاری بین برون داد های این نظام شده است. از جمله مهم ترین این چالشها موارد زیر را می توان نام برد: محدودشدن فرصت‌های استخدامی از سوی دولت، نبودن ساختار مناسب در بخش خصوصی برای جذب دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، مشکلات ساختار فرهنگی جامعه، وجود مسائل متعدد در فضای کسب و کار، نبود ارتباط موثر میان دانشگاه و بخش‌های مختلف اقتصادی و غیره. دانشگاه مسئول تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر، به عنوان مهم‌ترین سرمایه جامعه است. بنابراین بدلیل شرایط خاص دانشگاهها در تربیت نیروی انسانی، دانشگاه می بایست نسبت به ایجاد و نهادینه کردن مجموعه‌ای از قابلیت‌ها در دانشجویان که آنها را شایستگی می‌خوانیم، اهتمام ورزد. این شایستگی‌ها، قابلیت دانشجو را برای زندگی اجتماعی مدرن افزایش می‌دهد. در این مقاله سعی شده است تا با روش تحقیقات و مطالعات کتابخانه‌ای به ضرورت و اهمیت شایستگی‌های کانونی و حرفه‌ای مورد نیاز دانشجویان رشته‌های کشاورزی پرداخته شود. در نهایت بر اساس نتایج این مقاله راه‌حلهایی برای برنامه‌ریزان آموزش عالی و ارائه مدلی برای این شایستگی‌ها ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


1. بیابانگردی، ز.، سلطانی عربشاهی، ک.، امینی، ا.، شکرآبی، ر. و یادآور نیک روشن، م. 1384 . نقش
دروس علوم پایه در پرورش شایستگیهای دانشآموختگان پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی ایران.
.13 -33 :(1) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 5
2. جانعلی زاده چوب بستی، ح.، خاکزاد، ز. و مرادی، ف. 1391 . شایستگیهای کانونی دانشجویانِ
.61-111 :(2) دانشگاه مازندران؛ ارتقا یا افت. دو فصلنامه مطالعات برنامهریزی آموزشی، 1
3. حیدری، غ.، فرج پهلو، ع.، عصاره، ف. و گرایی، ا. 1392 . تأثیر آموزش عالی بر شایستگیهای
کانونی دانشجویان دوره کارشناسی کتابداری و علم اطلاعات: مورد پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد.
.30-50 :24 ( فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ( 1
4. دیانی، م. 1381 . نظرها و عملکردهای تحصیلی دانشجویان رشتههای ریاضی، تجربی و انسانی،
( اجتماعی در دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاه فردوسی. کتابداری و اطلاعرسانی، ( 3
.21-46 :5
5. سلیمی، ق.، حیدری، ا. و کشاورزی، ف. 1394 . شایستگیهای اعضای هیأت علمی جهت تحقق
رسالت دانشگاهی؛ تأملی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری، دو فصلنامۀ نوآوری و ارزش-
.85 -103 :(7) آفرینی، 3
6. شارع پور، م.، فاضلی، م.، و صالحی، ص. 1380 . بررسی میزان شایستگیهای کانونی در میان
: دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و مازندران). نامه علوم اجتماعی، 18
.88-63
7. صالحی عمران، ا. 1385 . بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به علل مهاجرت نخبگان به
.57-80 : خارج از کشور (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران). نامه علوم اجتماعی، 2
8. طهماسبی، م.، پزشکی راد، غ. و شعبانعلی فمی، حسین. 1389 . عوامل مؤثر بر توانمندی دانشجویان
.149-175 :(4) کشاورزی جهت ورود به بازار کار در عصر جهانی شدن. مجله آموزش عالی، 2
9. فرخ نژاد، خ.، بهروزی، م. و رهجو، س. 1387 . برنامهریزی بهبود کیفیت: ارزیابی درونی کیفیت
گروه آموزشی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. مجموعه مقالات چاپ شده در همایش ملی
نظارت و ارزیابی آموزش عالی، بیست و یکم اسفند، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
10 . مدهوشی، م. و نیازی، ع. 1389 . بررسی و تبیین جایگاه آموزش عالی ایران در جهان. مجله
.111-147 :(4) آموزش عالی، 2
11 . مؤمنی مهموئی، ح.، کرمی، م. و مشهدی، ع. 1391 . بررسی میزان آموزش مهارتهای اشتغالزای
مورد نیاز بازار کار در برنامههای درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری، مهندسی عمران و صنایع
12.Alexander, A., Karvonen, M., Ulrich, J., Davis, T., and Wade, A. 2012.
Community College Faculty Competencies. Community College Journal of
Research and Practice, 36 (11): 849-862.
13.American Academy of Physician Assistants (AAPA). 1996. Professional
competence- A position paper prepared by the educational council of the
American Academy of Physician Assistants. American Academy of Physician
Assistants.
14.Cochran, G.R. 2009. Ohio State University Competency Study: Developing A
Competency Model For A 21st Century Extension Organization., Presented in
Partial Fulfillment of The Requirements For the Degree Of Doctor Of
Philosophy in The Graduate School of The Ohio State University.
15.Cooper, S. 1998. Competencies. from: http://www.refa.de/INTERNATIONA/
cbt-hp.htm.
16.Davis, P., Naughton, J., and Rothwell, W. 2004. New Roles and Competencies
for The Profession: Are You Ready for the Next Generation? In: Training and
Development. Better Performance through Workplace Learning, 55: 26-36.
17.Field, L., and Drysdale, D. 1991. Training for competence: A handbook for
trainers and teachers. London: Kogan Page.
18.Garavan, T.N., and McGuire, D. 2001. Competencies and workplace learning:
Some reflections on the rhetoric and the reality. Journal of Workplace Learning,
13(4): 144-163.
19.Katrien Koenen, A., and Dochy, D., and Berghmans, I. 2015. A
phenomenographic analysis of the implementation of competencebased
education in higher education. Teaching and Teacher Education, 50: 1-12.
20.Khalifi, A., and Nasimifar, H. 2014. A study of emotional intelligence
components as predictors of entrepreneurship in students of Shahid Chamran
University. Journal of Novel Applied Sciences, 3(1): 1- 4.
21.Kiffer, S., and Tchibozo, G. 2013. Developing the Teaching Competences of
Novice Faculty Members: A Review of International Literature. Policy Futures
in Education, 11(3): 277-289.
22.Leung, W. 2002. Competency Based Medical Training: review. British Medical
Journal (BMJ), 325 (7366): 693- 696.
23.McClelland, D. 1973. Testing for competence rather than for intelligence.
American Psychologist, 28: 1-14.
24.Misbah, Z., Gulikers, J., Maulana, R., and Mulder, M. 2015. Teacher
interpersonal behaviour and student motivation in competence-based vocational
education: Evidence from Indonesia. Teaching and Teacher Education, 50: 79-
89.
25.Movahedi, R. 2009. Competencies Needed by Agricultural Extension and
Education Undergraduates for Employment in Iranian Labor Market. Ph.D.
thesis, Humboldt-Universität zu Berlin.
26.Mulder, M. 2001. Competence development- some background thoughts.
International Journal of Agricultural Education and Extension, 7(4): 147-159.
27.Pinto, M., Doucet, A.V., Fernández-Ramos, A. 2008. The role of information
competencies and skills in learning to abstract. Journal of Information Science,
34(6): 799–815.
28.Texas Cooperative Extension. 2003. You, Extension, and Success! (YES!)
Competency based Professional Development in Texas Extension (Online). Available
at http://extensionlearning.tamu.edu/YES%20Overview%20August%202003.pdf.
Accessed on 28 January 2009.
29.Tipplet, R., and Amoros, A. 2003. Competency-Based Training, Compilation of
Seminar Subject Matter: Training the Trainer. InWEnt– Capacity Building
International, Mannheim, Germany. Available at htpp://www.inwent.org,
Accessed on 08.09.2008.
30.Zingheim, K., Patricia, Ledford, L., Gerald, Schuster, R.J. 1996. Competencies
and Competency Models: Does One Size All? Article Published in ASA
Journal, 51(6): 13-21.