آموزش کارآفرینی کشاورزی پیش نیاز توسعه کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 مدیر گروه/ دانشگاه بو علی سینا

2 دانشگاه بو علی سینا

چکیده

کارآفرینی با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور‌ها رابطه تنگاتنگی دارد و امروزه یکی از شاخص‌های توسعه در کشور‌های رو به رشد محسوب می شود. شواهد نشان می دهندکه آموزش‌های رسمی در کشور ما به دلیل ضعف‌های ساختاری بستر مناسبی برای کسب تخصص و پرورش نیرو‌های کارآفرین به وجود نمی‌آورد. از طرف دیگر کارآفرینان و نیرو‌های مستعد و خلاق نیز به دلیل نبود یک نظام کارآمد آموزش کارآفرینی نمی توانند به کار خود ادامه دهند. پر کردن این شکاف نیازمند پرداختن به آموزش کارآفرینی است. در این بین نظام آموزش کشاورزی کشور به عنوان اصلی ترین عامل تامین کننده نیروی ماهر و متخصص در بخش کشاورزی نقش بسیارمهمی در توسعه و گسترش آموزش های کارآفرینی دارد.به گونه ای که ترویج کارآفرینی در بخش کشاورزی یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای رونق کسب و کارهای کشاورزی و افزایش ارزش افزوده حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به سایر کشورهای دنیا و به ویژه یک راهبرد اساسی در جایگزین کردن درآمدهای حاصل از بخش کشاورزی به جای نفت می باشد. به همین خاطر در این مقاله سعی شده است تا با روش تحقیقات و مطالعات کتابخانه ای به ضرورت و اهمیت توجه به آموزش کارآفرینی در بخش کشاورزی پرداخته شود. در نهایت بر اساس نتایج این مقاله تدوین برنامه های آموزش کارآفرینی کشاورزی هم به صورت برنامه های بلند مدت و هم به صورت برنامه های کوتاه مدت فنی و حرفه ای از طریق موسسات آموزش علمی و کاربردی و مهارت آموزی در زمینه کشاورزی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها