کاربرد تحلیل محتوای تلخیصی در الگوسازی مفهومی شایستگی‌های کارآفرینی موردنیاز زنان روستایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

افزایش قابل ملاحظه زنان شاغل واقعیت انکارناپذیر جامعه ایران است. با وجود این، تجربه، اجتماعی حاکی از آن است که تعداد کمی از زنان شاغل کارآفرین هستند و برای ظهور فعالیت‌های کارآفرینانه وجود زمینه‌ها و شرایط فرهنگی و اجتماعی مناسب ضروری است. لذا هدف این مقاله، ارائه مدل مفهومی شایستگی کارآفرینی مورد نیاز زنان روستایی، کاربرد تحلیل محتوای تلخیصی بوده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این مطالعه با بهره‌گیری از پارادایم کیفی و رویکرد تحلیل محتوای تلخیصی انجام شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از محتوای نوشتاری موجود در زمینه موضوع تحقیق از مقالات علمی و یادداشت‌برداری، کدگذاری استفاده شد. در طی فرآیند تحلیل محتوا، ابتدا کدهای متفاوت بازبینی شده، سپس در زیرمقوله‌ها گروه‌بندی و در نهایت، 52 زیرمقوله در هفت مقوله اصلی ادغام شدند. در این پژوهش برای تعیین پایایی از فرمول پایایی هولستی استفاده شد که مقدار آن برابر با 86/0 بدست آمد. بر اساس یافته‌ها، شایستگی شخصی روانشناختی، شایستگی ارتباطی و ذهنی، شایستگی مفهومی، شایستگی رهبری و سازماندهی، شایستگی تعهدی و شایستگی راهبردی مقوله‌های اصلی حاصل از داده‌ها بودند.

کلیدواژه‌ها


1. حسینپور، د. و زارعیوش، ف. 1389 . الگوی کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی اداره کل تعاون استان تهران.
.171-194 :(4) تعاون، 21
2. خواجهییان، د. و راد، س.س. 1389 . تدوین مدل هدایتگر مدیریت شهری برای توسعه کارآفرینی. مطالعات
.119 -131 :(3) مدیریت شهری، 2
3. شریفی، ز.، ایروانی، ه. و دانشور عامری، ژ. 1394 . تحلیل عوامل پیشبرنده و بازدارنده توسعه اشتغال زنان
.20-1 :(1) روستایی شهرستان نجف آباد. زن و جامعه، 6
4. عابدی جعفری، ح.، و تسلیمی مرادی، م. 1389 . بررسی رابطه بین. سبک رهبری تحول آفرین با هوش عاطفی و
.62-75 :(20) بهره هوشی. فصلنامه پژوهشگر، 2
5. فریدوننژاد، ر. 1392 . کشف فرصت خلق ثروت با کارآفرینی و ارزشآفرینی. تهران: انتشارات پارس.
6. قادرمرزی، ح.، جمشیدی، ع.، جمینی، د. و نظری سرمازه، ح. 1394 . شناسایی موانع توسعه کارآفرینی زنان
.118-103 :(17) روستایی (مطالعه موردی: دهستان شلیل- شهرستان اردل). برنامهریزی منطقهای، 5
7. کریمی، آ. و جوهری، ه. 1392 . شناسایی عوامل بازدارندة توسعۀ کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات
.151-167 :(4) تکمیلی مورد بررسی: دانشکدههای کشاورزی دولتی استان تهران. توسعه کارآفرینی، 6
8. کریمی، س.، بیمنز، ه.، چیذری، م. و مولدر، م. 1391 . بررسی تاثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه
.105 -124 :(3) دانشجویان کشاورزی. توسعه کارآفرینی، 5
9. مقیمی، س. 1388 . کارآفرینی در سازمان های دولتی. تهران: انتشارات رواندیش.
10 . علیدوست، س. و لشگرآرا، ف. 1392 . موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرمسار).
.16-7 :(1) پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی، 6
11 . نیک رفتار، ط. 1390 . تاثیر شایستگی های فردی و اجتماعی بر شخصیت کارآفرینانه (مطالعه موردی: کارکنان بانک
.125-143 :(4) توسعه صادرات). توسعه کارآفرینی، 4
12. Ahmad, N.H. 2007. A Cross Cultural Study of Entrepreneurial Competencies and
Entrepreneurial Success in SMEs in Australia and Malaysia. Doctoral Dissertation, the
University of Adelaide, Australia.
13. Allinson, C., and Hayes, J. 2008. The cognitive style index: a measure of intuition analysis
for organizational research. Journal of Management Studies, 33: 119-135
14. Alvani, S.M. 2011. Entrepreneurship, synergy individuals, society and culture. Business and
Society, 134: 5-9.
15. Burch, J.G. 2007. Entrepreneur Wikipedia – The Free encyclopedia.
16. Barbazette, J. 2005. The Trainer's Journey to Competence: Tools, Assessments, and Models.
San Francisco, CA: Pfeiffer.
17. Boyatzis, R.E. 2008. Competencies in the 21st Century. Journal of Management
Development, 27 (1): 5-12.
18. Bartram, D. 2005. The Great Eight Competencies: A Criterion Approach to Validation.
Journal of Applied Psychology, 90 (6): 1185-1203.
19. Carmeli, A. 2003. The Relationship between Emotional Intelligence and Work Attitudes,
Behavior and Outcomes. Journal of Managerial Psychology, 18 (8): 788-813.
20. Dabson B., Malkin J., Matthews A., Pate K., and Stickle S. 2003. Mapping Rural
Entrepreneurship, Washington, D.C.: Corp. for Enterprise Development. 68 p.
21. Dahlstrand, A.L. 2007. Technology-based entrepreneurship and regional development: The
case of Sweden. European Business Review, 19 (5): 373–86.
22. David, U., Aponte, M., and Toledano, N. 2008. Doctoral education in entrepreneurship: A
European case study. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15 (2): 336-
347.
23. Duarte, N., and Diniz, F. 2014. The role of firms and entrepreneurship on local development.
Romanian Journal of Regional Science, 5 (1): 54-69.
24. Ellis, F. 2003. Livelihoods and rural poverty reduction in Kenya. Development Policy
Review, (13): 566-571.
25. Entrialgo, M., Fernandez, E., and Vazquez, C. 2015. Characteristics of managers as
determinants of entrepreneurial orientation: some Spanish evidence. Enterprise and
Innovation Management Studies, 1 (2): 187-205.
26. Hansemark, O.C. 2010. The effects of an entrepreneurship program on need for achievement
and locus of control of reinforcement. International Journal of Entrepreneurial Behavior &
Research, 4 (1): 28-50.
27. Hisrich, R. D., and Peters, M. 2002. Entrepreneurship. New York: Mc-Grow Hill.
28. Inyang, B.J., and Enuoh, R.O. 2009. Entrepreneurial Competencies: The Missing Links to
Successful Entrepreneurship in Nigeria. International Business Research, 2 (2): 62-71.
29. Karimi, S., Chizari, M., Biemans, H.J., and Mulder, M. 2010. Entrepreneurship education in
Iranian higher education: The current state and challenges. European Journal of Scientific
Research, 48 (1): 35-50.
30. Karimi, S., J.A., Biemans, H., Lans, T., Chizari, M., and Mulder, M. 2014. Effectsof role
models and gender on students’ entrepreneurial intentions. European Journal of Training and
Development, 38 (8): 694-727.
31. Kumara, S.A.V. 2009. Entrepreneurial Characteristics Among Business Management
Students. Journal of Management Research, 8 (6): 7- 29.
32. Littunen, H. 2007. Entrepreneurship and the characteristics of the entrepreneurial
personality. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 6 (6): 295-309.
33. Mitchelmore, S., and Rowley, J. 2010. Entrepreneurial Competencies: A Literature Review
and Development Agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16
(2): 92-111.
34. Olakitan, O.O., and Ayobami, A.P. 2011.An Investigation of personality on entrepreneurial
success. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 2 (2): 95-
103.
35. Oosterbeek, H., Praag, M.V., and Ijsselstein, A. 2010. The impact of entrepreneurship
education on entrepreneurship skills and motivation. European Economic Review, 54 (3):
442-454.
36. Rhee, K., White, S., and Rebecca, J. 2007. The Emotional Intelligence of Entrepreneurs.
Journal of Small Business and Entrepreneurship, 20 (4), 409-425.
37. Robinson, P.B., Stimpson, D.V., Huefner, J.C., and Hunt, H.K. 2005. An attitude approach
to the prediction of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 15 (4): 13-32.
38. Sanghi, S. 2007. The Handbook of Competency Mapping: Understanding, Designing and
Implementing Competency Models in Organizations. 2nd Edition, New Delhi: Sage
Publications.
39. Smallbone, D. 2009. Fostering entrepreneurship in rural areas. In Potter, J. and Hofer, A.R.
(Eds.), Strengthening entrepreneurship and economic development in East Germany: lessons
from local approaches (Pp: 161-187). Paris: OECD.
40. Smith, Z.A., and Wolverton, M. 2010. Higher Education Leadership Competencies:
Quantitatively Refining a Qualitative Model. Journal of Leadership and Organizational
Studies, 17 (1): 61-70.
41. Stewart, W.H., Watson, W.E., Carland, J.C., and Carland, J.W. 2010. A proclivity for
entrepreneurship: a comparison of entrepreneurs, small business owners, and corporate
managers. Journal of Business Venturing, 14: 189-214.
42. Zarafshani, K., Sharafi, L., and Rajabi, S. 2011. Using the Myers-Briggs type indicator
(MBTI) in the teaching of entrepreneurial skills. International Journal of Science and
Technology Education Research, 2 (4): 67– 74.
43. Zakarevičius, P., and zuperka, A. 2015, Expression of Emotional Intelligence in
Development of Students' entrepreneurship. Economics and Management, 15: 865-873.
44. Zampetakis, L.A., Kafetsios, K., Bouranta, N., Dewett, T., and Moustakis, V.S. 2012. On the
relationship between emotional intelligence and entrepreneurial attitudes and intentions.
International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 15 (6): 595-618.