واکاوی الزامات و چالش‌های توسعه خوداشتغالی دانش‌آموختگان کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه بوعلی سینا

4 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

خوداشتغالی دانش آموختگان کشاورزی یکی از مهم‌ترین مسایل پیش روی کشور به حساب می‌آید. لذا، هدف اصلی این پژوهش، واکاوی کیفی الزامات و چالش های توسعه خوداشتغالی دانش-آموختگان کشاورزی است. تحقیق در دو بخش انجام شد. بخش اول به روش دلفای در سه مرحله و با مشارکت 25 نفر از متخصصان در حوزه خوداشتغالی شامل: کارشناسان بخش اقتصاد کشاورزی و اعضای هیأت علمی دانشگاه، مدیران ستادی اداره تعاون و کارآفرینان برتر انجام شد و بخش دوم با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد. انتخاب نمونه ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انجام شد. نتایج در مورد 26 چالش در حوزه ایجاد و توسعه‌ خوداشتغالی دانش آموختگان کشاورزی به اشباع نظری رسید. در نهایت، چالش های توسعه خوداشتغالی دانش‌آموختگان کشاورزی به چهار گروه سازمانی- نهادی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و فردی- حرفه ای تقسیم بندی شدند. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه پیشنهادهایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


1. ابدی، ب. و زمانی، غ. 1388 . عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی: مورد مطالعه دانشکده
.44-31 :(2) کشاورزی دانشگاه شیراز. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 5
2. پورکریمی، ج. 1385 . عوامل مؤثر بر خوداشتغالی دانشآموختگان. اولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی، تهران.
3. رضایی، ر. و صفا، ل. 1395 . بررسی موانع توسعه بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی زودبازده و کارآفرین
67,-79 :(1) 47- کشاورزی در استان زنجان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2
4. زمانی، غ. و عزیزی، ط. 1385 . تحلیل نظرات مدیران اجرایی نسبت به اشتغال دانش آموختگان کشاورزی. علوم
.86-73 :(2) ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 2
Access on 16 June 5. شریعت، م.ت. و دانایی، م. 1390 . آموزش عالی و اشتغال دانشآموختگان کشاورزی. , 2011
available at: http://www.agri-ng.org/fa/2010/06/post_1637.php
6. شهبازی، ا. و علی بیگی، ا.ح. 1385 . واکاوی شایستگیهای دانشآموختگان کشاورزی برای ورود به بازارهای کار
24,-14 :(1) در کشاورزی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 2
7. طهماسبی گنجور، ط. و لبافی، ع. 1384 . تعاون و تأثیر آن بر بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاه. مجله کار و جامعه،
.23-21 :63
8. عربیون، ا.، عبدالهزاده، غ. و شریفزاده، ا. 1392 . بررسی و تحلیل گرایش به خوداشتغالی در بین دانشجویان (مورد
581,-591 :(4) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 44
9. کلدی، ع.، ازکیا، م. و شاه حیدریپور، م. 1391 . عوامل مؤثر در توسعه و اثربخشی طرحهای خوداشتغالی و
کارآفرینی دانشجویان شاهد و ایثارگر (مورد مطالعه: گروههای ایثارگری شهر تهران). مطالعات جامعهشناختی
.83 -101 :(7) ایران، 2
10 . موحدی، ر.، اکبری، ر.، یعقوبی فرانی، ا. و خداوردیان، م. 1389 . راهکارهای بهبود وضعیت اشتغال
دانش آموختگان رشته های کشاورزی (مطالعه موردی دانشگاه بوعلی سینا همدان). پژوهشهای ترویج و آموزش
.98 -85 :(4) کشاورزی، 3
11 . یعقوبی فرانی، ا.، حسینینیا، غ.، معتقد، م. و زلیخایی، ل. 1393 . کارکردهای بخش تعاون در تسهیل اشتغال زنان
.85-111 :(9) دانش آموختۀ کشاورزی شهرستان همدان. تعاون و کشاورزی، 3
12.Alibeige, A., and Zarafshani, K. 2006. Are agricultural graduates meeting employers'
expectations? A perspective from Iran. Perspectives in Education, 24(3): 53-61.
13.Bridgstock, R. 2010. The graduate attributes we've overlooked: Enhancing graduate
employability through career management skills. Higher Education Research and
Development, 28(1): 31-44.
14.Caliendo, M., Fossen, F.M., and Kritikos, A.S. 2011. Personality characteristics and the
decision tobecome and stay self-employed. DIW Berlin Discussion Paper No 1113.
15.Cannon, J.G. 2005. Perceptions of the influence of the Virginia governor’s school for
agriculture on VGSA Alumni. Doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State
University.
16.De La Harpe, B., Radloff, A., and Wyber, J. 2000. Quality and generic (professional) skills.
Quality in Higher Education, 6(3): 231-243.
17.Esters, L.T., and Bowen, B.E. 2005. Factors influencing choices of urbanagricultural
education students. Journal of Agricultural Education, 46(2): 24-35.
18.Harvey, L., Locke, W., and Morey, A. 2002. Enhancing employability, recognizing
diversity: Making links between higher education and the world of work, London and
Manchester: Universities UK and CSU. Inc., UK.
19.Harvey, L., and Bowers-Brown, T. 2003. The employability of graduates: cross-country
comparisons. Proceedings of third research conference of Department for Education and
Skills, 5th December 2003: The Institution of Civil Engineers, London, UK., Pp: 107-123.
20.Hejazi, Y., Hashemi, S.M., and Malek-Mohammadi, I. 2008. Iranian agricultural graduates
and agri-business ventures. American Eurasian Journal of Agricultural and Environmental
Science, 4(3): 311-317.
21.Jackson, V. 2007. An insight into the career paths and employability of humanities
graduates. Journal of Employability and Humanities, 1: 1-12.
22.Kagaari, J.R.K. 2007. Evaluation of the effects of vocational choice and practical training on
students' employability. Journal of European Industrial, Training, 31(6): 449-471.
23.Khalil, A. 2013. Identification of barrier factors and potential solutions to SMEs
development among Jordanian manufacturing sector. Journal of Business and Management,
8(24): 132- 140.
24.Maya, I., and Anton, M. 2012. Barrier factors and potential solutions for Indonesian SMEs.
Procedia Economics and Finance, 4: 3- 12.
25.McQuaid, R.W., and Lindsay, C. 2005. The concept of employability. Urban Studies, 45(2):
197-219.
26.Mertens, L. 2004. Training, Productivity and Labor Competencies in Organizations:
Concepts, Methodologies and Experiences. Montevideo: Cinterfor/ILO.
27.Movahedi, R. 2009. Competencies Needed by Agricultural Extension and Education
Undergraduates for Employment in the Iranian Labor Market. Berlin: dissertation. de
publications.
28.Myers, B.E., Dyer, J.E., and Washburn, S.G. 2005. Problems facing beginning agricultural
teachers. journal of Agricultural Education, 46(3): 47-55.
29.Packham, G., Jones, P., Miller, C., Pickernell, D., and Thomas, B. 2010. Attitudes towards
entrepreneurship education: a comparative analysis. Strategic Direction, 27(6): 568-586.
30.Robinson, J.S., Garton, B.L., and Terry, R. 2007. Identifying the employability skills needed
in the workplace according to supervisors of college of agriculture, food and natural
resources greduates. Journal of Southern Agricultural Education Research, 57(1): 95-100.
31.Sumberg, J. 2006. Establishing a national framework for enabling small commodity
producers' integration into supply chains. Paper prepared for the UNCTAD Expert Meeting
Enabling Small Commodity Producers in Developing Countries to Reach Global Markets,
11-13.
32.Vargas Zuniga, F. 2004. 40 Questions on Labour Competency. Montevideo: Cinterfor.
33.Williams, G. 2009. Finance and Entrepreneurial Activity in Higher Education in a
Knowledge Society, in: M. Shattock (ed.), Entrepreneurialism in Universities and the
Knowledge Economy: Diversification and Organizational Change in European Higher
Education, Pp: 8-32.
34.Zhu, P., Wittmann, X., and Peng, M. 2011. Institution-based barriers to SMEs in China. Asia
Pacific Journal of Management, 2: 1-12.