بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد سازمانی: اثر میانجی نوآوری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

دانش و نوآوری برای موفقیت سازمانی ضروری هستند. به همین علت سازمان‌ها در جستجوی فرآیندهایی برای تبدیل دانش به عملکرد بهتر سازمانی هستند. از طرفی، به نظر می‌رسد که رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و عملکرد پیچیده‌تر از یک رابطه مستقیم ساده است، زیرا دانش باید در سازمان نهادینه شود تا عملکرد را بهبود بخشد. این نهادینه‌شدن ممکن است از طریق نوآوری سازمانی به دست آید که اغلب می‌تواند این فرآیندها را تسهیل کند. بنابراین هدف این مطالعه بررسی رابطه بین فرآیندهای مدیریت دانش، نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی است که به صورت موردی در صنعت سیمان انجام شده است. به این منظور از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش (آلفای کرونباخ=730/0)، عملکرد سازمانی (آلفای کرونباخ=714/0) و نوآوری سازمانی (آلفای کرونباخ=750/0) برای گردآوری اطلاعات از نمونه‌ای شامل 385 نفر از کارکنان صنعت سیمان در شش استان کشور، استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSSwin18 وSmart PLS.5 در قالب آمار توصیفی و الگوی مدل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج بیانگر سطح پایین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت‌های مورد مطالعه بود. یافته‌های مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدیریت دانش و نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنا‌دار می‌گذارد. به علاوه نوآوری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی نقش میانجی ایفا می‏کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship Between Knowledge Management Dimensions and Organizational Performance: The Mediating Effect of Organizational Innovation

نویسندگان [English]

  • Mehdi Bashti 1
  • Tahmoures Sohrabi 1
  • Hamid Tabaeizadeh Fesharaki 2
1 Department of Technology management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of Accounting, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Knowledge and innovation are essential for organizational success. For this reason, organizations are seeking for processes to transform knowledge into better organizational performance. On the other hand, it seems that the relationship between the knowledge management process and performance is more complex than a simple direct relationship, because knowledge must be institutionalized in the organization to improve performance. This institutionalization may be achieved through organizational innovation, which can often facilitate these processes. Therefore, the purpose of this study is to examine the relationship between knowledge management processes, organizational innovation and organizational performance, which has been done in the case of the cement industry. For this purpose, three standard questionnaires of knowledge management (Cronbach's alpha= 0.730), organizational performance (Cronbach's alpha = 0.714) and organizational innovation (Cronbach's alpha = 0.750) were used to collect information from a sample of 385 cement industry employees from six provinces. Data analysis was done using SPSSwin18 and Smart PLS.5 software in the form of descriptive statistics and structural equation model. The results showed the low level of knowledge management and organizational innovation in the studied companies. The findings of the structural equation model showed that knowledge management (β=0.417, P<0.01) and organizational innovation(β=0.427, P<0.01) have a positive and significant effect on organizational performance. In addition, organizational innovation plays a mediating role in the relationship between knowledge management and organizational performance(β=0.331, P<0.01). It is suggested that organizations that have a high ability to manage their knowledge use their resources efficiently and provide more innovation to improve their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational development
  • Human Development
  • Entrepreneurship Development
  • Creativity
  • Cement industry