شناسایی و اولویت‌بندی آمیخته بازاریابی سبزیجات تازه در جنوب استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف این مطالعه شناسایی و اولویت‌بندی آمیخته بازاریابی سبزیجات تازه (گوجه، سیب زمینی، پیاز، خیار) در جنوب استان کرمان است. روش مورد استفاده در این مطالعه، رویکرد آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 28 نفر از خبرگان هستند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب گردیدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمّی شامل 160 نفر از کارشناسان و کشاورزان استان کرمان هستند که از طریق جدول کرجسی مورگان (1970) و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تحلیل در بخش کیفی به صورت کد‌گذاری مؤلفه‌ها انجام شد. در بخش کمی نیز با بهره‌گیری از فرم معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار Smart-PLS3 به تحلیل عاملی تأییدی مدل پرداخته شده است. در نهایت نیز با استفاده از رویکرد دیمتل به اولویت‌بندی و تعیین روابط علّت و معلولی مؤلفه‌ها پرداخته شده است. مدل استخراج شده در بخش کیفی شامل 41 مؤلفه در چارچوب 9 مؤلفه اصلی (قیمت، محصول، مکان، فرآیند، ترویج، شبکه اختصاصی، نیروی انسانی، بررسی و واکاوی و بسته‌بندی) است. نتایج تحلیل عاملی نیز مؤید تأیید مدل بخش کیفی است. در نهایت، ترتیب اثرگذاری مؤلفه‌ها در روش دیمتل شامل؛ نیروی انسانی، محصول، فرآیند، مکان، بررسی و واکاوی، ترویج، شبکه اختصاصی، بسته‌بندی، قیمت و ترتیب اثرپذیری شامل؛ قیمت، فرآیند، بسته‌بندی، ترویج، مکان، محصول، شبکه اختصاصی، بررسی و واکاوی و نیروی انسانی است. نتیجه کلی تحقیق بیان می‌کند که کانال‌های فروش اصلی و محلی مکمل یکدیگر هستند و فرصت‌هایی را برای انواع مختلف کشاورزان ایجاد می‌کنند و به بخش‌های مختلف مصرف‌کننده دسترسی پیدا می‌کنند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Marketing Mix of Fresh Vegetables in the South of Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Ehsan Sepahvand 1
  • Sedighe Nabieian 2
  • Mohammad Reza Zare Mehrjerdi 2
1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and prioritize the marketing mix of fresh vegetables (tomatoes, potatoes, onions, cucumbers) in the south of Kerman province. The method used in this study is a mixed approach. The statistical population in the qualitative section includes 28 experts who were selected using a targeted method. Also, the statistical population in the quantitative section includes 160 experts and farmers of Kerman province, who were selected through Morgan's table and simple random sampling method. The analysis has been done in the qualitative part by coding the components. In the quantitative part, the confirmatory factor analysis of the model has been done using the form of structural equations and using Smart-PLS3 software. Finally, using DEMATEL approach, it has been prioritized and determined the cause and effect relationships of the components. The extracted model in the qualitative section includes 41 components in the framework of 9 main components (price, product, place, process, promotion, dedicated network, human resources, review and analysis, and packaging). The results of the factor analysis confirm the confirmation of the qualitative model. Finally, the order of influence of the components in DEMATEL method includes; Manpower, product, process, place, investigation, promotion, dedicated network, packaging, price and effectiveness order including; It is price, process, packaging, promotion, place, product, dedicated network, review and human resources. What can be obtained from this research is that the main and local sales channels complement each other and create opportunities for different types of farmers and reach different consumer segments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DEMATEL Approach
  • Fresh Vegetables
  • Marketing Mix