واکاوی تأثیرپذیری قصد کارآفرینانه از محیط یادگیری در دروس کارآفرینی با توجه به نقش میانجی نگرش دانشجویان به کسب وکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر محیط یادگیری در دروس کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه باتوجه به نقش میانجی نگرش دانشجویان به کسب‌وکار انجام پذیرفت. این پژوهش برمبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی به تعداد 127 نفر تشکیل داد. براساس روش نمونه‌گیری سرشماری کلیه دانشجویان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد محیط یادگیری در دروس کارآفرینی، قصد کارآفرینانه و نگرش دانشجویان به کسب‌وکار بود. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات متخصصان رشته مدیریت و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS4 تحلیل شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد که در سطح خطای 05/0 محیط یادگیری در دروس کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش دانشجویان به کسب‌وکار و قصد کارآفرینانه آنها دارد. نتایج نشان داد که نگرش دانشجویان به کسب‌وکار سبب ارتقاء قصد کارآفرینانه آنها شده است. یافته‌ها نشان داد که محیط یادگیری به‌صورت غیرمستقیم و از طریق تقویت متغیر «نگرش دانشجویان نسبت به کسب‌وکار» تأثیر معنا‌داری بر قصد کارآفرینانه دارد (03/0 = P-value، 230/0 = γ). باتوجه به یافته‌های تحقیق، آموزش کارآفرینی و فراهم نمودن محیط یادگیری دروس کارآفرینی و کسب دانش راه‌اندازی کسب‌وکار می‌تواند زمینه را برای توسعه توانمندی‌های کارآفرینانه فراهم نموده و با تأثیر مثبتی که بر نگرش کارآفرینانه دانشجویان می‌گذارد، قصد کارآفرینی را در آنها تقویت می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the effect of the learning environment in entrepreneurship courses on entrepreneurial intention considering the mediating role of students’ attitudes toward business

نویسندگان [English]

  • Ayoub Pazhouhan 1
  • Maryam Tirband 2
1 Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Department of Business Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of investigating the effect of the learning environment in entrepreneurship courses on entrepreneurial intention with regard to the mediating role of students' attitude towards business. This research is based on the purpose of applied type and in terms of survey method. The statistical population consisted of 127 graduate students of management and entrepreneurship at Razi University. Based on the census sampling method, all students were selected as samples. The data collection tools were standard questionnaires of learning environment in entrepreneurship courses, entrepreneurial intention and students' attitude towards business. The validity of the questionnaires was confirmed by using the opinions of experts in the field of management and their reliability through Cronbach's alpha. The data were analyzed using structural equation model and Smart PLS4 software. The research findings showed that at the error level of 0.05, the learning environment in entrepreneurship courses has a positive and significant effect on students' attitude towards business and their entrepreneurial intention. The results showed that students' attitude towards business has improved their entrepreneurial intention. The findings showed that the learning environment has a significant effect on entrepreneurial intention indirectly and through strengthening the variable of students' attitude towards business (P-value = 0.03, γ = 0.230). Providing a learning environment for entrepreneurship courses can provide the basis for the development of entrepreneurial abilities and with the positive effect it has on the entrepreneurial attitude of students, it strengthens the entrepreneurial intention in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • entrepreneurship education
  • entrepreneurial behavior
  • entrepreneurship skill development
  • Razi University