اثر سه شغل کشاورزی شهری، شغل دولتی و آزاد بر تاب‌آوری روان شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اگرواکولوژی- پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه اگرواکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

3 اگرواکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشگاه پنسیلوانیا- آمریکا

چکیده

شغل و ماهیت آن عامل مهمی است که بر زندگی فرد تاثیر مستقیم می‌گذارد. ماهیت شغل دربرگیرنده محیط فعالیت، فواید و زیان‌های حاصل از آن است. نوع شغل می‌تواند بر سلامت روانی و تاب‌آوری افراد تاثیرگذار باشد. در این پژوهش اثر سه گروه شغلی کشاورزی شهری، شغل دولتی و آزاد بر تاب‌آوری روان‌شناختی افراد بررسی شد. برای این منظور از 5 مولفه مهارت اجتماعی، ظرفیت مقابله با استرس‎ها، مثبت‌اندیشی، احساس سرزندگی و انگیزه استفاده شد. پایایی پرسشنامه 81/0 و روایی آن به روش صوری محتوایی تایید شد. 156 نفر از سه گروه شغلی، به‌صورت هدفمند و به روش گلوله‌برفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار استنباطی از تحلیل واریانس دوطرفه و تحلیل چند متغیره و نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد تاب‌آوری روان‌شناختی افراد در سه گروه‌ شغلی متفاوت بوده و افرادی که در زمینه کشاورزی شهری فعالیت دارند دارای تاب‎آوری بیش‌تر نسبت به دو گروه شغلی هستند (000/0=P). نمره کل تاب‌آوری در گروه‌های سنی تفاوت معنی‌داری دارند و بیش‌ترین مقدار میانگین (85/19) برای گروه کشاورزان شهری در گروه سنی بالای 50 سال است. اثر تعاملی برای گروه‌های سنی و نوع اشتغال نیز معنی‌دار بود (004/0=P). نمره کل تاب‌آوری روان‌شناختی با توجه به جنسیت افراد تفاوت معنی‌داری نشان نداد. هم‌چنین نتایج تحلیل واریانس دوراهه بین‌گروهی نشان داد که اثر تعاملی بین گروه شغلی و جنسیت افراد معنی‌دار نیست. در راستای بهبود تاب‌آوری افراد و همبستگی آن با شغل، پیشنهاد می‌شود سایر ابعاد تاب‌آوری و ارتباط آن با نوع شغل، بخصوص در گروه زنان بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of three urban agriculture, government and freelance job on psychological resilience

نویسندگان [English]

  • Vahid Ghahremani 1
  • Omid Noori 2
  • Reza Deihimfard 3
  • Hadi Veisi 4
1 Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
2 Agroecology Department,, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
3 Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
4 Pensilvania State University
چکیده [English]

Job and its nature is one of the most important factors that directly affects a person's life. The nature of the job includes the activity environment, benefits, and losses resulting from it. The type of job can affect people's mental health and resilience. In this research, the effect of three job groups of urban agriculture, government job and freelance job on the psychological resilience of people was investigated. For this purpose, five components of social skill, capacity to deal with stress, positive thinking, feeling alive and motivation were used. In order to data collection, 156 people were selected purposefully and by snowball method. To evaluate the data at the level of inferential statistics, analysis of variance and multivariate analysis were performed. The results revealed that the psychological resilience of persons in the three job categories differed, with those involved in urban agriculture having higher resilience than the other two job groups (P=0.000). The total score of resilience varies significantly by age group, with the highest average value (19.85) for urban farmers above the age of 50. The interaction effect for age groups and type of employment was also significant (P=0.004). There was also a significant interaction impact for age groups and type of job (P=0.004). The total score of psychological resilience wasn't affected significantly by gender. Furthermore, the findings of the two-way ANOVA across groups revealed that the interaction impact between job and gender is not significant. Suggested to investigate other dimensions of resilience in the group of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban gardening
  • skill
  • social resilience
  • mental health