ویژگی‌های شخصیتی و قصد کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه، صاحبان کسب‌وکارهای مواد غذایی در استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

ویژگی‌های شخصیتی به اندازه‌ای در پیش‌بینی مقاصد کارآفرینانه تأثیرگذارند که پژوهشگران‌ معتقدند ‌نمی‌توان ‌به سادگی ‌از ‌رویکرد‌ شخصیتی چشم‌پوشی‌کرد‌ و‌ هنوز‌ هم‌ نکات‌ پنهانی‌ در ‌این‌ زمینه ‌وجود ‌دارد. از آنجایی که کارآفرینان اجتماعی از ویژگی‌های شخصیتی متمایزی نسبت به کارآفرینان اقتصادی برخوردارند، لذا این مطالعه با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر قصد کارآفرینی اجتماعی صاحبان کسب‌وکارهای مواد غذایی در استان ایلام انجام شد. جامعه آماری کلیۀ صاحبان کسب‌وکارهای مواد غذایی استان ایلام به تعداد 1208 نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1980) تعداد 415 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای استاندارد بود که روایی و پایایی آن توسط متخصصان موضوع و ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت (≥ 0.71α). نتایج نشان داد که از بین پنج ویژگی شخصیتی برون‌گرایی، تجربه‌گرایی، روان‌رنجوری، وظیفه‌شناسی و توافق‌پذیری تنها دو ویژگی تجربه‌گرایی(β= 0.431, t= 8.92) و وظیفه‌شناسی(β= 0.102, t= 1.96) تأثیر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینی اجتماعی صاحبان کسب‌وکارهای مواد غذایی استان ایلام داشتند. در این راستا، مدیران و صاحبان کسب‌و‌کار چنان‌چه به دنبال تضمین موفقیت کاری خود باشند، باید با شناخت کامل از خصوصیات و صفات شخصیتی افراد، نسبت به استخدام کارکنان بر اساس تناسب صفات شخصیتی آنان برای انجام مسئولیت‌ها اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Personality Traits and Social Entrepreneurship Intention (The Case of Food Business Owners in Ilam Province)

نویسندگان [English]

  • Mojgan Khoshmaram 1
  • Nematollah Shiri 1
  • Seidmehdi Veiseh 2
1 Department of Entrepreneurship and Rural Development, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran.
2 Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Personality traits are so influential in predicting entrepreneurial intentions as researchers believe that personality approach cannot be simply ignored and there are still hidden points in this field. Since social entrepreneurs have distinct personality traits rather than economic entrepreneurs, this study aimed to investigate the effect of personality traits on the intention of social entrepreneurship among food business owners in Ilam province. The statistical population consisted of 1208 food business owners in Ilam province that by using the table of Krejci and Morgan (1980) 415 of whom were selected by stratified random sampling with appropriate assignment. The data collection tool was a standard questionnaire whose validity and reliability were confirmed by subject experts and Cronbach's alpha coefficient. The results showed that among the five personality traits of extraversion, openness to experience, neuroticism, conscientiousness and agreeableness, only two traits including openness to experience (β= 0.431, t= 8.92) and conscientiousness (β= 0.102, t= 1.96) had a positive and significant effect on the intention of social entrepreneurship of food business owners of Ilam province. In this regard, managers and business owners should be able to employ employees based on the appropriateness of their personality traits to perform the assigned tasks, with full knowledge of the characteristics and personality traits of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community-oriented entrepreneurship
  • Openness to Experience
  • Conscientiousness
  • Food Business