تدوین راهبردهایی جهت ایجاد و توسعه زنجیره ارزش صنایع مرتبط با حشرات خوراکی در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، حسابداری و مدیریت، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، پردیس فنی (1)، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

چکیده

استان گیلان به واسطه شرایط جغرافیایی و اقلیمی و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خاص می‌تواند با ایجاد و توسعه زنجیره ارزش حشرات خوراکی، منجر به کارآفرینی کشاورزی و رونق اقتصاد محلی شود. به این منظور مطالعه حاضر با هدف تبیین زنجیره ارزش حشرات خوراکی و تدوین راهبردهایی برای ایجاد و توسعه این زنجیره انجام شد. در این مطالعه برای جمع‌آوری داده‌های مورد نظر از اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) استفاده و سپس یافته‌های پژوهش در دو مرحله تجزیه و تحلیل شد. در مرحله اول، صنایع مرتبط با حشرات خوراکی با توجه به پتانسیل‌های استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج تحلیل دو صنعت تولید مواد خوراکی بر پایه حشرات و حفظ و پرورش حشرات خوراکی به‌عنوان صنایع در حال توسعه در استان گیلان شناسایی شدند. سپس در مرحله دوم به منظور دستیابی به راهبردهایی جهت ایجاد و توسعه صنایع حشرات خوراکی در استان گیلان از روش کیفی داده بنیاد استفاده شد. بر اساس یافته‌های حاصل از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با خبرگان صنعتی، پنج راهبرد برای در ایجاد و توسعه زنجیره ارزش صنایع مرتبط با حشرات خوراکی در استان گیلان تدوین، و متناسب با هر راهبرد اقداماتی عملیاتی پیشنهاد شد. ازجمله اقدامات تجویزی می‌توان به ایجاد انجمن‌های تخصصی با همکاری نهادهای علمی-پژوهشی در خصوص ابعاد علمی و فنی حشرات خوراکی اشاره کرد. در نهایت ایجاد پلتفرمی چند ذینفعی برای تسهیل تحقیق و توسعه در این زمینه به منظور اعتلای این صنعت پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing strategies to create and develop the value chain of industries related to edible insects in Guilan province

نویسندگان [English]

  • S. Sina Masoumi 1
  • Mohammad Hosein Asgharpour 2
  • Mehrzad Jamshidi Guilani 3
1 Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Accounting and Management, Yazd University, Yazd, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Technical Campus (1), Yazd University, Yazd, Iran
3 Department of Industrial Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran.
چکیده [English]

Guilan province, with its unique geographical and climatic conditions, possesses the potential to promote agricultural entrepreneurship and drive local economic prosperity through the establishment and growth of the edible insect value chain. This study aims to elucidate the value chain of edible insects and formulate strategies for its creation and development. Data for the study was collected through library research and fieldwork, utilizing questionnaires and interviews. The research findings were analyzed in two stages. Firstly, the industries associated with edible insects were examined in relation to Guilan province's potential. The analysis identified two developing industries: insect-based food production, and the conservation and breeding of edible insects within Guilan province. Subsequently, the study employed a qualitative approach to establish strategies for the creation and development of the edible insect industries in Guilan province. Drawing from semi-structured interviews with industry experts, a strategic plan was developed for the value chain of industries related to edible insects in Guilan province, accompanied by specific operational measures for each strategy. These measures include the establishment of specialized associations in collaboration with scientific-research institutions, focusing on the scientific and technical aspects of edible insects. Additionally, it is recommended to establish a multi-stakeholder platform to facilitate research and development, ultimately elevating the industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bio-Economy
  • Edible Insects
  • Entomology
  • Agricultural Entrepreneurship