بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه محصول جدید با نقش میانجی مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی پردیسان،فریدونکنار،ایران

2 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی پردیسان،فریدونکنار،ایران.

چکیده

امروزه عواملی که فرآیند توسعه محصول جدید را تحت تأثیر قرار می‌دهند از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. یکی از این عوامل سرمایه اجتماعی است که سازمان را قادر به دسترسی سریع با زمان‌بندی مناسب به مجموعة متنوعی از اطلاعات به منظور توسعه محصولات جدید می‌سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه محصول جدید با نقش میانجی مدیریت دانش است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان استان مازندران به تعداد 197 نفر بودند، حجم نمونه مطابق با جدول کرجسی و مورگان 132 نفر تعیین شد و از روش تصادفی ساده، برای نمونه‌گیری استفاده شد. تحلیل داده‌ها با روش معادلات ساختاری با نرم افزار Smart pls2 انجام شد. نتایج نشان دادند که سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. مدیریت دانش بر توسعه محصول جدید تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. سرمایه اجتماعی بر توسعه محصول جدید تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین یافته‌ها، نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه محصول جدید را تأیید کرد. مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان برای ادامه حیات در محیط رقابتی، بهبود در عملکرد توسعه محصول جدید را مهم می‌پندارند لذا به‌کارگیری سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش، برای بهبود توسعه محصول جدید و باقی ماندن در بازار ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of social capital on new product development with the mediating role of knowledge management in knowledge-based companies in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Hamid Rezaei 1
  • Seyed Mehdi Khakzadian 2
1 Assistant Professor of Management, Higher Education Institution of Pardisan, Fereydunkenar, Iran.
2 Assistant Professor of Management, Higher Education Institution of Pardisan, Fereydunkenar, Iran.
چکیده [English]

Today, the factors that affect the new product development process are very important. One of these factors is social capital, which enables the organization to quickly access, with appropriate timing, a diverse set of information to develop new products. The purpose of this study is to investigate the effect of social capital on new product development with the mediating role of knowledge management. This research is applied in terms of purpose and in terms of nature and method, descriptive-analytical and correlational. The statistical population of the study was 197 managers of all knowledge-based companies in Mazandaran province. The sample size was determined to be 132 according to Krejcie and Morgan table and a simple random method was used for sampling. Data analysis was performed by structural equation method with Smart pls2 software. The results showed that social capital has a positive and significant effect on knowledge management. Knowledge management has a positive and significant effect on new product development. Social capital has a positive and significant effect on new product development. The findings also confirmed the mediating role of knowledge management in the relationship between social capital and new product development. Managers of knowledge-based companies consider it important to improve the performance of new product development in order to survive in a competitive environment, so the use of social capital and knowledge management is essential to improve new product development and stay in the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • New product development
  • Knowledge management
  • Knowledge base